Denne udgave af PLAkaten indeholder:

Repræsentantskabsmøde den 1. december 2012

Kontingent for 2013

Konflikt

Tvist med HK

Lønregulering for konsultationssygeplejersker og bioanalytikere

Seniorbonus

Opsparingsordning

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 27. og 28. december 2012

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400 mandag-torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00 eller på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning. På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi desuden løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Repræsentantskabsmøde den 1. december 2012
PLA’s repræsentantskab har den 1. december 2012 afholdt det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan læses på www.pla.dk I beretningen kan du læse om følgende:

  • Medlemsudvikling og daglig drift
  • Overenskomstsituationen
  • Verserende sager
  • Klinikpersonalets Uddannelsesdag
  • Gå-hjemmøder
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Kontingent 2013
På PLA’s repræsentantskabsmøde den 1. december 2012 blev det besluttet at fastholde kontingentet til PLA uændret i 2013. Kontingentet i 2013 udgør således fortsat 1.300 kr. pr. år pr. læge i henhold til lægedækningsberegningen. Praksis bliver opkrævet kontingent kvartalsvis. Indmeldelsesgebyret udgør fortsat 500 kr. pr. læge.

Ved indmeldelse af læger, som ikke er alment praktiserende, tages der individuelt stilling til kontingentets størrelse ud fra antallet af ansat personale.

Konflikt
Det forventes fortsat, at Regionerne vil opsige overenskomst om almen praksis. I forhold til personalesituationen rejser det en række spørgsmål både af juridisk og praktisk karakter. PLA har derfor udarbejdet nogle spørgsmål/svar vedr. de personalejuridiske konsekvenser af overenskomstsituationen, som du kan læse her

PLA vil desuden snarest sende en vejledning ud med rådgivning om, hvilke reaktionsmuligheder du har i forhold til personalet.

Tvist med HK
En konsekvens af, at ”kitteltillægget” pr. 1. januar 2012 blev indregnet i de overenskomstfastsatte månedslønninger, er, at deltidsansatte alene får en forholdsmæssig del af det indregnede ”kitteltillæg”. Hidtil har de deltidsansatte fået det fulde kitteltillæg på 250 kr. Dette mener HK ikke er i overensstemmelse med det, der blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen. Spørgsmålet bliver indbragt for en faglig voldgift den 25. februar 2013, hvor det skal afgøres, hvem der har ret. PLA vil orientere om udfaldet, og såfremt HK får medhold, hvordan lønnen i givet fald skal efterreguleres.

Lønregulering for konsultationssygeplejersker og bioanalytikere pr. 1. december 2012
Konsultationssygeplejersker og bioanalytikere stiger i løn pr. 1. december 2012. Der sker en generel lønregulering med 1,80 %. Har den ansatte et personligt tillæg udover den overenskomstmæssige løn, skal dette tillæg også reguleres med 1,80 %. De nye lønninger kan du finde på www.pla.dk

Seniorbonus
Efter overenskomsten med HK for lægesekretærer og overenskomsten med DSR/dbio for sygeplejersker/bioanalytikere, skal medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere, have udbetalt seniorbonus sammen med decemberlønnen 2012.

 På www.pla.dk findes en vejledning om beregningen af seniorbonusordningen.

Opsparingsordning
Lægesekretæroverenskomsten indeholder også den såkaldte opsparingsordning, der gælder for alle medarbejdere, der er omfattet af lægesekretæroverenskomsten. Der skal således hvert år med decemberlønnen afregnes et beløb svarende til 1,72 % af årsbruttolønnen. Læs mere om opsparingsordningen på www.pla.dk

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 27. og 28. december 2012 fra kl. 9-16.

Hele Lægeforeningen holder lukket mellem jul og nytår, og PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der i disse lukkedage opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2012, kan du torsdag den 27. december og fredag den 28. december kontakte Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 eller Dorte Enoksen på telefon 5126 2925.

Begge dage mellem klokken 9:00 og 16:00

PLA’s sekretariat ønsker alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nytår 2013!

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign