Denne udgave af PLAkaten indeholder:

Repræsentantskabsmøde den 28. november 2015

Kontingent for 2016

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Opgørelse af ikke afholdte uddannelsesdage

Husk seniorbonus

Seniordage

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 28., 29. og 30. december 2015.

Repræsentantskabsmøde den 28. november 2015

PLA’s repræsentantskab har den 28. november 2015 afholdt det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan læses på www.pla.dk. Du kan finde den her 

I beretningen kan du læse om følgende:

  • Medlemsudvikling og daglig drift
  • Igangværende retssager
  • Overenskomstforhandling DSR/dbio
  • Overenskomstforhandling HK/Privat
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • RIV
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Kontingent 2016

På PLA’s repræsentantskabsmøde den 28. november 2015 blev det besluttet, at kontingentet til PLA stiger med 100 kr. pr. år pr. fuldtidslæge. Kontingentet i 2016 udgør derfor 1.400 kr. om året pr. lægekapacitet. FAPS medlemmer med mere end 2 ansatte pr. lægekapacitet stiger i årligt kontingent fra 2.900 kr. til 3.000 kr.

Praksis bliver opkrævet kontingent kvartalsvis.

Indmeldelsesgebyret udgør fortsat 500 kr. pr. læge.

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

PLA og DSR/dbio blev sent torsdag nat – den 4. december 2015 - enige om en overenskomstfornyelse for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis. Overenskomsten gælder for de kommende tre år. Det vil sige fra 1. december 2015 til 30. november 2018.

Resultatet betyder, at lønnen skal reguleres med i alt 4,9% i overenskomstperioden.

Den første gang regulering bliver udmøntet er den 1. december 2015 med 1,5 %, næste lønregulering er den 1. december 2016 med 2,2% og endelig skal der pr. 1. december 2017 reguleres med 1,2%. 

Der udover indebærer overenskomstresultatet indebærer følgende:


Uddannelsesdage

Tildeling af betalte uddannelsesdage gradueres i forhold til medarbejderens timetal. Det betyder, at en medarbejder med et ugentligt timetal på 20 timer eller derover får ret til frihed til 4 betalte uddannelsesdage om året (fra 1. dec. til 30. nov.). En medarbejder med et ugentligt timetal på mindre end 20 timer får derimod kun ret til 2 betalte uddannelsesdage pr. år (fra 1. dec. til 30. nov.).

Desuden blev det præciseret, at uddannelsesdage, som medarbejderen ikke har haft adgang til at benytte i overenskomstperioden, skal udbetales til medarbejderen ved overenskomstperiodens udløb.


Arbejdstid

I mer- og overarbejdsbestemmelsen gøres opmærksom på, at afspadsering som udgangspunkt placeres i overensstemmelse med medarbejderens ønsker. Men det er selvfølgelig fortsat arbejdsgiver, der har det sidste ord.

Det er samtidig aftalt, at der nu er 3 måneder til at afspadsere merarbejde i. Det vil sige, at medarbejderen kan afspadsere merarbejde i forholdet 1:1 inden for de følgende 3 kalendermåneder. På nuværende tidspunkt skal afspadsering være afviklet inden for 2 måneder.

Periodeprojekter

Der er aftalt to projekter i overenskomstperioden.

For det første, skal parterne forsøge at udarbejde forslag til fornyede lønmodeller med flere løntrin, hvor der både skal drøftes højere og lavere løntrin.

Desuden skal der i overenskomstperioden iværksættes en arbejdsmiljøundersøgelse for sygeplejersker og bioanalytikere. Undersøgelsen udføres af enten af DSR/dbio eller ekstern udbyder og gennemføres af parterne i fællesskab.

Forhandlingsresultatet skal endelig vedtages af PLA’s repræsentantskab og DSR/dbio. Resultatet foreligger den 17. december 2015. Der skal således ikke foretages lønregulering, før overenskomsten er endelig godkendt.

HUSK - ikke afholdte uddannelsesdage skal afregnes i december

Sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis har ret til 4 betalte uddannelsesdag pr. år. Har de pågældende medarbejdere ikke har haft ret til uddannelsesdagene, skal de afregnes ved overenskomstperiodens afslutning. Overenskomsten udløber pr. 30. november 2015, hvilket betyder, at medarbejdere, der ikke haft ret til sine uddannelsesdage, skal have afregnet de manglende dage i december 2015.

Dette fremgår af overenskomstens § 10, stk. 3:

§ 10, stk. 3: ”…….Ved overenskomstens udløb den 30. november 2015 opgøres antal benyttede uddannelsesdage. For medarbejdere, der pr. denne dato har været ansat i minimum 12 måneder og ikke har haft adgang til at benytte retten til 4 uddannelsesdage pr. år, skal uddannelsesdage, som arbejdsgiver har afvist uden faglig grund, udbetales med decemberlønnen i 2015. Der betales pr. manglende dag svarende til gennemsnitslønnen pr. arbejdsdag. Såfremt medarbejderen ikke har været ansat i hele overenskomstperioden, betales der forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesperioden for ubrugte efter- og videreuddannelsesdage.”

Det er vigtigt at bemærke, at det kun er uddannelsesdage, der ikke er afviklet, fordi du, som arbejdsgiver, har afvist uddannelsesdage uden faglig grund, der skal afregnes. Det vil sige, at uddannelsesdage, der ikke er afviklet, fordi medarbejderen ikke selv har ønsket at komme på kursus, ikke har kunnet finde relevant uddannelse, eller har foreslået kurser, som du har fundet irrelevant, IKKE skal have afregnet uddannelsesdagene. Men er det dig, der har sagt nej, fordi der ikke var økonomi til det, eller der fx ikke var tid til det, SKAL uddannelsesdagen afregnes.  

En ikke afholdt uddannelsesdag koster et beløb svarende til gennemsnitslønnen pr. arbejdsdag. Du udregner gennemsnitslønnen pr. dag ved først at tage den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og dividere med 5. Derefter beregner du timelønnen ved at dividere månedslønnen med (måneds)timenormen (timenormen beregnes ved at tage den ugentlige arbejdstid og gange med 13/3) pr. måned. Timelønnen ganges derefter med den gennemsnitlige arbejdstid pr. dag.  

HUSK - seniorbonus i december

Medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere, skal efter overenskomsten med HK for lægesekretærer og overenskomsten med DSR/dbio for sygeplejersker/bioanalytikere, have udbetalt seniorbonus sammen med decemberlønnen 2015.

Du kan på PLA’s hjemmeside finde en vejledning om beregning af seniorbonus. Vejledningen findes i de to overenskomster, som ligger på www.pla.dk

Konvertering til frihed

Som noget nyt er det her i 2015 blevet indført, at næste års seniorbonus (der ellers skulle udbetales i december 2016) efter aftale mellem læge og medarbejder kan konverteres til fridage.

Det betyder, at medarbejdere, der opnår eller har en alder, der berettiger til seniorbonus, i løbet af 2015 – dog senest den 31. december 2015 - kan indgå aftale om, at konvertere bonus til frihed i 2016. Seniordagene skal afvikles i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Værdien af en seniordag udgør 0,4 % af bruttoårslønnen. Det betyder, at seniorbonussen kan konverteres til følgende antal seniordage:

Bonus

Mulige antal seniordage

0,8 %

1-2 dage

1,2 %

1-3 dage

1,6 %

1-4 dage

Eksempel 1: En medarbejder fylder 60 år i 2015 og indgår senest 31. december 2015 aftale om at konvertere 0,4% af sin seniorbonus til én seniordage. Den ene seniordag skal afvikles i perioden 1. januar til 31. december 2016. Resten af seniorbonussen – det vil sige 0,4% - skal medarbejderen have udbetalt i december 2016.

Eksempel 2: En medarbejder fylder 61 år i 2015. Hun fyldte altså 60 år i 2014, og skal have 0,8 % af årsbruttolønnen udbetalt i december 2015. De 1,2% hun optjener i 2015, fordi hun er fyldt 61 år, kan hun senest den 31. december 2015 indgå aftale med arbejdsgiver om at konvertere helt eller delvist til seniordage. Vælger hun at konvertere hele bonussen, kan hun i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 afholde 3 seniordage. Vælger hun kun at konvertere 0,4 % af bonussen til én seniordag, skal medarbejderen i december 2016 have udbetalt resten – det vil sige 0,8 %. 

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 28., 29. og 30. december 2015 fra kl. 9-16.

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 24. december 2015 til og med 3. januar 2016. PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der i disse lukkedage opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 5. januar 2015, kan du

mandag den 28. december 2015, kontakte Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924

tirsdag den 29. december og onsdag den 30. december 2015, kontakte Dorte Enoksen på telefon 5126 2925. Alle dage mellem klokken 9:00 og 16:00

PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign