Denne udgave af PLAkaten indeholder:

Repræsentantskabsmøde den 29. november 2014

Kontingent for 2015

Ny overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Regulering af sygeplejerskerne og bioanalytikernes løn i december 2014

Husk seniorbonus

Ny opfølgningsmodel ved medarbejderes sygdom

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 29. og 30. december 2014 samt den 2. januar 2015.

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400 mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00, eller på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning. På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi desuden løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Repræsentantskabsmøde den 29. november 2014

PLA’s repræsentantskab har den 29. november 2014 afholdt det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan læses på www.pla.dk. Du kan finde den her 

I beretningen kan du læse om følgende:

 • Medlemsudvikling og daglig drift
 • Igangværende retssager
 • Overenskomstforhandling DSR/dbio
 • Overenskomstforhandling HK/Privat
 • Klinikpersonalets uddannelsesdag
 • RIV
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Kontingent 2015
På PLA’s repræsentantskabsmøde den 29. november 2014 blev det besluttet at fastholde kontingentet til PLA uændret i 2015. Kontingentet i 2015 udgør derfor fortsat 1.300 kr. om året pr. lægekapacitet. Praksis bliver opkrævet kontingent kvartalsvis. Indmeldelsesgebyret udgør fortsat 500 kr. pr. læge.

Læger, som driver praksis med andre specialer (FAPS), kan optages som medlemmer af PLA. Større speciallægepraksis med meget personale, som derfor må forventes at have behov for mere individuel rådgivning end praksis med færre personale, betaler et større kontingent. Er der således mere end to ansatte pr. lægekapacitet, er kontingentet fastsat til 2.900 kr. pr. lægekapacitet pr. år.

Ny overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis
PLA er den 3. december 2014, blevet enige med DSR/dbio om en ny overenskomst gældende for perioden 1. december 2013 til 30. november 2015.

PLA’s mål med forhandlingerne var at forny overenskomsten på et økonomisk afbalanceret niveau, og dette mål blev opfyldt, idet der gives en lønstigning på 2,13 % over en 2-årig periode. Denne lønstigning svarer til reguleringen på Sundhedskartellets område. Det vil sige, at konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere får en lønstigning, der er lig den stigning, sygeplejerskerne på sygehusene har fået.

Du kan se hele forhandlingsprotokollen her, men i hovedtræk indebærer overenskomstresultatet følgende:

 • Lønningerne procentreguleres med 0,64 % pr. 1. december 2013 og 1,49 % pr. 1. december 2014. 
 • Der gives medarbejderne frihed med løn ved deltagelse i bisættelse/ begravelse af nærtstående.
 • Uddannelsesdage, der ikke bliver afviklet i overenskomstperioden, skal udbetales til medarbejderen, hvis arbejdsgiver har afvist afholdelsen af uddannelsesdagene uden faglig grund.
 • Der gives - under fornødent hensyn til lægepraksis tarv - mulighed for frihed til en 5. uddannelsesdag. Det kan aftales, at lægen helt eller delvist betaler kursusafgifter, transport samt eventuelt løntab.
 • Det kan mellem lægen og medarbejderen aftales, at seniorbonussen helt eller delvist konverteres til frihed.
 • En opsagt medarbejder har ret til op til 2 timers frihed med løn for at søge vejledning i a-kassen
 • 8 måneders reglen i opsigelsesbestemmelsen ændres til en 9 måneders regel. Det vil sige, at en medarbejder skal have været ansat i 9 måneder, før der i forbindelse med opsigelse kan rejses krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Lønregulering i december

Der skal for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem PLA og DSR/dbio her i december 2014 foretages en efterregulering af lønnen tilbage til december 2013, idet løn og aftalte tillæg skal reguleres med 0,64 %.

Desuden skal løn og aftalte tillæg med virkning fra december 2014 reguleres med yderligere 1,49 %.

HUSK seniorbonus i december

Medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere, skal efter overenskomsten med HK for lægesekretærer og overenskomsten med DSR/dbio for sygeplejersker/bioanalytikere, have udbetalt seniorbonus sammen med decemberlønnen 2014.

Du kan på PLA’s hjemmeside finde en vejledning om beregning af seniorbonus. Vejledningen findes i de to overenskomster, som ligger på www.pla.dk

Ny opfølgningsmodel ved medarbejderes sygdom - konsekvenser for arbejdsgiver

I juni 2014 blev en ny sygedagpengelov vedtaget. Vi har tidligere orienteret om, at den nye lov har betydning for din dagpengerefusion fra kommunen. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2014. Du kan se nyheden her   

Nu træder næste fase i kraft. Der indføres nemlig med virkning fra 5. januar 2015 en ny opfølgningsmodel og en ”fast-track”model, der skal sikre en ekstraordinært tidlig indsats ved risikosager.

Forventer du ikke, at medarbejderen vil blive fuldt ud raskmeldt inden for otte uger - regnet fra første fraværsdag – kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning - ”fast track”. Det sker via Nemrefusion.

Som arbejdsgiver skal du fortsat anmelde fraværet senest efter fem uger. Du kan i den forbindelse anmode kommunen om en tidlig opfølgning, og du kan vælge at oplyse kommunen om sygdommens betydning for medarbejderens mulighed for at arbejde.

Du vil blive bedt om at besvare følgende tre spørgsmål:

• Hvilke arbejdsfunktioner der er påvirket af sygdommen

• Hvor længe sygdommen har påvirket arbejdet

• Om du har forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejderens tilstand

Når kommunen har modtaget din anmeldelse af medarbejderens fravær, anmoder kommunen din medarbejder om at gå til egen læge. Hvis ikke, du besvarer de tre ovennævnte spørgsmål, skal medarbejderen selv oplyse kommunen om sygdommens betydning for medarbejderens mulighed for at arbejde.

Medarbejderens lægebesøg skal ske, inden medarbejderen skal til sin første samtale i kommunen omkring fraværet. Denne første samtale finder sted senest otte uger efter første fraværsdag. Din medarbejder kan også selv bede kommunen om tidlig opfølgning ”fast track”.

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 29. og 30. december 2014 samt 2. januar 2015 fra kl. 9-16.

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 24. december 2014 til og med 2. januar 2015. PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der i disse lukkedage opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 5. januar 2015, kan du

mandag den 29. december 2014, kontakte Per Krøyer Alsbæk på telefon 6130 2533

tirsdag den 30. december 2014, kontakte Dorte Enoksen på telefon 5126 2925,og

fredag den 2. januar 2015,, kan du kontakte. Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924

Alle dage mellem klokken 9:00 og 16:00

PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign