Formandens beretning
26. november 2019

23. november 2019

Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • Retssager
  • Ny ferielov
  • Undervisning i ny ferielov
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
Medlemstallet er på 3.194, og vores medlemmer bruger os heldigvis flittigt. Vi har således i løbet af årets første 10 måneder besvaret omkring 500 spørgsmål sendt til vores PLA-mail, og har også rigtig mange telefoniske henvendelser. Kan sagen ikke klares med en mail eller telefonisk, opretter vi egentlige sager. P.t. har vi oprettet mere end 350 sager, hvor omkring halvdelen vedrører opsigelser.

Retssager
Vi har én verserende retssag. Sagen omhandler en bortvisning af en medarbejder, der ikke har lavet korrekt timeregistrering. Dermed har hun efter vores vurdering ”snydt” arbejdsgiveren for et antal timer og uberettiget modtaget løn uden at levere arbejdsydelsen.

Sagen skal domsforhandles til foråret, så måske kender vi resultatet til vores næste repræsentantskabsmøde.

Ny ferielov
Som de fleste nok ved, træder der en ny ferielov med såkaldt samtidighedsferie i kraft 1. september næste år. Men selv om den først træder i kraft 2020, har virkningen af den allerede ”ramt” os. Vi er således i gang med den såkaldte indefrysningsperiode, der løber i perioden 1. september 2019 til 30. august 2020.

Feriepenge, der optjenes i denne periode, skal enten indbetales til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler, eller også skal arbejdsgiver regnskabsmæssigt afsætte midlerne som en gældspost, der årligt indekseres. Om man gør det ene eller det andet, er en individuel beslutning, klinikken skal tage, bl.a. ud fra klinikkens økonomiske situation. Uanset om man vælger den ene eller den anden løsning, skal der senest den 31. december 2020 ske indberetning herom til Fonden.

Vælger klinikken at indbetale de indefrosne feriepenge, skal de afregnes senest den 31. december 2020.

Udover at det er en administrativ og økonomisk byrde for os, giver det også en række udfordringer i forhold til det ferietillæg, vi har aftalt i vores overenskomster for klinikpersonalet, og i forhold til håndteringen af den ekstra 6. ferieuge. Vores sekretariat forhandler med de faglige organisationer om at finde en fornuftig aftale. For os er det vigtigt at undgå, at den bliver alt for administrativ vanskelig at håndtere. Omvendt ønsker vi en aftale, der er rimelig for begge parter.

På det store private område forventes det først, at der foreligger en aftale om, hvordan sådanne kollektivt aftalte feriegoder håndteres i foråret 2020. Det kan være, at PLA også først lander en aftale der.

Vi vil løbende på www.pla.dk orientere jer om, hvordan I skal forholde jer i forhold til jeres ansatte personales ferierettigheder.

Undervisning i ny ferielov
Vi har afholdt kurser i de fem regioner. To jurister fra PLA har undervist, og 400 medlemmer og relevant personale har deltaget. På trods af det tunge stof har vi fået gode tilbagemeldinger på kurserne. PLA har også undervist om ny ferielov på Lægedage.

I løbet af foråret vil vi tilbyde at komme ud til netværksmøder og holde oplæg om den nye ferielov. Kan medlemmerne samle mindst 20 læger, kan de aftale det nærmere med vores sekretariat.

Arbejdet det kommende halve år
Udover almindelige driftsopgaver og ny ferielov planlægger vi nye gå-hjem-møder om APV og MUS og så i øvrigt forhandlinger med de faglige organisationer.

Tak for ordet.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign