PLAkaten, april 2013

Denne udgave af PLAkaten indeholder:

 • Repræsentantskabsmøde den 6. april 2013
 • Kitteltillæg
 • Overenskomstforhandlinger for lægesekretærerne
 • Opsigelse af personale ved konflikt
 • Ferietillæg
 • Tilmelding til nyhedsbreve

 

På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400, mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00. Alternativt kan du sende en mail på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning.

Sekretariatet holder sædvanligt åbent i sommerferien.

Repræsentantskabsmøde den 6. april 2013
PLA’s repræsentantskab afholdte den 6. april 2013 det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet handlede om:

 • PLA’s 10 års jubilæum og den daglige drift
 • Gå-hjem møder og arrangementer
 • Kitteltillægssagen
 • Retssager
 • Overenskomstforhandlingerne med HK
 • Overenskomstsituationen
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år
 • Beretningen kan læses i sin helhed på www.pla.dk

Kitteltillæg, efterregulering
Som vi tidligere har orienteret om, har der mellem PLA og HK været en uenighed om fortolkningen af den overenskomstaftale, der blev indgået 1. juni 2011, hvor det såkaldte ”kitteltillæg” blev afskaffet. Uenigheden drejede sig om, hvordan en månedslønnet deltidsansat lægesekretær skulle kompenseres i forbindelse med afskaffelsen af tillægget.

De fuldtidsansatte lægesekretærer blev kompenseret fuldt ud, da tillægget blev indregnet i månedslønnen pr. 1. januar 2012. Problemet var, at de månedslønnede deltidsansatte alene fik kompenseret en forholdsmæssig andel af det hidtidige tillæg, der svarede til deres beskæftigelsesgrad.

Sagen blev behandlet i en faglig voldgift, hvor HK fik medhold. Det betyder, at de deltidsansatte lægesekretærer nu skal have efterreguleret deres løn tilbage til 1. januar 2012 og frem til og med lønnen for marts måned 2013. Beløbets størrelse afhænger af deres beskæftigelsesgrad.

PLA og HK har udarbejdet en regnemodel, hvor beløbet kan udregnes. Du finder modellen her

 

Kitteltillæg, ny løn pr. 1. april 2013
Voldgiftsafgørelsen betyder også, at deltidsansatte lægesekretærer pr. 1. april 2013 skal have beregnet deres løn anderledes. Lønnen for deltidsansatte lægesekretærer skal derfor ændres med virkning fra den 1. april 2013.

PLA har udarbejdet ny interaktiv løntabel, som du finder på PLA’s hjemmeside, hvor du får oplyst lønnen for den enkelte deltidsansatte medarbejder. Er medarbejderen fx ansat med 32 timer pr. uge, får du ved at indtaste timetallet pr. uge i tabellens røde felt (antal ugentlige timer) den aktuelle løn ved 32 timers arbejdsuge. For fuldtidsansatte sker der INGEN ændring i lønnen.

Eventuel aftalte personlige tillæg berøres ikke af lønreguleringen for deltidsansatte pr. 1. april 2013.

 

Overenskomstforhandlinger for lægesekretærer i almen praksis/overenskomstforhandlinger for lægesekretærer udskudt
HK har opsagt overenskomsten for lægesekretærer til genforhandling. PLA og HK har udvekslet overenskomstkrav, og skulle egentlig have været i gang med forhandlingerne ultimo april, således at en ny overenskomst kunne træde i kraft pr. 1. juni 2013. Vi har imidlertid valgt at udskyde forhandlingerne, da RLTN’s manglende forhandlingsvilje med PLO betyder, at økonomien for almen praksis er så usikker, at det vanskeliggør en overenskomstaftale for praksispersonalet.

 

Opsigelse af personale ved konflikt
Overenskomst om almen praksis er endnu ikke opsagt. Sker det, vil det for mange skabe usikkerhed om økonomien. Lønningerne til klinikpersonalet er den største omkostning for praksis, og det kan derfor blive relevant at opsige personale. PLA har nu to gange sendt nyhedsbreve ud med information om, hvordan I skal håndtere eventuelle opsigelser af personale eller ændring i deres arbejdstid. Hvis overenskomsten opsiges, udsender vi en opdateret vejledning.

 

Ferietillæg
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales typisk som et samlet beløb sammen med lønnen i maj eller juni måned. Du kan også efter ferieloven vælge at udbetale ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie, så du fx betaler 3/5 af ferietillægget, når medarbejderne holder tre ugers sommerferie.

Lægesekretærerne, konsultationssygeplejerskerne og praksisbioanalytikerne har efter deres overenskomst ret til et ferietillæg på 1,95 %.

Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Det vil sige, at ferietillægget for ferieåret 2013/14 bliver beregnet på baggrund af lønnen i kalenderåret 2012. Har medarbejderen ikke været ansat i 2012, skal der ikke betales ferietillæg.

Fratræder medarbejderen sit job, før ferien er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal der ikke udbetales ferietillæg. Det skyldes, at systemet med ferie med løn og ferietillæg konverteres til ferie med feriegodtgørelse, som beregnes som 12,5 % af lønnen. Har du udbetalt ferietillægget, før medarbejderen fratræder, er udgangspunktet i ferieloven, at det ikke kan modregnes i den feriegodtgørelse, som du afregner til Feriekonto. For konsultationssygeplejerskerne og praksisbioanalytikerne gælder dog, at det udbetalte ferietillæg bliver modregnet i feriegodtgørelsen.

 

Tilmelding til nyhedsbreve
Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

 

PLA ønsker alle foreningens medlemmer et godt forår

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign