Denne udgave af PLAkaten indeholder: 

Lønregulering af lægesekretærer

Sygdom i forbindelse med sommerferie

Hovedferie uden løn eller med ferie på forskud

Nye regler om omsorgsorlov

PLA i sommerferien

Lønregulering af lægesekretærer
Lægesekretærer samt personale omfattet af overenskomsten mellem PLA og HK/Privat skal have reguleret deres lønninger med 2,50 %. Eventuelle personlige tillæg skal reguleres med samme procentsats. Lønstigningen er gældende fra 1. juni 2022.

Du skal være opmærksom på at ovenstående lønstigning ikke gælder for elever.

Du kan finde de nye lønninger i de aktuelle løntabeller som er blevet opdateret pr. 9. juni 2022. Du finder de aktuelle løntabeller her.                                                                                                                           

Sygdom i forbindelse med sommerferie
Snart begynder sommerferien, men hvad gælder, hvis din medarbejder bliver syg i forbindelse med sommerferien?

Sygdom før feriens start:

Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse på den først aftalte feriedag. Hvis din medarbejder bliver syg før ferien begynder, kan du ikke kræve, at medarbejderen holder ferie, da sygdom betragtes som en feriehindring. Det betyder, at medarbejderen ikke har pligt til at holde ferien som aftalt.

Af og til kan der opstå en situation, hvor en allerede sygemeldt medarbejder ønsker at fastholde sine ferieplaner. Er ferien forenelig med sygdommen, kan du som arbejdsgiver tillade medarbejderen at raskmelde sig for at holde ferien, for derefter at sygemelde sig igen, når ferien er slut. Problemet er, at dette vil medføre, at en ny arbejdsgiverperiode på 30 dage vil indtræde (hvor du således ikke vil få refusion af sygedagpenge fra kommunen), når medarbejderen atter sygemelder sig efter ferien. Dette kan undgås, hvis medarbejderen laver en såkaldt ”teknisk raskmelding” hos kommunen. Det er derfor vigtigt, at enten du eller medarbejderen kontakter kommunen inden ferien for at lave en aftale om teknisk raskmelding.

Sygdom under ferien:

Bliver medarbejderen syg under sin ferie, kan medarbejderen kræve erstatningsferie fra den 6. sygedag. Det vil sige, at medarbejderen som udgangspunkt selv bærer risikoen for de første 5 sygedage under ferie i hvert ferieår. Det er en forudsætning, at medarbejderen skal have anmeldt sygdommen, efter de regler der gælder på din arbejdsplads, fra 1. sygedag. Medarbejderen skal også fremskaffe en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Det er medarbejderen selv, der betaler for lægeerklæringen. Er der tale om flere sygeperioder, skal der foreligge lægelig dokumentation for hver enkelt periode.

Hvis medarbejderen befinder sig i udlandet, skal lægeerklæringen fremskaffes i det land, hvor medarbejderen bliver syg. Medarbejderen kan altså ikke vente med gå til lægen til vedkommende er kommet hjem fra ferie.

Hvis medarbejderen bliver rask igen under den planlagte ferie, skal din medarbejder som udgangspunkt møde på arbejde som normalt, medmindre medarbejderen vælger at holde den resterende del af ferien som planlagt. Får du en raskmelding i forbindelse med sygdom under ferie, er det derfor vigtigt, at du straks får afklaret med din medarbejder, om den resterende del af ferien holdes eller om medarbejderen møder på arbejde.

Hovedferie uden løn eller med ferie på forskud
Som udgangspunkt har alle dine ansatte ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie, inden for det der kaldes hovedferieperioden, som løber fra 1. maj til 30. september.

Selvom en medarbejder ikke har optjent ret til betalt ferie i mindst 3 uger, har medarbejderen stadig ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden. Men I kan selvfølgelig aftale noget andet, hvis medarbejderen ikke ønsker at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden. 

Ønsker medarbejderen at afholde mere ferie end der er optjent ret til betaling for hos dig, vil du kunne trække 4,8% i medarbejderens løn pr. feriedag som afholdes. Det kan fx være en situation med en nyansat medarbejder, som har feriepenge med sig fra tidligere arbejdsgiver.

Det er dog muligt, at medarbejderen kan holde ferie på forskud, hvis medarbejderen ønsker dette og du giver lov til det. Hvis du giver en medarbejder lov til at holde ferie på forskud, bliver antallet af feriedage modregnet i den ferie, som medarbejderen optjener efterfølgende.   

Det er en betingelse, at medarbejderen kan optjene den ferie som er givet på forskud inden ferieårets afslutning den 31.august 2022. Medarbejderen kan altså ikke holde ferie på forskud, ved brug af ferie som medarbejderen først optjener i det efterfølgende ferieår (1. september 2022 - 31. august 2023).

Fratræder medarbejderen, og når medarbejderen ikke at optjene ferie, som svarer til de feriedage, medarbejderen har fået udbetalt på forskud til afholdelse af hovedferie, må du modregne ferien i medarbejderens sidste løn. Du må modregne et beløb, der svarer til den udbetalte løn eller feriegodtgørelse under den ferie, som medarbejderen har holdt på forskud.

Medarbejdere som ikke optjener ret til løn under ferie, men som optjener feriegodtgørelse fra dig fx timelønnede medarbejdere på overenskomsten mellem HK/Privat og PLA samt overenskomsten mellem PLA, DSR og dbio, skal du ikke betale løn under ferie. Disse medarbejdere skal bruge deres feriedage med feriegodtgørelse på feriekonto, når de afholder ferie. Afholder medarbejderen mere ferie end der er optjent dage med feriegodtgørelse til, er det som udgangspunkt for medarbejderens egen regning.

Nye regler om omsorgsorlov
Med virkning fra 2. august 2022 indføres en ret for lønmodtagere til fravær i fem arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem (egne børn, forældre, ægtefælle eller partner), eller en person der bor i samme husstand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

I perioden fra lovens ikrafttræden den 2. august 2022 og til og med den 31. december 2022 vil medarbejderen få tildelt et forholdsmæssigt antal omsorgsdage, som efter loven er fastsat til 2 arbejdsdages fravær uden løn.

Omsorgsorloven er uden ret til betaling.

Omsorgsorloven kan benyttes i de situationer, hvor der konkret er behov for væsentlig omsorg og støtte. Det kan fx være at ledsage en pårørende, der skal til demensudredning eller udredning for anden alvorlig sygdom som fx kræft. Det kan også være i situationer, hvor omsorgen eller støtten ydes til en døende eller syg person som er hospitalsindlagt, på hospice, plejehjem eller lignende.

Som arbejdsgiver kan du kræve, at din medarbejder lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan fx være en indkaldelse til en behandling eller dokumentation for, at medarbejderen skal ledsage en pårørende til demensudredning. Det er medarbejderens ansvar at sikre tilstrækkelig lægelig dokumentation.

Medarbejderen kan vælge at holde omsorgsorloven som en samlet periode eller som enkelte dage, og dagene tildeles ved årets begyndelse. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang, og medarbejderen kan således ikke kræve dem overført til næste kalenderår.

PLA i sommerferien
PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider fra den 11. juli til den 5. august 2022. Her vil telefonerne være åbne i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.

I perioden vil PLA være bemandet med færre medarbejdere. Hvis du ønsker at kontakte os telefonisk, skal du derfor ringe til vores PLA-telefon på 3544 8400, hvor det vil være skiftende medarbejdere der vil besvare din henvendelse.

Du kan også sende en mail til pla@dadl.dk

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem kl. 9.00 – 16.00 og fredag mellem kl. 9.00 – 15.00.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign