Hvis du vil vide mere om PLA, inden du melder dig ind, vil følgende links måske være interessante. Du kan også læse de nedenstående spørgsmål og svar om PLA.

Hvis du allerede har besluttet dig for indmeldelse, har du brug for en indmeldelsesblanket. Blanketten kan downloades i enten pdf-format eller som word-dokument. Blanketten skal underskrives af alle læger på samme ydernummer og indsendes til PLA's sekretariat. 

Er du praktiserende speciallæge, FAPS’er, har du også mulighed for at blive medlem i PLA. Det kræver dog, at din speciallægepraksis drives på samme måde som en almen lægepraksis i relation til åbningstider - og dermed personalets arbejdstid. En speciallægepraksis, der holder åbent i weekenden, eller som flere gange om ugen har aften/nat åbent, kan således ikke optages i PLA.

Bemærk, at PLA alene yder bistand til ansat konsultationspersonale. PLA yder ikke bistand i forhold til ansatte læger i speciallægepraksisser.

 

 

Hvad er PLA?

PLA - Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening - er som navnet siger en arbejdsgiverforening for praktiserende læger.
 

Hvorfor blev PLA stiftet?

Baggrunden for at stifte PLA var, at en stor del af PLO’s medlemmer havde udtrykt ønske om, at PLO skulle indgå kollektive overenskomster med relevante modparter.

Desuden oplevede PLO i årene op til PLA blev stiftet en vækst i antallet af henvendelser fra medlemmer med spørgsmål om f.eks. ansættelsesforhold, indgåelse af kontrakter, ændring og afvikling, om overenskomstfortolkning, om arbejdsmiljø og lignende.

PLO er ikke en arbejdsgiverforening og kan derfor ikke agere på medlemmernes vegne i de nævnte sammenhænge.

Desuden kunne PLO kun i et begrænset omfang bistå medlemmerne, når den type spørgsmål opstod.

PLO's repræsentantskab overvejede, om PLO - for at løse den slags problemstillinger - kunne omdannes til også at være en arbejdsgiverforening. Men på grund af komplicerede foreningsretlige årsager, besluttede medlemmer af PLO's repræsentantskab at stifte PLA som en slags søsterorganisation til PLO.

Hvem kan være medlem af PLA?

Som medlem kan optages enhver almen praksis, hvor indehaver/ansat læge tillige er medlem af PLO.

De gælder uanset om den almene praksis drives i personlig form eller i selskabsform, og uanset om der i den almene praksis er beskæftiget en eller flere læger. I enhver form for samarbejdspraksis med flere ydernumre, hvor der er beskæftiget fælles personale, er det en betingelse, at alle de pågældende praksis bliver medlem af PLA.

Efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan PLA's bestyrelse som medlem af foreningen optage andre praksis, for eksempel speciallægepraksis.

Hvad får man ud af et medlemskab af PLA?

Gennem medlemskab af PLA kan du bedre sikre dig mod at begå fejltagelser i forhold til dine ansatte. Fejltagelser, som ellers kan være yderst omkostningskrævende både menneskeligt og økonomisk.

Dit medlemskab vil desuden give dig adgang til et website < www.pla.dk > med services forbeholdt medlemmer af PLA. Her vil PLA i vidt omfang tilbyde en række standardløsninger på konkrete situationer, der kan blive suppleret med rådgivning fra PLA’s sekretariat, hvor det er nødvendigt.

Du vil kunne få svar fra PLA, hvis du har spørgsmål af individuel arbejdsretlig karakter. Det kan f.eks. være forespørgsler om ansættelse, om feriepengeberegning, om gennemførelse af ændringer i ansættelsesvilkår og når en evt. afskedigelse skal gennemføres.

PLA vil også rådgive om andre ansættelsesretlige problemstillinger - det kan være orlov, graviditet, barsel og lignende.
Desuden vil PLA kunne føre din sag, hvis du skulle blive mødt med et sagsanlæg fra en eller flere af dine tidligere eller nuværende medarbejdere.

Du vil også få svar fra PLA, hvis du skulle have spørgsmål af kollektiv arbejdsretlig karakter, altså om overholdelse af kollektive overenskomster.

PLA har indgået kollektive overenskomster med relevante modparter (Dansk Syge-plejeråd, Danske Bioanalytikere og HK/Privat), som er gældende for PLA’s medlemmer. Dermed slipper medlemmerne for besværet med selv at forhandle, indgå og senere forny kollektive overenskomster med de nævnte organisationer, eller selv forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere.

Kollektive overenskomster indeholder minimumsvilkår, og det er derfor muligt f.eks. at give højere løn eller længere ferie, hvis et medlem af PLA måtte ønske det.

Kan man risikere konflikt?

I forbindelse med eventuelle PLA-overenskomstforhandlinger skal du være opmærksom på, at du som medlem af PLA risikerer at blive omfattet af en konflikt, hvis ikke det er muligt at opnå enighed om en overenskomst.

Det er dog ikke meget anderledes, end at du også i dag kan risikere at blive ramt af konflikt, hvis dine medarbejdere ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. 

Kan man melde sig ud af PLA?

Du vil kunne melde dig ud af PLA. Udmeldelse kan ske med 3. måneders varsel til 1. januar eller til 1. juli.

Du skal også være opmærksom på, at det ikke er muligt at melde sig ud af PLA under en konflikt.

Endelig skal du være opmærksom på, at hvis du først har været medlem af PLA og senere ønsker at melde dig ud, så vil de kollektive overenskomster, PLA på udmeldelsestidspunktet har indgået, fortsætte med at være gældende for dig også efter din udmeldelse. Dog kun med det indhold overenskomsterne har på det tidspunkt, du melder dig ud. I en virksomhedsoverdragelsessituation gælder der nogen særlige regler. Vi har samlet to spørgsmål og svar vedrørende de overenskomstmæssige forpligtelser:

Spørgsmål:
Sælger af en lægepraksis er medlem af PLA, men køber er ikke medlem af PLA, og ønsker heller ikke at være det. Hvordan kommer køber ud af PLA-overenskomsterne?

Spørgsmål:
PLA-lægepraksis melder sig ud af PLA, men er praksis fortsat bundet af PLA-overenskomsterne?


Ønsker en erhverver af en lægepraksis ikke at være medlem af PLA og dermed være omfattet af overenskomsterne, eller har en lægepraksis meldt sig ud af PLA, og ønsker at blive frigjort af PLA-overenskomsterne, anbefales det at få advokatrådgivning herom. PLA rådgiver ikke i disse situationer.

Kan man senere blive meldt ind i PLA igen?

Ja, det kan man godt.

Kan man blive medlem af PLA, selv om ens medarbejdere ikke er medlemmer af et fagforbund?

Ja, det er ikke nogen betingelse, at dine medarbejdere er medlemmer af et fagforbund, for at du kan blive medlem af PLA.

I relation til medarbejdere, der ikke er medlemmer af noget fagforbund, vil et medlemskab af PLA være et fordel for dig, fordi du selvsagt - også i forhold til den type medarbejdere - skal agere korrekt i ansættelsesmæssige sammenhænge.

Hvad sker der med de kollektive overenskomster, som man eventuelt allerede selv har indgået?

For overenskomster med HK, DSR/dbio gælder det, at de automatisk afløses af PLA's standardoverenskomster med de pågældende fagforbund fra ind-meldelsestidspunktet.

Kan kontingentet til PLA trækkes fra i skat?

Ja, det kan det. I Ligningslovens § 13 står der, at selvstændigt erhvervsdrivende har ret til fradrag for udgifter til kontingent til arbejdsgiverforening og andre relevante sammenslutninger, som har til formål at varetage medlemmernes økonomiske interesser. 

Hvad koster det at være medlem af PLA?

Der opkræves et gebyr ved indmeldelse på 500 kr. pr. læge.

Kontingentet for et PLO-medlem er på 1.644 kr. pr. læge. Ved læge forstås "fuldtidslæge" eller læge i henhold til lægedækningsberegningen inklusive puljelæger. Kontingentets fastsættes for et år ad gangen på PLA’s repræsentantskabsmøde. 

Som medlem af FAPS udgør årskontingentet til PLA 3.264 kr. pr. læge i forhold til lægedækningsberegningen, såfremt antallet af praksispersonale er større end 2 ansatte pr. lægekapacitet. Er antallet af ansat personale 2 eller færre udgør årskontingentet 1.644 kr. pr. fuldstidslæge. 

Bliver kontingentet til PLA ikke spist op i ekstra administration?

Administrationsudgifterne til PLA holdes på et minimum. PLA’s repræsentantskab udgør en delmængde af PLO’s repræsentantskab, og repræsentantskabsmøder af-holdes på samme dag og sted.

Desuden drives PLA fra PLO’s sekretariat, og udgifterne dækkes bl.a.  gennem en intern fakturering mellem PLA og PLO. 

Er der andet, man skal vide?

PLA’s vedtægter indeholder en nærmere beskrivelse af medlemmernes rettigheder og pligter.

Du kan finde vedtægterne på www.pla.dk eller kontakte PLA’s sekretariat og få tilsendt et eksemplar. Desuden er du velkommen til at kontakte PLA’s sekretariat med eventuelle spørgsmål. 


 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign