PLA afholdt repræsentantskabsmøde lørdag den 27. november 2010. Læs formandens beretning her:
29. november 2010

PLA’s repræsentantskabsmøde 27. november 2010


Formandens beretning

• Medlemsudvikling og daglig drift 
• PLA/DSR-voldgiftssagen
• Verserende sager
• Gå-hjemmøder
• Mediation
• RIV
• Omkostningsundersøgelsen
• Kommende overenskomstforhandlinger
• PLA’s arbejde i det kommende halve år

Medlemsudvikling og daglig drift
Der er nu mere end 2950 medlemmer af PLA, heraf 54 Faps’er, og der kommer hele tiden nye medlemmer til. Medlemstilgangen har i løbet af det sidste år været på 50 læger, og der er primært tale om en tilgang af alment praktiserende læger.
Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vores medlemmer bruger heldigvis sekretariatet, som modtager op til 1.000 telefoniske opkald om måneden, og som også har rigtig mange skriftlige henvendelser og e-mails. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til lønindplacering, ferieberegning, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet. En del sager afstedkommer kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant.

PLA/DSR-voldgiftssagen

DSR-voldgiftssagen
Vi har tidligere orienteret om den voldgiftsag vi har haft mod DSR. Sagen omhandlede fortolkning af lønbestemmelsen i overenskomsten for sygeplejersker uden 2 års praksiserfaring. Bestemmelsen siger, at nyansatte som minimum bevarer deres hidtidige samlede løn ved ansættelse i lægepraksis.

Der har været rejst 3 problemstillinger:
1. DSR mente at der er tale om en indslusningsbestemmelse, der skal sikre at sygeplejersken ikke oplever en nedgang i sin udbetalte løn, og at dette opnås ved at sammenligne nettoløn med nettoløn, og altså ved sammenligningen at se helt bort fra pensionsbidraget.  PLA mente at både nettoløn og pension skal medregnes når lønningerne skal sammenlignes. Pensionen efter PLA overenskomsten er normalt højere end den pension sygeplejerskerne har haft i en ansættelse i det offentlige.
2. Endvidere mente DSR, at nyansatte kunne kræve en løn der oversteg den løn der gives sygeplejersker med mere end 2 års praksiserfaring, hvis deres hidtidige løn oversteg denne.
3.  Endelig mente DSR, at det tillæg der bliver givet for at bevare ”hidtidig løn” skulle være ”blivende” og bevares ved oprykning til løntrinnet for sygeplejersker med 2 års praksiserfaring.
PLA mente at den løn der efter overenskomsten gives sygeplejersker med 2 års erfaring, er den maksimale løn sygeplejerskerne har krav på.

Vi har nu afsluttet sagen med et forlig, som vi mener er fornuftigt. DSR får medhold i første punkt, altså at det er nettolønningerne der sammenlignes, medens PLA får ret i de to andre stridspunkter, altså at løntrin 2 i overenskomsten er den højeste løn en sygeplejerske kan kræve uden forhandling, og at det tillæg til lønnen der eventuelt er blevet givet de første 2 år, bortfalder ved oprykning til trin 2.

Verserende sager

”Pensionssagen”
Som jeg tidligere har fortalt om, har vi endvidere en større sag kørende, hvor et af vores medlemmer er blevet mødt med et stort krav om efterbetaling af pension. En praksis havde indgået aftale med en medarbejder om, at hun fik hele sin løn udbetalt, og at der således ikke blev fratrukket pension. Dette er i strid med overenskomsten, men der har været forhold i sagen, der gjorde at vi valgte at gå ind i sagen. Medarbejderens løn oversteg således langt den overenskomstfastsatte mindsteløn, og ordningen var efter fælles forståelse arbejdsgiver og medarbejder imellem. HK har taget skridt til at indbringe sagen for Arbejdsretten med påstand om brud på overenskomsten, og har i øvrigt rejst et krav på efterbetaling af pension, overarbejdsbetaling, brud på ansættelsesbevisloven og bod på omkring to mio. kr. Denne sag forventes afsluttet med en forligsmæssig løsning som vores medlemmer kan ”leve med”.

Endvidere omhandlede sagen selve opsigelsesbegrundelsen, hvor HK rejste krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. Denne del af sagen har været behandlet ved voldgift, hvor PLA vandt sagen. Sagen blev vundet fordi HK havde overskredet nogle frister for videreførelse af sagen, som gælder efter overenskomsten. Voldgiftsretten kom således overhovedet ikke til, at skulle tage stilling til hvorvidt opsigelsen var usaglig eller ej.

”120-sygedagsreglen/forskelsbehandlingslov-sagen”
Vi har endnu en retssag under opsejling. HK har varslet at de vil udtage stævning mod et af vores medlemmer, fordi de mener at hun ikke har kunnet opsige en medarbejder efter 120-sygedagsreglen. Endvidere mener HK at opsigelsen er i strid med forskelsbehandlingsloven. Kravet mod vores medlem er omkring en halv mio. kr.

Gå-hjemmøder

PLA har som et nyt tiltag besluttet at afholde gå-hjemmøder for vores medlemmer. Vi har i år afholdt et i København, et i Kolding og et i Nakskov.
Disse første gå-hjemmøde har omhandlet konflikthåndtering, mediation, og konfliktplaner. Vi planlægger også at afholde et i Nordjylland til foråret. Gå-hjemmøderne er blevet vel mødt af medlemmerne, og vi planlægger nye i det kommende år. Tanken er at gå-hjemmøderne skal omhandle arbejdsgiverrelaterede emner, hvor vores medlemmer efter arbejde kan komme og høre et oplæg og mødes med kolleger.
 
RIV

RIV (ringe i vand) er decentral gruppebaseret efteruddannelse for praksispersonale ansat i almen praksis. Udover efteruddannelse, er RIV også med til at skabe et netværk for praksispersonalet i lokalområderne. Midlerne til RIV tilvejebringes hovedsagligt via årlige bidrag fra alment praktiserende læger. For at holde aktiviteterne i de lokale RIV-grupper i gang, er der i hver region nogle kontaktpersoner, der fungerer som tovholdere for grupperne. Disse tovholdere har brug for et fælles forum til ideudveksling mv.. PLA har besluttet at ville bakke op om dette arbejde, og har bevilliget 36.000 kr. til dette arbejde.

Omkostningsundersøgelsen (2009)

Omkostningsundersøgelsen vedrørende 2009 fra oktober i år viste, at de praktiserende læger i gennemsnit havde en nettoindtægt fra praksis på knap 1,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,0 pct. i forhold til den seneste undersøgelse fra 2006. Det er noget lavere end andre sammenlignelige gruppers lønstigninger, ledende overlæger havde således lønstigninger i perioden på 13,8 %.

Omkostningsprocenten, dvs. andelen af omkostninger i forhold til den samlede indtjening, er steget fra 45,0 i 2006 til 51,4 i 2009. Det skyldes, at mens de samlede bruttoindtægter er steget med 21,1 %, er omkostningerne steget med 38,3 %. Hovedforklaringen på omkostningsudviklingen er store stigninger i lønomkostninger til klinikpersonalet.

Lønningerne til klinikpersonalet er således i gennemsnit steget fra 312.000 kr. om året i 2006 til 450.000 kr. årligt i 2009, svarende til 44 %.


Kommende overenskomstforhandlinger

PLA skal forhandle nye overenskomster med HK og med DSR/dbio næste år. Disse overenskomstforhandlinger skal efter PLA’s vedtægter varetages af PLA’s bestyrelse i samarbejde med sekretariatet. Vi vil til foråret bede om jeres input til overenskomstkrav, og vil til forårets repræsentantskab fremlægge de krav vi mener der skal fremsættes, og bede om jeres godkendelse hertil.


PLA’s arbejde i det kommende halve år/Afslutning
Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s primære arbejdsopgaver i 2011.

År 2011 bliver jo altså et år hvor vi skal overenskomstforhandle, hvilket der vil skulle afsættes en del ressourcer til. Herudover vil vi også fokusere på den daglige drift, og fortsat udvikle den service vi ønsker at give vores medlemmer. Endelig vil vi også se på hvilke nye tilbud vi kan tilbyde vores medlemmer, herunder udvikling af vores gå-hjemmøder.


Tak for jeres opmærksomhed.

April 2024
Marts 2024
Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
5. juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
August 2022
Juli 2022
8. juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
22. juni 2017
April 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016
September 2016
Juni 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maj 2015
April 2015
Februar 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
September 2014
Juli 2014
Juni 2014
Maj 2014
April 2014
Februar 2014
Januar 2014
December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Maj 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
Marts 2011
December 2010
9. december 2010
Denne udgave af PLAkaten indeholder:
7. december 2010
November 2010
Maj 2010
April 2010
Marts 2010
Februar 2010
Januar 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
8. oktober 2009
September 2009
August 2009
Maj 2009
April 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
Oktober 2008
7. oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
December 2007
3. december 2007
Oktober 2007
August 2007
Juni 2007
Maj 2007
2. maj 2007
April 2007
Januar 2007
November 2006
13. november 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Maj 2006
April 2006
Februar 2006
December 2005
November 2005
14. november 2005
Oktober 2005
11. oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Maj 2005
April 2005
Marts 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Februar 2004
Januar 2004
December 2003
22. december 2003
22. december 2003
November 2003
20. november 2003
Oktober 2003
September 2003
Juli 2003

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign