PLAkaten, april 2012

Denne udgave af PLAkaten indeholder:

·          Repræsentantskabsmøde den 14. april 2012

·          Løn og lønforhandling

·          Ansættelseskontrakter

·          Ferie

·          Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

·          Tilmelding til nyhedsbreve

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Sekretariatet kan du kontakte på telefon 3544 8400 mandag-torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00 eller på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning. Sekretariatet holder sædvanligt åbent i sommerferien.

Repræsentantskabsmøde den 14. april 2012
PLA’s repræsentantskab afholdte den 14. april 2012 det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet omhandlede:

·          Daglig drift og medlemmer

·          Overenskomstfornyelsen med DSR/dbio

·          Verserende retssager

·          Kitteltillæg-sagen

·          Gå-hjem møder

·          Mediation og konfliktplaner

·          PLA’s arbejde i det kommende halve år

Beretningen kan i sin helhed læses på www.pla.dk

Løn og lønforhandling
Næste overenskomstmæssige lønregulering for lægesekretærer sker den 1. oktober 2012, og for konsultationssygeplejerskerne/praksisbioanalytikerne den 1. december 2012. Som medlem af PLA skal praksis foretage disse overenskomstmæssige reguleringer af lønnen.

PLA’s to overenskomster for henholdsvis lægesekretærerne og for konsultationssygeplejerskerne/praksisbioanalytikerne indeholder herudover en bestemmelse om, at der skal gennemføres en årlig lønforhandling. Medarbejderen har ikke krav på yderligere lønstigning udover den overenskomstfastsatte regulering, men har en ret til at have en årlig forhandling om yderligere tillæg til lønnen. Hvorvidt, der skal gives et sådan løntillæg eller ej, er altså i sidste ende en ledelsesbeslutning.

Ansættelseskontrakter
Efter lov om ansættelsesbeviser har en arbejdsgiver pligt til at udstede en ansættelseskontrakt, som skal opfylde en række krav, som er angivet i ansættelsesbevisloven. PLA’s standardkontrakter for lægesekretærer og konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere opfylder lovens krav. Som PLA medlem skal praksis benytte de ansættelseskontrakter, der er optrykt i overenskomsterne for praksispersonalet.

Både lægesekretæroverenskomsten og konsultationssygeplejerskerne/praksisbioanalytikernes overenskomst har nu begge en aftale om, at hvis en ansættelseskontrakt er mangelfuld, så kan medarbejderen ikke umiddelbart kræve en godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Medarbejderen skal først bede sin arbejdsgiver om at udarbejde en ny, og korrekt, ansættelseskontrakt, og arbejdsgiver har herefter 5 dage til at få rettet op på den mangelfulde ansættelseskontrakt. Sker henvendelse om den mangelfulde ansættelseskontrakt til PLA, er fristen 10 dage. Dette kaldes en nach-fristregel.

En betingelse for at få denne frist til at rette op på ansættelseskontrakten, og dermed undgå at betale godtgørelse, er at ansættelseskontrakten er udarbejdet på en korrekt PLA standardkontrakt.

Alle ansættelser skal ske på den overenskomstaftalte standardkontrakt, da det ellers betragtes som overenskomstbrud. Har praksis medarbejdere ansat, der ikke har en korrekt ansættelseskontrakt, skal denne erstattes af PLA’s standardkontrakt. Standardkontrakten kan printes ud fra PLA’s hjemmeside. Det er vigtigt i den sammenhæng at understrege, at udarbejdelsen af en ny ansættelseskontrakt, ikke må betyde forringelser i den ansattes vilkår. Det er således fx oprindelig ansættelsesdato, der skal angives i ansættelseskontrakten.

For lægesekretærerne gjaldt en frist til 1. januar 2012, hvor arbejdsgiver kunne erstatte tidligere udleveret ansættelseskontrakt med en PLA-ansættelseskontrakt, og dermed blive omfattet af nach-fristen, mens der for konsultationssygeplejerskerne/praksisbioanalytikerne gælder en frist til 1. september 2012.

Ferie
Hovedferieperioden begynder den 1. maj og varer til 30. september. Hovedferie skal varsles med 3 måneder. Det er arbejdsgiver, som fastsætter placering af ferien under hensyntagen til medarbejdernes særlige behov, herunder til skolesøgende børn. Som udgangspunkt holdes 3 ugers hovedferie, som placeres i sammenhæng. Parterne kan dog aftale, at kun to uger holdes i sammenhæng.

Medarbejdere, der afholder ferie med løn, har krav på et årligt ferietillæg på 1,95 % af lønnen. Ferietillægget udbetales typisk med maj-lønnen, men kan også udbetales forholdsmæssigt i takt med, at ferien afholdes. Medarbejderen har dog krav på at få ferietillægget for den pågældende periodes ferie udbetalt, før ferien påbegyndes. Ferietillægget beregnes af udbetalte skattepligtige lønbeløb, dog ikke af den løn der er udbetalt som løn under ferie, eller det udbetalte ferietillæg.

I overenskomsten mellem PLA og DSR/dbio er det aftalt, at hvis en medarbejder fratræder sin stilling efter, at ferietillægget er blevet udbetalt, kan det modregnes i den feriegodtgørelse, som arbejdsgiveren skal afregne til Feriekonto. Dette gælder ikke for ansatte under lægesekretæroverenskomsten.

Du kan finde yderligere information om feriereglerne her.

Overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis
Overenskomsten er ved at blive trykt, og vil blive udsendt til PLA’s medlemmer i pjeceform i uge 17.

Tilmelding til nyhedsbreve
Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

PLA ønsker alle foreningens medlemmer et godt forår

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign