PLAkaten - december 2019

Lønregulering DSR/dbio pr. 1. december 2019
Afregning af seniorbonus i december
Bedre syge- og barselsdækning til klinikker med ansatte læger
Barsel
Sygdom
Snefri
PLA’s repræsentantskabsmøde
Sekretariatet holder lukket den 23. december og mellem jul og nytår – telefonvagt

Lønregulering DSR/dbio pr. 1. december 2019
Sygeplejerskernes og bioanalytikernes løn skal reguleres med 2,80 %. Lønstigningen er gældende fra 1. december 2019. Eventuelle personlige tillæg skal ligeledes reguleres med 2,80 % med virkning fra 1. december 2019. Se lønningerne her 

Stiller praksis ikke en tjenestedragt til rådighed, betales i stedet et månedligt tillæg (”kitteltilæg”). Kitteltillæg skal ikke reguleres.

Husk at det kun er sygeplejersker og bioanalytikere, der skal have reguleret lønnen 1. december 2019. Øvrigt praksispersonale som social- og sundhedsassistenter, farmakonomer, jordemødre mv. er omfattet af overenskomsten med HK og lønreguleres efter denne.

Husk afregning af seniorbonus i december
For medarbejdere der fyldte 60 år eller derover i 2018 og som er omfattet af overenskomsten med HK eller overenskomsten med DSR/dbio, skal der udbetales seniorbonus med lønnen for december 2019, medmindre medarbejderen i stedet har afholdt seniordage.

Vejledning om beregning af seniorbonus for medarbejdere omfattet af DSR/dbio overenskomsten

Vejledning om beregning af seniorbonus for medarbejdere omfattet af HK overenskomsten

Bedre syge- og barselsdækning til klinikker med ansatte læger
PLO’s repræsentantskab har besluttet at ændre på regelgrundlaget for Administrationsudvalget. Dette betyder, at læger, der ansættes i en ledig kapacitet i en almen praksis, efter tre måneders ansættelse bliver omfattet af dækning fra Administrationsudvalget ved sygdom og barselsorlov. 

Barsel
I PLO’s standardkontrakt for ansatte læger har den ansatte læge ret til løn under barsel i den periode, hvor klinikejeren kan modtage fraværshjælp fra Administrationsudvalget.

Hidtil har der alene været tilskud, hvis den ansatte læge var medlem af PLO, eller klinikken var placeret i et lægedækningstruet område.

Ændringen i Administrationsudvalgets regelsæt betyder, at såfremt lægepraksis ved ansættelsen af den ansatte læge har anvendt standardkontrakten, eller på anden måde kontraktligt har aftalt fuld løn under barsel, så har den ansatte læge fremover ret til fuld løn og pension under barsel.

Den periode, hvor klinikken kan modtage refusion, og hvor der altså skal betales fuld løn, svarer til den periode, som en alment praktiserende klinikejer kan modtage fraværshjælp. P.t. kan mødre modtage fraværshjælp otte uger før forventet fødsel og 26 uger efter fødslen. Fædre kan få fraværshjælp i 14 uger efter fødslen. Fraværshjælpen betales til klinikken og beregnes efter de regler, der gælder for klinikejeren, dog sådan at fraværshjælpen maksimalt kan udgøre 90 % af den løn og pension, der gives til den ansatte læge, efter fradrag af dagpengerefusion og barsel.dk

Disse tilskud skal klinikken således huske at anmelde. Læs mere her

Sygdom
Hvis den ansatte læge er ansat med mere end otte timer i gennemsnit pr. uge, har vedkommende efter funktionærloven ret til fuld løn under sygdom. Også her har der hidtil alene været mulighed for tilskud, hvis den ansatte læge var medlem af PLO, eller klinikken var placeret i et lægedækningstruet område. Det er der også lavet om på, så der nu kan gives dækning fra Administrationsudvalget.

Tilskuddet fra Administrationsudvalget kan dog maksimalt udgøre 90 % af den udbetalte løn og pension, efter fradrag af sygedagpenge. Det forudsættes, at klinikken har tegnet en sygedagpengeforsikring og således modtager sygedagpengerefusion fra 2. sygedag. Læs mere her 

Læs mere om Administrationsudvalgets nye regler for refusion ved sygdom og barsel her 

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2020.

Snefri
Er en medarbejder forhindret i at møde på arbejde eller møde til tiden på grund af sne eller anden force majeure grund i vejrliget, er der tale om lovligt fravær, men medarbejderen har ikke krav på løn. Medarbejderen skal meddele fraværet eller forsinkelsen hurtigst muligt og søge at afværge forhindringen eller forcere hindringen om muligt.

PLA’s repræsentantskabsmøde
PLA afholdt repræsentantskabsmøde den 23. november 2019. Du kan læse om de væsentligste beslutninger og hvem der blev valgt her

Sekretariatet holder lukket den 23. december og mellem jul og nytår – telefonvagt
Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 23. december 2019 til og med 1. januar 2020. PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der den 23., 27. eller 30. december 2019 opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2020, er der etableret en vagtordning i PLA. Du kan således ringe til Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 mellem kl. 10 og 12.

PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign