Denne udgave af PLAkaten indeholder:

 • Repræsentantskabsmøde den 5. april 2014
 • Overenskomstforhandlinger for lægesekretærer i almen praksis
 • Overenskomstforhandlinger for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i almen praksis
 • Gå-hjemmøde om konsultationspersonalets overenskomster
 • Klinikpersonalets uddannelsesdage
 • Klinikpersonalets efteruddannelse
 • Forskelsbehandlingsloven og opsigelse efter 120-sygedagsreglen
 • Manglende pensionsindbetaling
 • Ferietillæg

På PLA’s hjemmeside http://www.pla.dk/ orienterer vi løbende om nyheder, og du kan downloade gældende overenskomster og ansættelseskontrakter for praksispersonale.

Du kan kontakte sekretariatet på telefon 3544 8400, mandag-torsdag kl. 09.00-16.00, og fredag kl. 09.00-15.00. Alternativt kan du sende en mail på pla@dadl.dk ved behov for rådgivning.

Sekretariatet holder sædvanligt åbent i sommerferien.

Repræsentantskabsmøde den 5. april 2014
PLA’s repræsentantskab afholdt den 5. april 2014 det halvårlige repræsentantskabsmøde.

Formandens beretning på mødet handlede om:

 • PLA’s daglige drift
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Overenskomstforhandlinger med DSR og Dbio
 • Overenskomstforhandlinger med HK
 • Klinikpersonalets uddannelsesdag
 • Afregning af efteruddannelsesdage – DSR/dbio
 • Gå-hjemmøder og arrangementer
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Beretningen kan læses i sin helhed på http://www.pla.dk/

Overenskomstforhandlinger for lægesekretærer i almen praksis
PLA og HK vil henover foråret forhandle overenskomstfornyelse for lægesekretærerne. Det forventes, at der foreligger et resultat inden sommerferien.

Overenskomstforhandlinger for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i almen praksis
PLA og DSR/dbio skal ligeledes henover foråret forhandle overenskomst. Overenskomsten for sygeplejersker og bioanalytikere udløb 30. november 2013. Ved den første politiske forhandling den 25. oktober 2013 blev det imidlertid aftalt, at der, som følge af usikkerheden i almen praksis økonomi og nye rammevilkår, var behov for at indlede forhandlingerne med en drøftelse af, hvordan sygeplejersker og bioanalytikere sammen med de praktiserende læger kunne udvikle praksis. Parterne besluttede derfor at iværksætte et udviklingsarbejde med fokus på visioner for den fremtidige praksis og den gode arbejdsplads.

Der er mellem parterne aftalt, at de egentlige forhandlinger genoptages den 2. maj 2014. Det afsluttende forhandlingsmøde er placeret den 27. maj 2014.

Gå-hjemmøde om konsultationspersonalets overenskomster
PLA inviterer til gå-hjem møde om de overenskomster, der gælder for konsultationspersonalet ansat i lægepraksis. Mødet afholdes torsdag den 26. juni 2014 fra kl. 17 til 20 i Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.

Advokaterne Dorte Enoksen og Henriette Kiersgaard fra PLA vil komme med et oplæg, med udgangspunkt i de spørgsmål mange medlemmer kontakter PLA om. Deltagerne opfordres til at tage eksempler og spørgsmål med fra egen hverdag.

Tilmelding sker via http://www.pla.dk/

Klinikpersonalets uddannelsesdage
I år afholdes der to uddannelsesdage for klinikpersonalet - tirsdag den 13. maj 2014 på Comwell Middelfart og tirsdag den 20. maj 2014 Comwell Køge Strand.

Uddannelsesdagene er udviklet i et samarbejde mellem de faglige organisationer, DSR, dbio og HK-Privat, og PLA.

Tilmelding kan ske via http://www.pla.dk/

Klinikpersonalets efteruddannelse
Klinikpersonalet har ret til fire betalte efteruddannelsesdage om året. PLO’s efteruddannelse afholder en række kurser for konsultationspersonalet, ligesom der er en række kurser på Lægedage. Vær også opmærksom på, at der i AMU-regi udbydes kurset målrettet lægesekretærer.

Forskelsbehandlingsloven og opsigelse efter 120-sygedagsreglen
Sø- og Handelsretten har netop afsagt to domme vedrørende opsigelse efter 120-sygedagsreglen, hvor den opsagte var omfattet af handicapbeskyttelsen i forskelsbehandlingsloven. Det betød, at der ikke kunne ske opsigelse med forkortet varsel, og at medarbejderne fik ret til løn i fuld opsigelsesperiode. Herudover blev arbejdsgiver dømt til at betale en godtgørelse på 12 måneder løn.

Handicappede medarbejdere er beskyttet af forskelsbehandlingsloven, og selvom opsigelsen umiddelbart ikke har noget at gøre med selve handicappet, så skal du som arbejdsgiver være forsigtig, hvis du påtænker at afskedige din medarbejder. Første udfordring er ofte, om den sygdom eller lidelse medarbejderen har, er et handicap og dermed omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven.

EU-domstolen har defineret handicap således "…at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed.”

Som arbejdsgiver har du ikke ret til at få oplyst, hvad din medarbejder fejler. Eller måske ved du ikke om en bestemt sygdom, vil blive betragtet som et handicap, fx fordi det ikke er til, at vide om det bliver langvarigt. Eller fordi det ikke er til at vide, om domstolene vil vurdere lidelsen som et handicap. Mange domstolsafgørelser er konkret afgjort, fx har domstolene i en sag fastslået, at aspergers syndrom, i denne konkrete sag, ikke var lig med handicap, og i en anden sag, at en medarbejder der led af ADHD var handicappet.

Dertil kommer, at retssager jo altid afgøres retrospektivt på et tidspunkt, hvor lidelsen er blevet langvarig. Viser det sig først efterfølgende - efter at opsigelsen er afgivet - at medarbejderen var ”handicappet”, så kan du risikere, at en opsigelsessag falder ind under forskelsbehandlingsloven.

Hvis, der er klarhed, om en medarbejder er handicappet, hvilket typisk vil være tilfældet, hvis vedkommende er visiteret til fleksjob, eller fx har en kronisk ryglidelse, der betyder, at medarbejderen ikke kan udføre bestemte funktioner, så har du som arbejdsgiver en pligt til at træffe "hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger". Det kan fx være ansættelse på nedsat arbejdstid eller indkøb af et hæve-sænkebord. Hvilke tilpasningsforanstaltninger, som kan komme på tale i det enkelte tilfælde, skal vurderes ud fra behovet hos den handicappede medarbejder. Medmindre, det er specielt byrdefuldt for en arbejdsgiver at træffe denne type foranstaltninger, så har du altså en egentlig pligt til aktivt at undersøge de mulige tilpasningsforanstaltninger og iværksætte dem. Gør du ikke det, og afskediger du medarbejderen, fordi vedkommende ikke kan passe sit arbejde tilstrækkeligt, eller er sygemeldt i lang tid, så kan du risikere at handle i strid med forskelsbehandlingsloven.

De godtgørelser, som en arbejdsgiver bliver dømt til at betale efter forskelsbehandlingsloven, er ganske betragtelige (ofte 9-12 måneders løn). Hertil kommer, at skatterådet i januar 2014 har truffet afgørelse om, at der er skattefrihed for sådanne godtgørelser. Det betyder, at medarbejderen får en stor skattefri godtgørelse, og dermed at arbejdsgiveren ikke har fradragsret for udgiften.

Som arbejdsgiver skal man altså være overordentlig forsigtig. Før der skrides til en opsigelse, bør du søge rådgivning hos PLA.

Manglende pensionsindbetaling
PLA’s to overenskomster for praksispersonale indeholder aftaler om pension til medarbejderen. Arbejdsgiver skal betale sin pensionsdel, og medarbejderen får trukket sin pensionsandel af bruttolønnen.

Udbetaler du pensionen sammen med lønnen - i stedet for til pensionsselskabet - er det overenskomstbrud.

Udover, at det er overenskomstbrud, så kan du komme til at betale alle pensionspengene en gang til. Og nu til pensionsselskabet. Det viser en række retsafgørelser, og senest i rækken har Østre landsret her i januar fastslået, at det også gælder medarbejderens bidrag til pensionsordningen. I sagen havde to medarbejdere fået udbetalt deres egenbetaling til pension med lønnen i stedet for at få den indbetalt til en pensionsordning. Pengene skulle altså betales på ny ved indbetaling til pensionsordningen. Og da medarbejderen ikke var i ”ond tro” om modtagelsen af pensionsbidragene som en del af lønnen, kunne der ikke rejses krav om tilbagebetaling.

Selv om den manglende indbetaling af pension sker efter aftale med medarbejderen - måske endda efter ønske fra medarbejderen - så risikerer du alligevel igen at komme til at betale pengene ved indbetaling til pensionsselskabet. Om du så efterfølgende kan søge pengene retur fra medarbejderen, beror på de konkrete omstændigheder, men det er ikke ligetil.

Det skal derfor understreges, at det er vigtigt at sætte sig ind i sine medarbejderes overenskomstbestemte pensionsordninger og indbetale korrekt. Udover, at du kan komme til at betale pengene en gang til, så løber du også en risiko, såfremt medarbejderen kommer ud for en ulykke eller dør. Pensionsordninger indeholder nemlig også en forsikringsordning og er denne ikke tegnet korrekt, og kommer medarbejderen til skade, så risikerer arbejdsgiver at ifalde et erstatningsansvar.

Ferietillæg
Månedslønnede i et løbende ansættelsesforhold har ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales typisk som et samlet beløb sammen med lønnen i maj eller juni måned. Du kan også efter ferieloven vælge at udbetale ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie, så du fx betaler 3/5 af ferietillægget, når medarbejderne holder tre ugers sommerferie.

Lægesekretærerne, konsultationssygeplejerskerne og praksisbioanalytikerne har efter deres overenskomst ret til et ferietillæg på 1,95 %.

Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Det vil sige, at ferietillægget for ferieåret 2014/15 bliver beregnet på baggrund af lønnen i kalenderåret 2013. Har medarbejderen ikke været ansat i 2012, skal der ikke betales ferietillæg.

Fratræder medarbejderen sit job, før ferien er afholdt, og før ferietillægget er udbetalt, skal der ikke udbetales ferietillæg. Det skyldes, at systemet med ferie med løn og ferietillæg konverteres til ferie med feriegodtgørelse, som beregnes som 12,5 % af lønnen. Har du udbetalt ferietillægget, før medarbejderen fratræder, er udgangspunktet i ferieloven, at det ikke kan modregnes i den feriegodtgørelse, som du afregner til Feriekonto. For konsultationssygeplejerskerne og praksisbioanalytikerne gælder dog, at det udbetalte ferietillæg kan modregnes i feriegodtgørelsen.

Tilmelding til nyhedsbreve
Du har også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet under fanebladet ”Nyheder”. Du vil så automatisk modtage en mail med seneste nyheder fra PLA.

PLA ønsker alle foreningens medlemmer et godt forår

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign