Formandens beretning
8. april 2019

6. april 2019

Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • Retssager
  • DSR/dbio OK-18-21
  • Arbejdsmiljøundersøgelse DSR/dbio og PLA
  • Selvvalgt efteruddannelse og positivliste
  • Lønindplacering efter HK-overenskomst
  • Ny ferielov
  • Ansatte læger i almen praksis
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
Medlemstallet er på ca. 3.200, og vores medlemmer bruger os heldigvis flittigt. Vi får, og besvarer, mange henvendelser på vores PLA-mail, og har i årets tre første måneder haft over 100 egentlige ansættelsesretlige sager. Hvoraf mere end halvdelen har omhandlet opsigelse af personalet.

En række af disse opsigelsessager udvikler sig til en fagretlig tvist, hvor PLA bistår vores medlemmer i forhandlingen med medarbejderens fagforening eller advokat. Sådanne forhandlinger foregår ofte ude i medlemmets lægepraksis, så vores jurister og advokater kommer rundt i landet.

Retssager
PLA har pt. ingen verserende retssager.

DSR/dbio OK-18-21
Som I ved, fik vi i starten af året forhandlet en overenskomst for vores ansatte konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere. Aftalen landende på en stigning på 7,31 % over en 3-årig periode. Det er en moderat lønudvikling, der svarer til de offentlige overenskomster.

Det har været afgørende for PLA, at den samlede økonomi for overenskomstresultatet holdt sig inden for den ramme, som Forhandlingsfællesskabet og RLTN indgik aftale om i 2018.

Endvidere ønskede vi at fastholde den enkle og brugervenlige overenskomst, vi har. Det er en overenskomst, der tager hensyn til, at lægepraksis generelt er små arbejdspladser med begrænset administrativ kapacitet.

Disse mål er blevet opfyldt i overenskomsten.

Derudover er fokus i aftalen at sikre det gode arbejdsmiljø i almen praksis samt udvikling af klinikpersonalets kompetencer.

Overenskomsten blev sendt til afstemning i repræsentantskabet og blev godkendt den 5. februar 2019. Der var 54 stemmeberettigede, men kun 42 valgte at stemme. Det giver en stemmeprocent på 78%. Stemmerne fordelte sig således, at 34 stemte JA, 5 stemte NEJ, og 3 stemte hverken for eller imod.

DSR/dbio OK-15-18 – arbejdsmiljøundersøgelse
Som jeg orienterede om ved vores sidste repræsentantskabsmøde, så gennemførte PLA i samarbejde med DSR/dbio en arbejdsmiljøundersøgelse i efteråret 2018.

Undersøgelsen havde fokus på emner som indflydelse på arbejdsopgaver, arbejdsmængde, rolleklarhed, ledelseskvalitet, udviklingsmuligheder samt omfanget af trusler om vold, mobning og chikane.

Konklusionen i undersøgelsen er, at det psykiske arbejdsmiljø er godt i almen praksis.

Sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis oplever højere jobtilfredshed, højere ledelseskvalitet, højere engagement og mening i arbejdet og færre oplever konflikter mellem arbejde og privatliv, end kvinder generelt på arbejdsmarkedet. Sygefraværet blandt sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis er betydeligt lavere end sygefraværet blandt kvinder generelt.

Undersøgelsen viste dog også, at stressniveauet er nogenlunde på niveau med det, som opleves generelt på arbejdsmarkedet.

Vi drøftede efterfølgende undersøgelsen med DSR/dbio, og vi er enige om, at det er væsentligt at have fokus på det gode arbejdsmiljø i almen praksis.

Bl.a. med afsæt i undersøgelsen aftalte vi ved overenskomstforhandlingerne, at det på den enkelte arbejdsplads løbende skal sikres, at der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer - det kan f.eks. ske ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse og ved, at den enkelte sygeplejerske og bioanalytiker skal have en kompetence­udviklings­plan, som ajourføres årligt, f.eks. ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Vi er endvidere enige om, at mobning, trusler om vold og vold er uacceptabelt, og opstår det, skal der tages hånd om det lokalt.

Selvvalgt efteruddannelse og positivliste
Med HK-overenskomsten i 2018 blev der indført en ny ordning, der betyder, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at medarbejderen selv vælger sin efteruddannelse fra en såkaldt ”positivliste”. Positivlisten opremser en række uddannelser, som PLA og HK-Privat er enige om kan give mening i almen praksis.

Ordningen giver mulighed for, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale at overføre uddannelsesdage fra et overenskomstår til det næste, eller at næste års uddannelsesdage afholdes på forskud. På den måde kan der akkumuleres op til ti dage til et efteruddannelsesforløb.

Der er udarbejdet en aftaleskabelon, som skal benyttes, hvis det ønskes at lave en sådan aftale. Denne kan findes på vores hjemmeside.

Der er tale om en frivillig aftale. Ønsker arbejdsgiver ikke, at medarbejderen skal på den type efteruddannelse, følges de almindelige regler, hvorefter der fastlægges fire efteruddannelsesdage pr. år.

Der er frem til og med år 2021 mulighed for at få dækket op til 10.000 kr. af udgiften til en akademi- eller diplomuddannelse. Tilskuddet er målrettet personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højest fuldførte uddannelse. I kan læse mere på www.pla.dk.  

Lønindplacering efter HK-overenskomst
PLA og HK/Privat har drøftet overenskomstens regler om lønindplacering. Efter HK-overenskomsten indplaceres lægesekretæren afhængig af sin praksiserfaring og i forhold til sin generelle erfaring som uddannet lægesekretær. På baggrund af en konkret sag opstod der en fortolkningstvist om forståelsen af overenskomstens anciennitetsregler. Heldigvis kunne PLA og HK/Privat blive enige om en fælles forståelse, en forståelse som også var den, PLA hele tiden havde haft.

Efter overenskomsten sker der oprykning til højere løntrin, når medarbejderen har 7-12 års generel erfaring som uddannet lægesekretær, og igen når medarbejderen har 13 år og mere. Dette skal forstås sådan, at medarbejderen, først når hun har henholdsvis fulde syv års og fulde 13 års erfaring, rykker op til højere løntrin. PLA og HK/Privat har i fællesskab udarbejdet en vejledning, som kan findes på www.pla.dk.

Ny ferielov
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Selv om det ligger et stykke ude i fremtiden, sker der allerede en række tiltag i løbet af 2019, ikke mindst af administrativ karakter.

PLA udsender løbende nyhedsmail om den nye ferielov, ligesom www.pla.dk løbende opdateres med relevant stof om loven.

PLA har aftalt med de faglige organisationer, at vi skal have implementeret den nye ferielov i vores overenskomster, ikke mindst i forhold til den 6. feriefridagsuge. Det kommer vi til at arbejde med det næste halve år.

I løbet af 2019 har vi besluttet at afholde undervisning om den nye ferielov. Der er tale om fire timers kurser, hvor PLA’s medlemmer og evt. en medarbejder kan deltage. Disse vil blive afholdt i alle fem regioner. Det første er afholdt i København, med stort deltagerantal. De øvrige kurser vil blive afholdt efter sommerferien.

Ansatte læger i almen praksis
På vores sidste repræsentantskabsmøde i PLA blev det besluttet, at PLA overtager klinikejernes interesser i forhold til ansatte læger i almen praksis. Ansatte læger er praksisamanuenser fase 2 og 3, lægevikarer og ansatte læger i kapaciteter.

Forhandlingerne om overenskomsterne for praksisamanuenser fase 2 og 3 og for lægevikarer ansat i almen praksis, har hidtil været ført af PLO. Det blev på repræsentantskabsmødet besluttet, at PLA først skulle overtage området, når PLO havde færdiggjort de på det tidspunkt påbegyndte forhandlinger. Disse forhandlinger er nu afsluttet, og de nye overenskomster er vedtaget. Den nye overenskomst for praksisamanuenser fase 2 og 3 og vikarer i almen praksis løber fra 1. april 2018 til 30. marts 2021.

Det betyder, at PLA fremadrettet overtager forhandlingerne om overenskomst for praksisamanuenser fase 2 og 3 og for lægevikarer i almen praksis. Når der skal overenskomstforhandles næste gang, 1. april 2021, vil repræsentantskabet derfor blive involveret på samme måde, som I bliver det ved overenskomstforhandlingerne med HK/Privat og DSR/dbio.

Udover at PLA vil stå for forhandlingerne, næste gang overenskomsterne skal fornyes, betyder det også, at det fremover kræver medlemskab af PLA, hvis man vil have adgang til ansættelsesretlig rådgivning, herunder retshjælp, såfremt der måtte opstå behov herfor i forhold til en ansat læge i almen praksis.

Arbejdet det kommende halve år
Der vil det kommende halve år, udover driftsopgaverne, være fokus på den ny ferielov.

Tak for ordet.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign