Plakaten, december 2013

Denne udgave af PLAkaten indeholder:

 

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2013

Kontingent for 2014

Ny overenskomst for lægesekretærer

Regulering af lægesekretærernes løn

Ny forsikringsordning for lægesekretærelever under 25 år

Opsparingsordning (sidste gang)

Seniorbonus

Opgørelse af efteruddannelsesdage for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 23., 27. og 30. december 2013

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400 mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00, eller på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning. På PLA’s hjemmeside www.pla.dk orienterer vi desuden løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2013

PLA’s repræsentantskab har den 30. november 2013 afholdt det halvårlige repræsentantskabsmøde. Formandens beretning på mødet kan læses på www.pla.dk. I beretningen kan du læse om følgende:

  • Medlemsudvikling og daglig drift
  • PLO’s overenskomstsituation
  • Overenskomstforhandling DSR/dbio
  • Efteruddannelsesdage
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • Overenskomstforhandling HK/Privat
  • Henvendelse fra FOA om overenskomstdækning
  • Retssager
  • Medlemsmøder
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Kontingent 2014
På PLA’s repræsentantskabsmøde den 30. november 2013 blev det besluttet at fastholde kontingentet til PLA uændret i 2014. Kontingentet i 2014 udgør derfor fortsat 1.300 kr. pr. år pr. læge i henhold til lægedækningsberegningen. Praksis bliver opkrævet kontingent kvartalsvis. Indmeldelsesgebyret udgør fortsat 500 kr. pr. læge.

Ved indmeldelse af læger, som ikke er alment praktiserende, tages der individuelt stilling til kontingentets størrelse ud fra antallet af ansat personale.

Ny overenskomst for lægesekretærer
PLA har i en nyhed fra 8. november 2013 orienteret om resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem PLA og HK/Privat.

Overenskomsten er nu godkendt af PLA’s repræsentantskab og af medlemmerne af HK/Privat.

Regulering af lægesekretærernes løn
Der er i den nye overenskomst for lægesekretærer aftalt en overenskomstmæssig lønregulering på 0,64 % pr. 1. oktober 2013. Det betyder, at medarbejdere, der er ansat under overenskomsten, skal have efterreguleret lønnen for oktober og november med den lønafregning, der sker for december måned.

Desuden afskaffes opsparingsordningen med virkning fra 1. januar 2014. Det sker ved, at lønnen for januar 2014 tillægges 1,72 %. Derefter eksisterer ordningen ikke mere. Opsparingsordningen skal altså betales for sidste gang i december 2013. Det var et af PLA’s prioriterede overenskomstkrav at få fjernet opsparingsordningen fra overenskomsten, fordi mange medlemmer opfatter den som administrativ besværlig. Og det er nu lykkes.

Ny forsikringsordning for lægesekretærelever under 25 år
Som noget nyt har elever under 25 år ret til en forsikringsordning, der dækker alvorlig sygdom og død. Forsikringen betales af arbejdsgiver og koster ca. 64 kr. pr. måned. Forsikringen skal tegnes hos PFF (Pension For Funktionærer). Når eleven overgår til at være omfattet af den almindelige PKA pension (fra det fyldte 25. år), ophører denne særlige pensionsforpligtelse.

Det er eleven selv, der skal tage initiativ til, at forsikringen oprettes.

Ordningen træder i kraft 1. januar 2014.

Opsparingsordning (sidste gang)
Lægesekretæroverenskomsten opsparingsordning, der gælder for alle medarbejdere omfattet af overenskomsten, skal – som nævnt ovenfor - afregnes for sidste gang i december 2013. Læs mere om opsparingsordningen på www.pla.dk

Seniorbonus
Efter overenskomsten med HK for lægesekretærer og overenskomsten med DSR/dbio for sygeplejersker/bioanalytikere, skal medarbejdere, der er fyldt 60 år eller mere, have udbetalt seniorbonus sammen med decemberlønnen 2013.

www.pla.dk findes en vejledning om beregningen af seniorbonusordningen.

Opgørelse af efteruddannelsesdage for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere
Ved sidste overenskomstfornyelse med DSR/dbio i 2011 blev det aftalt, at antallet af benyttede uddannelsesdage skal gøres op, når overenskomsten udløber den 30. november 2013. Sygeplejersker og bioanalytikere har ret til 4 betalte uddannelsesdage pr. år. Har medarbejderen ikke har haft adgang til at benytte sine uddannelsesdage, er det aftalt, at lægepraksis skal betale 50 øre pr. årlig arbejdstime pr. manglende dag. For en medarbejder ansat på fx 30 timer om ugen, betyder det, at en ikke afholdt uddannelsesdag vil koste 780 kr.

Pengene skal indbetales til en mellem PLA og DSR/dbio oprettet konto, og beløbet skal anvendes til uddannelsesformål.

Der bliver udsendt et elektronisk indberetningsskema til alle medlemmer, som kun skal udfyldes, hvis I ikke har givet medarbejderen adgang til dagene. Det vil sige, at hun er blevet nægtet en eller flere uddannelsesdage, fx på grund af travlhed eller økonomi. Er det medarbejderen selv, der ikke har ønsket at benytte dagene, skal I ikke udfylde indberetningsskemaet og ikke betale – for så har hun ”haft adgang”.

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere
DSR/dbio overenskomsten udløber 1. december 2013. Derfor blev det første forhandlingsmøde mellem parterne afholdt den 25. oktober. På mødet blev parterne enige om, at forhandlingerne skulle udskydes til, der var større klarhed over lægernes egen situation.  I stedet indledes forhandlingerne med et visionsarbejde, hvor der skal fokuseres på sygeplejersker og bioanalytikeres rolle i fremtidens almen praksis.

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt den 23., 27. og 30. december 2013 fra kl. 9-16.
Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 23. december 2013 til og med 1. januar 2014. PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der i disse lukkedage opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2014, kan du

mandag den 23. december kontakte Dorte Enoksen på telefon 5126 2925,

fredag den 27. december kan du kontakte Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 og

mandag den 30. december kan du kontakte Per Krøyer Alsbæk på telefon 6130 2533.

Alle dage mellem klokken 9:00 og 16:00

PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign