Afholdelse af restferie og feriefridage senest 30. april 2020
Planlægning af sommerferien 2020
HUSK: Udbetaling af ferietillæg er lidt anderledes i år
Miniferieåret 1. maj 2020 – 31. august 2020
Spørgsmål/svar vedr. miniferieåret

Dette nummer af PLAkaten handler udelukkende om ferie og den nye ferielov.

Overgangen til den nye ferielov vil i resten af 2020 give anledning til en del information om ny ferie og overgangsordningerne. PLA vil derfor i årets løb udsende en række særnumre af PLAkaten, der alene handler om ny ferielov.

Afholdelse af restferie og feriefridage senest 30. april 2020
Medarbejdere, som har ferie og feriefridage til gode i indeværende ferieår, der slutter 30. april 2020, har som udgangspunkt ret til, og kan pålægges at afholde ferien inden 30. april 2020.  Hvis du ønsker at sikre dig, at din medarbejder holder tilgodehavende restferie samt eventuelle feriefridage efter overenskomsterne, kan du varsle dette med 1 måneds varsel. Du skal afgive varslet, så både varslet og ferien kan placeres inden 1. maj 2020.

Er der enighed om det, kan feriefridagene samt feriedage udover 20 aftales overført til det efterfølgende ferieår. I så fald benyttes følgende aftaleskabeloner:

For konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

For øvrigt praksispersonale ansat efter HK-overenskomsten 

Planlægning af sommerferien 2020
Hovedferien på 3 uger placeres i perioden fra 1. maj til 30. september 2020. Medarbejderen har krav på at holde 3 uger i sammenhæng.

Hvis du holder sommerferielukket eller af hensyn til bemandingen i sommerferieperioden ønsker at pålægge afholdelse af ferien på et bestemt tidspunkt, skal hovedferien varsles med 3 måneders varsel.

HUSK: Udbetaling af ferietillæg er lidt anderledes i år
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales typisk som et samlet beløb sammen med lønnen i maj måned. Du kan også efter ferieloven vælge at udbetale ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie.

Månedslønnet konsultationspersonale, der er omfattet af PLA-overenskomsterne, har ret til et ferietillæg på 1,95 %. Ansatte læger har, medmindre andet er aftalt, alene ret til 1 % ferietillæg.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, er det kommende ferieår (kaldet miniferieåret) kortere end sædvanligt og medarbejderne har op til 16,64 dages ferie til rådighed i modsætning til normalt op til 25 dages ferie.

Ferietillægget for miniferieåret 1. maj 2020 – 31. august 2020 bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Der afregnes ikke ferietillæg for perioden 1. september 2019 – 31. december 2019, der er en del af den såkaldte indefrysningsperiode, hvor der indberettes feriegodtgørelse svarende til 12,5 % af den ferieberettigede løn til Lønmodtagernes Feriemidler.

Miniferieåret 1. maj 2020 – 31. august 2020
Som et led i overgangen til den nye ferielov er det ferieår, der starter 1. maj 2020 kortere end sædvanligt og slutter 31. august 2020. Den ferie medarbejderne kan holde i miniferieåret er optjent med 2,08 dage pr. måned i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Medarbejderne har derfor i modsætning til de sædvanlige op til 25 dages ferie i ferieåret alene optjent op til 16,64 dages ferie i perioden.

Miniferieåret følger de gældende regler i den nuværende ferielov med nogle få modifikationer.

Hvis medarbejderen ikke har afholdt feriedagene i miniferieåret og de ikke er pålagt afholdt i september 2020 af dig, vil de automatisk blive overført til den nye ferieordning efter den nye ferielov. Det vil sige, at den tilgodehavende ferie medarbejderen måtte have pr. 1. september 2020 bliver startsaldoen i opgørelsen efter den nye ferielov. Det betyder blandt andet, at ikke-afholdt ferie som følge af en feriehindring (typisk sygdom eller barsel) ikke ved overgangen fra miniferieåret til den nye ferieordning kan udbetales som tidligere, men automatisk overføres til afholdelse på et senere tidspunkt.

Da ikke-afholdt ferie ved overgangen fra miniferieåret til den nye ferieordning automatisk overføres, skal der ikke laves aftaler om overførsel af ferie. 

Feriefridage optjent efter overenskomsterne med DSR/dbio og HK/Privat i kalenderåret 2019 kan afholdes fra 1. maj 2020. Har medarbejderen været ansat i hele kalenderåret 2019, har hun optjent 5 feriefridage.

Spørgsmål/svar vedr. miniferieåret

-  Min medarbejder igennem flere år er på barsel i hele miniferieåret, hvad sker der med hendes ferie?

-  Din medarbejder kan ikke holde ferien som følge af barslen. Hendes 16,64 feriedage vil automatisk blive overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021, hvor den kan holdes sammen med den ferie, som hun optjener i perioden.

-  Min medarbejder ønsker at holde 4 ugers sommerferie i miniferieåret, kan hun det?

-  Der er kun 16,64 dages ferie til rådighed i miniferieåret. Ønsker en medarbejder at holde 4 uger (20 dage) kræver det, at der enten overføres ferie fra indeværende ferieår eller at der afholdes feriefridage de resterende dage. Ansatte efter PLA’s overenskomster med DSR/dbio og HK/Privat kan den. 1. maj 2020 disponere over alle feriefridage optjent i 2019. Har medarbejderen været ansat i hele kalenderåret 2019, har hun optjent 5 feriefridage.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign