OPDATERING PÅ CORONA den 16. marts 2020
12. marts 2020

På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 om lukning af offentlige institutioner samt skoler og anbefaling om lukning af private institutioner, vil der for en række medarbejdere opstå en situation, hvor de mangler pasning til deres barn. Det kan få betydning for medarbejdernes mulighed for at møde på arbejde. 

Omvendt kan der opstå en situation, hvor det af den ene eller anden årsag er nødvendigt, at bede medarbejderne om ikke at møde på arbejde. I den situation opstår spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen kan udføre hjemmearbejde, afvikle afspadsering eller afholde ferie.

PLA har nedenfor opdateret vores spørgsmål/svar om disse emner.

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan få sit barn passet, fordi barnets daginstitution er lukket på grund af Coronavirus?

På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 om lukning af offentlige institutioner og skoler, vil der for en række medarbejdere opstår en situation, hvor de mangler pasning til deres barn.

 Udgangspunktet er, at en medarbejder er forpligtet til at møde på arbejde, selv om medarbejderen mangler pasning til sit barn. Det er derfor som udgangspunkt op til medarbejderen at finde alternative pasningsmuligheder, så medarbejderen kan møde på arbejde. Hvis dette ikke er muligt, må der laves aftaler om afvikling af ferie eller afspadsering. Hvis det er muligt, kan der indgås aftale om hjemmearbejde.

Medarbejderen kan ikke komme på arbejde på grund af f.eks. transportproblemer, der skyldes andres sygdom eller forhold, der kan henføres til Coronavirus?

Transporthindringer er som udgangspunkt lønmodtagerens egen risiko. Medarbejderen skal hurtigst muligt meddele lægepraksis, at vedkommende ikke kan møde til tiden og søge at løse problemet ved alternative løsninger. Der er i fald tale om lovligt forfald uden ret til løn under fraværet.

Som følge af regeringens anbefaling om at begrænse brugen af offentlig transport, bør det overvejes, om det er muligt at tilrettelægge arbejdstiden således, at medarbejderen undgår myldretiden. Endvidere må det overvejes, om der kan tilbydes hjemmearbejde.

Kan lægepraksis bede medarbejderne afspadsere?

Det er PLA’s vurdering, at lægepraksis kan varsle evt. opsparede afspadseringstimer afholdt straks. Efter PLA’s opfattelse, indeholder PLA overenskomsterne ingen begrænsninger i arbejdsgivers adgang til at fastsætte afspadsering.

Vi er bekendt med, at enkelte fagforeninger rådgiver deres medlemmer (klinikkens ansatte) om, at afspadsering ikke kan ske uvarslet og/eller i kortere tid end hele dage. Henviser medarbejderen til denne rådgivning, anbefales det at kontakte PLA for nærmere bistand.

Kan vi pålægge medarbejderne at holde ferie og feriefridage, hvis der ikke er arbejdsopgaver til dem?

Normalt skal restferie og feriefridage varsles med 1 måned.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan disse varsler dog fraviges.

En sådan særlig omstændighed kan efter PLA’s vurdering være, at lægepraksis for at minimere smitterisiko i samfundet i en periode alene yder lægehjælp ved akut behov og at alle ikke-akutte patienter som fx årskontroller udsættes.

Der er tale om en særlig situation uden fortilfælde og i det omfang det kan aftales med personalet, at de afholder ferie og feriefridage, bør det gøres fremfor, at varsle ferien afholdt. 

På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 om nedlukning af store dele af Danmark er det PLA’s vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at ferielovens varsler kan fraviges for de medarbejdere, hvis arbejdsfunktioner påvirkes.

For at kunne varsle ferie og feriefridage til afholdelse straks kræver det, at medarbejderne har restferie og feriefridage til gode i indeværende ferieår, der som udgangspunkt ikke allerede er planlagt til afholdelse.

Kan vi inddrage en medarbejders planlagte ferie?

Som udgangspunkt kan man ikke inddrage en allerede fastlagt ferie.

Får du i den kommende tid brug for at få en medarbejder på arbejde, der ellers skulle have holdt ferie, anbefaler PLA, at du går i dialog med medarbejderen og forsøger at lave en aftale om, at medarbejderne kommer på arbejde mod til gengæld at få ferien udskudt til afholdelse på et senere tidspunkt.

Hvis medarbejderen ikke frivilligt vil udskyde sin ferie, har du som arbejdsgiver mulighed for at inddrage ferie hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det er uafklaret, hvor meget der skal til, før der er tale om en så væsentlig og upåregnelig situation, at man kan inddrage ferie. Det er PLA’s vurdering, at såfremt en større del af lægepraksisser i Danmark lukker ned og hvis det medfører så stort pres på de åbne lægepraksisser, at de akutte patienter ikke kan håndteres på forsvarlig vis uden at kalde personale ind, der ellers skulle holde ferie, er det muligt at inddrage fastlagt ferie. Det er PLA’s vurdering, at relevante alternativer skal have været afsøgt, fx muligheden for at øvrigt personale kan øge arbejdstiden og lignende.

Man skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen (fx udgifter til en bestilt og betalt rejse som ikke allerede var aflyst). 

Det er vigtigt at holde sig for øje at allerede begyndt ferie ikke kan kræves afbrudt.

Kan arbejdsfordeling være et alternativ til opsigelser? 

Ja, som alternativ til opsigelser kan lægepraksis overveje at etablere arbejdsfordeling, hvorefter medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage med løn fra klinikken, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige.

Regeringen har netop besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Der fremsættes lovforslag fredag den 13. marts 2020.

Arbejdsfordeling kan nu igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Der kan også skiftes mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidigt, så tilpasninger kan ske hurtigere.

PLA overenskomsterne indeholder ikke aftaler om arbejdsfordeling. Her skal lægepraksis indgå en kollektiv aftale med alle de ansatte.

Arbejdsfordeling har til formål at give mulighed for at tilpasse arbejdstiden i en situation, hvor arbejdspladsen er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Arbejdsfordeling kan i udgangspunktet etableres i en begrænset periode på maksimalt 13 uger.

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Du kan læse mere om arbejdsfordeling her

Kontakt PLA for yderligere omkring den praktiske gennemførelse.

Hvordan forholder klinikken sig i forhold til gravide medarbejdere og personale med kroniske sygdomme? 

Hvis medarbejderens læge eller en myndighed har vurderet, at det er forbundet med en sundhedsmæssig risiko for pågældende medarbejder (herunder medarbejderens graviditet) at møde på arbejde, skal denne vurdering følges. Medarbejderen vil i den situation have ret til sædvanlig løn, da fraværet må sidestilles med sygdom.
 
SST vil (12. marts 2020) ikke give en generel anbefaling i disse situationer. Pågældende medarbejder skal derfor selv få afklaret, om der er sundhedsmæssig grund til ikke at møde på arbejde, evt. ved henvendelse til medarbejderens egen læge. Den sundhedsmæssige begrundelse skal kunne dokumenteres. En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne. Gør hun det, har hun ikke ret til løn og risikerer endvidere at bringe sig selv i en misligholdelsessituation. SST har opdateret vejledningen.
 
Kan en virksomhed eller medarbejder få erstattet tab på grund af coronavirus?
Epidemiloven blev den 13. marts 2020 ændret. Tidligere gav loven mulighed for erstatning efter § 27, hvis der, som følge af iværksatte foranstaltninger efter loven, kunne dokumenteres et tab.

Bestemmelsen har aldrig været anvendt, og anvendeligheden i Corona-situationen blev vurderet uhensigtsmæssig og uforholdsmæssigt omkostningstung og bureaukratisk.

Ændringen af Epidemiloven medfører, at der fremadrettet ikke er erstatning for tab. Regeringen har i stedet valgt at gennemføre forskellige økonomiske hjælpepakker.

April 2024
Marts 2024
Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
5. juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign