I denne udgave af PLAkaten kan du læse om: 

Lønregulering pr. 1. oktober 2019 for medarbejdere der følger PLA-HK/Privat overenskomst
Regulering af lønnen for lægesekretærelever
Regulering af afdelingslægetaksten for lægevikarer
Uddannelsesdage og Lægedage
Indefrysning af ferie
Krænkende handlinger på arbejdspladsen
Varsling af juleferie

 

Lønregulering pr. 1. oktober 2019 for medarbejdere der følger PLA-HK/Privat overenskomst
Reguleringen gælder lønnen som udbetales ved udgangen af oktober måned.

Medarbejdere der er omfattet af overenskomsten for lægesekretærer i lægepraksis (fx medicinstuderende, social- og sundhedsassistenter m.v.) skal reguleres med 3,23 % (3,2343 %). Eventuelle personlige tillæg skal ligeledes reguleres med samme procentsats. Du finder de nye løntabeller her. I løntabellen kan du også beregne stigningen af eventuelle løntillæg.

Du skal være opmærksom på, at der er en løntabel for fuldtidsansatte, en løntabel for deltidsansatte (mindre end 37 timer pr. uge), og en for timelønnede medarbejdere (ansat i indtil 8 timer pr. uge eller højest 1 måned).

Der er tale om en lidt lavere regulering end forudsat på overenskomstaftaletidspunktet. Dette skyldes, at udmøntningen fra den såkaldte reguleringsordning, som PLA-HK-overenskomsten følger, er lavere end forventet.

Næste regulering, der også er den sidste i overenskomstperioden, sker den 1. oktober 2020.

PLA har lavet en FAQ om ofte stillede spørgsmål i forhold til lønindplacering af lægesekretærer. 

Regulering af lønnen for lægesekretærelever
Lønnen til lægesekretærelever reguleres med virkning pr. 1. oktober 2019. Lønnen følger lønudviklingen i regionerne. Du kan finde de aktuelle lønninger her:

De aktuelle lønninger pr. 1. oktober 2019

Regulering af afdelingslægetaksten for lægevikarer
For lægevikarer der aflønnes efter afdelingslægetaksten reguleres taksten i overensstemmelse med afdelingslægelønnen pr. 1. oktober 2019.

Afdelingslægetaksten (dagstakst for 8 timer) udgør pr. 1. oktober 2019 kr. 3.398,85, hvilket svarer til en timeløn på kr. 424,86. 

Uddannelsesdage og Lægedage
Lægedage venter rundt om hjørnet og det er en god anledning til at blive opdateret på de regler og rettigheder der gælder om klinikpersonalets efteruddannelse i overenskomsterne. Reglerne i PLA’s overenskomster med HK/Privat og DSR/dbio er langt henad vejen ens, men der er dog enkelte forskelle.

Antal uddannelsesdage
Medarbejderne har ret til 5 uddannelsesdage om året, hvoraf de 4 er betalte. Ansatte efter DSR/dbio-overenskomsten, der er ansat til under 20 timer om ugen, har dog alene ret til 3 uddannelsesdage, hvoraf de 2 er betalte. På de betalte uddannelsesdage har medarbejderne ret til at benytte arbejdstid på uddannelse og få dække relevante og rimelige udgifter i den forbindelse (se nedenfor). På den sidste uddannelsesdag har medarbejderen alene ret til fravær.

Udgifter – herunder transport
På de betalte uddannelsesdage betaler arbejdsgiver sædvanlig løn samt udgiften til transport, opholdsudgifter og deltagergebyr samt eventuelt kursusmateriale.

I forhold til transportudgifter er det som udgangspunkt billigste offentlige transportform, der godtgøres. Hvis det på forhånd er aftalt, kan medarbejderen køre i egen bil og få kilometergodtgørelse herfor.

Arbejdstid på uddannelsesdage
På uddannelsesdage udgør arbejdstiden den tid, som uddannelsesaktiviteten varer. Hvis medarbejderen er på kursus fra kl. 9 – 16, er der altså tale om en arbejdsdag på 7 timer. Som udgangspunkt indgår transporttid ikke som en del af arbejdstiden. For ansatte efter HK-overenskomsten gælder dog, at transporttid udover to timer pr. dag indgår som arbejdstid, hvis uddannelsen har været pålagt af arbejdsgiver (altså ikke hvis medarbejderne selv har ønsket at tage på kursus).

Arbejdstid på hverdage udover medarbejderens normale arbejdstid godtgøres med enten afspadsering eller timeløn i forholdet 1:1.

Deltagelse i sociale arrangementer i forbindelse med efteruddannelse - forventningsafstemning
I forbindelse med Lægedage er det ikke usædvanligt, at hele eller store dele af praksis er afsted og at der efter dagens program på Lægedage vil være sociale aktiviteter – fx at I alle går ud og spiser sammen.

Hvis det for den enkelte medarbejder er frivilligt at deltage i arrangementet, tæller det ikke som arbejdstid. Er der tale om en pålagt aktivitet, hvor medarbejderne har mødepligt, er der tale om arbejdstid, som godtgøres efter overenskomstens normale regler om arbejdstid.

Desværre får PLA ofte en række henvendelser efter Lægedage, hvor medarbejderne har skrevet arbejdstid på for hele dagen og aftenen, selvom I som arbejdsgivere ikke har betragtet det som arbejde, når I går ud og spiser og hygger jer om aftenen.

PLA anbefaler derfor, at I hjemmefra på forhånd får drøftet rammerne for jeres tur og lavet en klar forventningsafstemning om, hvad medarbejderne skal deltage i og hvad de kan deltage i og hvordan turen tidsregistreres – det gælder både i forhold til eventuelle sociale arrangementer, men også i forhold til transporttiden. Hvis der er meldt klare retningslinjer ud på forhånd, giver det anledning til færre uoverensstemmelser bagefter.

Ovenstående er ikke en udtømmende gennemgang af overenskomsternes uddannelsesbestemmelser, men alene en gennemgang af de væsentligste hovedpunkter. De fulde overenskomsttekster kan findes her: HK-overenskomstens § 10  og DSR/dbio-overenskomsten § 10

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med uddannelsesbestemmelserne og den praktiske håndtering, er I altid velkommen til at kontakte PLA. 

Indefrysning af ferie
Overgangen til den nye ferielov er i fuld gang. I perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal den ferie medarbejderne optjener indefryses i en særlig fond – Lønmodtagernes Feriemidler.

Særligt for timelønnede
For de timelønnede, der er ansat efter PLA’s overenskomster med HK/Privat og DSR/dbio, er der aftalt en forhøjet feriegodtgørelse på 12,95 %.

Lønmodtagernes Feriemidler kan og skal kun modtage feriegodtgørelse svarende til 12,5 % svarende til ferielovens sats.

Det betyder, at I i perioden skal sikre, at der alene indberettes 12,5 % til Feriekonto. De resterende 0,45 % skal udbetales direkte til medarbejderne. Det er endnu ikke aftalt med HK, DSR og dbio hvordan og hvornår udbetalingen skal ske. Det anbefales derfor, at beløbet hensættes til senere udbetaling. PLA giver besked, når der er nyt om udbetalingen.

Du kan med fordel kontakte din lønsystemudbyder i forhold til, hvordan overgangen håndteres i lønsystemet.

Særligt for månedslønnede
For månedslønnede skal du på nuværende tidspunkt ikke foretage dig noget særligt i forhold til indefrysningsperioden, medmindre medarbejderen fratræder i indefrysningsperioden. Hvordan du forholder dig i fratrædelsessituationen, kan du læse mere om her

PLA har tidligere skrevet ud omkring håndtering af forhøjet ferietillæg i indefrysningsperioden. Se den tidligere nyhed her  

Krænkende handlinger på arbejdspladsen
Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø for dine ansatte. Der har i kølvandet på MeToo-bevægelsen været øget fokus på området, hvilket blandt andet har medført, at Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, på arbejdspladsen.

Den nye vejledning betyder, at man som arbejdsgiver bør være mere opmærksom på området, og at man bør overveje at have nogle retningslinjer om krænkende handlinger.

Du kan læse mere om emnet på PLA’s hjemmeside

Varsling af juleferie
Hvis du ønsker, at dit personale skal afholde ferie i forbindelse med jul og nytår, skal det varsles med mindst en måneds varsel.

Har praksis lukket fx 23., 27. og 30. december 2019, skal du varsle ferie de tre dage senest 22. november 2019. PLA anbefaler, at varslet er skriftligt (fx en e-mail).

Ønsker du, at dit personale skal bruge feriefridage, gælder der også et varsel på en måned.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign