Denne særlige udgave af PLAkaten indeholder:

Den nye ferielov fra 1. september 2020 har medført mange henvendelser til PLA om, hvad der skal ske med ferie op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

PLA har derfor udarbejdet en FAQ, hvor du kan få svar på de oftest stillede spørgsmål op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

 

--------------------------------------------------------

 

FAQ over reglerne for afholdelse, overførsel, udbetaling og varsling af de resterende feriedage op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

 

 

Hvad er ferieåret?

Hvad er ferieafholdelsesperioden?

Hvor meget ferie har min medarbejder ret til at afholde?

Hvor meget ferie optjener min medarbejder?

Må min medarbejder holde mere ferie end medarbejderen har optjent?

Kan vi aftale ferie på forskud?

Hvad sker der med den 5. ferieuge? 

Kan jeg udbetale den 5. ferieuge (ferie ud over 20 feriedage)?

Kan jeg varsle ferie til afholdelse?

Vores virksomhed holder altid tvunget lukket mellem jul og nytår. Kan vi kræve at vores medarbejdere holder ferie der?

Hvad sker der med ferie, som min medarbejder ikke har haft mulighed for at afholde pga. længerevarende sygdom eller barsel?

Hvilken ferie efter ferieloven afholdes først?

Kan medarbejderen afholde ferie i timer?

Hvad sker der med den 6. ferieuge?

Hvad gælder for de særlige feriefridage som min medarbejder har optjent i overgangsordningen for perioden 01.01.2020 - 31.08.2020?    

 

Hvad er ferieåret?

Medarbejderen optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Den periode kaldes ferieåret.

Hvad er ferieafholdelsesperioden?

Medarbejderen optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter og kan afholde ferie i denne periode tillagt 4 måneder. Ferieafholdelsesperioden er dermed fra 1. september til 31. december året efter. Medarbejderen har dermed 16 måneder til at holde ferien.

Hvor meget ferie har min medarbejder ret til at afholde?

Medarbejderen har ret til at holde fem ugers ferie i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. Det svarer til 25 feriedage.

Hvor meget ferie optjener min medarbejder? 

Medarbejderen optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Den periode kaldes ferieåret. For hver måneds ansættelse hos dig optjener din medarbejder 2,08 feriedag svarende til 25 dage for et helt ferieår. En månedslønnet medarbejder(funktionær) optjener 2,08 dag for hver måneds ansættelse hos dig

Er medarbejderen timelønnet (ikke funktionær) uden ret til løn under ferie, skal der afregnes feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen afregnes månedsvis til Feriekonto. Hvis du har afregnet medarbejderens feriegodtgørelse til Feriekonto, skal du ikke udbetale løn under ferie, så skal medarbejderen hæve feriedage hos feriekonto. Medarbejderen kan se sine opsparede feriedage og ansøge om udbetaling på Feriekonto via www.borger.dk

PLA og YL har en særlige ferieaftale med YL vedrørende ansatte læger i kapaciteter. I stedet for at optjene feriedage og feriefridage særskilt, optjenes der 2,5 feriedag pr. ansættelsesmåned.

Må min medarbejder holde mere ferie end medarbejderen har optjent?

Hvis din månedslønnede medarbejder holder flere feriedage end medarbejderen har optjent hos dig, kan medarbejderen holde ferie uden løn. Hvis din medarbejder afholder ferie uden løn, kan du fradrage 4,8 pct. af månedslønnen for hver feriedag. Alternativt kan du låne medarbejderen feriedage på forskud.

Kan vi aftale ferie på forskud?

Din medarbejder har ikke krav på at holde ferie på forskud. Det kræver derfor en aftale, hvis der skal holdes forskudsferie.

Hvis din månedslønnede medarbejder ønsker at holde ferie på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er optjent tilstrækkelig ret til betalt ferie, kan det aftales, at ferien holdes på forskud. Det betyder, at medarbejderens feriesaldo bliver negativ og at den ferie, der er holdt på forskud efterfølgende udlignes med den ferie, der optjenes. Der kan ikke ydes mere ferie på forskud, end hvad der kan optjenes i det pågældende ferieår (op til 25 dages ferie).

Hvis din klinik har perioder med kollektiv ferielukning, skal du som udgangspunkt huske at sikre, at din medarbejder har nok ferie gemt til disse perioder.

Hvad sker der med den 5. ferieuge? 

Du og din månedslønnede medarbejder kan inden ferieafholdelsesperiodens udløb (31.12) skriftligt aftale, at optjent og ikke afholdte ferie udover 20 dage (også kaldet den 5. ferieuge) kan overføres til den ferieafholdelsesperiode, der udløber 31. december det følgende år. Der kan således overføres op til 5 feriedage pr. ferieafholdelsesperiode. 

Hvis din medarbejder grundet en feriehindring har fået overført ferie fra et tidligere ferieår, skal den ferie, som medarbejderen var forhindret i at afholde, ligeledes afholdes senest den 31. december året efter.

Hvis en timelønnet medarbejder skal overføre ferie, skal dette inden 31. december efter ferieafholdelsesperiodens udløb (31.12) skriftligt meddeles den, der skal udbetale feriegodtgørelsen (Feriekonto), at ferien overføres.

Kan jeg udbetale den 5. ferieuge (ferie ud over 20 feriedage)?

Hvis din månedslønnede medarbejder ikke har afholdt alle 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden, og du og medarbejderen ikke har aftalt, at ferie overføres, har medarbejderen krav på at få ferie ud over 20 feriedage udbetalt. Udbetalingen skal du foretage senest den 31. marts efter ferieperiodens afslutning (31.december).

I perioden efter ferieårets udløb den 31. august og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan du og medarbejderen i fællesskab aftale, at ferie ud over 20 feriedage udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

Kan jeg varsle ferie til afholdelse?

Som udgangspunkt aftaler du med medarbejderen hvornår ferie afholdes. Du har dog mulighed for at varsle ferie. Du kan varsle hovedferie med 3 måneders varsel og øvrig ferie med en måneds varsel.

Du kan varsle hovedferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien er optjent. Ferien skal ikke være optjent på varslingstidspunktet, men skal være optjent på afholdelsestidspunktet.

Lønmodtageren har krav på at holde hovedferien i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. Medmindre andet aftales skal hovedferien derfor varsles til afholdelse i denne periode.

Hvis du og din medarbejder kan blive enige om det, kan medarbejderens hovedferie holdes på andre tidspunkter i ferieafholdelsesperioden på 16 måneder og ferien kan efter aftale deles op i færre uger eller enkelte dage.

De sidste ti feriedage kaldes øvrig ferie og kan afholdes i hele ferieafholdelsesperioden. Øvrig ferie kan varsles med 1 måned. 

Undtagelse til hovedreglen om varsling:

Varsling af 3 ugers sammenhængende ferie i september.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder har ret til at holde 4 ugers ferie i ferieåret fra 1. september til den 31. august året efter.

Det betyder, at du ikke ensidigt kan varsle 3 ugers ferie til afholdelse i september måned, men alene op til en 1 uges ferie samt ferie, der måtte være overført fra et tidligere ferieår.

Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at du og medarbejderen i en konkret situation kan aftale, at medarbejderen holder sin hovedferie i september.

Vores virksomhed holder altid tvunget lukket mellem jul og nytår. Kan vi kræve at vores medarbejdere holder ferie der?

Ja, du kan holde kollektivt ferielukket mellem jul og nytår. Husk at ferien skal varsles korrekt og at du som udgangspunkt er ansvarlig for, at din medarbejder får gemt nok betalt ferie til at dække alle de dage virksomheden holder lukket.

Hvad sker der med ferie, som min medarbejder ikke har haft mulighed for at afholde pga. længerevarende sygdom eller barsel?

Hvis din medarbejder er forhindret i at holde sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb (31. december), Kan der overføres op til 4 ugers optjent ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode (1. september – 31. december det efterfølgende år). De 4 uger kan ikke udbetales men skal overføres.

Overførsel kræver der er en feriehindring i ferielovens forstand fx længevarende sygdom eller barsel. Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Hvis din medarbejder fortsat er forhindret i at afholde den overførte ferie, når den efterfølgende ferieafholdelsesperiode er slut, kan medarbejderen have mulighed for, at få ferien udbetalt. Dette kræver dog at medarbejderen har været feriehindret uafbrudt 2 ferieperioder i træk.

Eksempel – medarbejderen kan ikke få udbetalt feriepengene

Medarbejderen er syg op til den første ferieafholdelsesperiodes udløb den 31. december. Efterfølgende bliver din medarbejder rask, men derefter syg igen frem til ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december. Fordi medarbejderen har været rask i en periode, kan din medarbejder ikke få udbetalt feriepengene. Din medarbejder kan dog få ferien overført igen på grund af den nye feriehindring.

Hvilken ferie efter ferieloven afholdes først?

Den ældste ferie afholdes først.

Kan medarbejderen afholde ferie i timer?

Ferie optjenes i dage og afholdes i dage.

Hvad sker der med den 6. ferieuge?

Ferieloven omhandler kun de fem ferieuger, som er sikret gennem ferieloven. Den 6. ferieuge (5 feriefridage) er omfattet af reglerne i overenskomsten. Din medarbejder optjener 5/12 feriefridage for hver måneds ansættelse, svarende til 5 feriedage pr. ferieår (1. september – 31. august). Feriedagene kan afholdes i ferieafholdelesperioden på 16 måneder (1.september – 31.12 året efter).

Har medarbejderen ikke afholdt alle optjente feriefridage inden ferieafholdelsesperiodens udløb (31.12), kan de efter aftale overføres til den aktuelle ferieafholdelsesperiode (1.9 – 31.12 året efter). Overføres feriefridagene ikke udbetales de med lønnen i januar.

Feriefridage udbetales med den aktuelle bruttotimeløn inkl. tillæg. Er din medarbejders normale arbejdstid blevet ændret, har din medarbejder ret til udbetaling af feriefridage i forhold til den normale arbejdstid på optjeningstidspunktet. Der skal ikke beregnes pension af beløbet. Beløbet er feriepengeberettiget.

Hvad gælder for de særlige feriefridage som min medarbejder har optjent i overgangsordningen for perioden 01.01.2020 - 31.08.2020?  

Der gælder en særlig overgangsordning for ansatte efter overenskomsterne med DSR/dbio og HK.

Hvis din medarbejder har optjent feriefridage i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020, har medarbejderen ret til at holde feriefridagene i perioden 1. september 2020 – 31. december 2022.

Der optjenes 0,42 feriefridage for hver måneds beskæftigelse, svarende til 3,33 feriefridage hvis medarbejderen har været ansat i hele perioden. Disse særlige feriefridage holdes adskilt fra øvrig ferie og feriefridage, og de kan ikke varsles til afholdelse af arbejdsgiver. Placering sker efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Er feriefridagene ikke afholdt senest den 31. december 2022, udbetales de med den aktuelle bruttotimeløn inkl. tillæg på baggrund af den normale arbejdstid på optjeningstidspunktet. Der skal ikke beregnes pension af beløbet. Beløbet er feriepengeberettiget. Udbetaling sker med lønnen i januar 2023.

Der kan dog indgås skriftlig aftale om, at ikke afholdte feriefridage overføres til afholdelse efter 31. december 2022, ligesom det kan aftales, at feriefridagene udbetales på et tidligere tidspunkt efter samme regler/principper som ved udbetaling med lønnen i januar 2023.

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign