Formandens beretning
7. april 2014

                       PLA’s repræsentantskabsmøde 5. april 2014

 Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • Forskelsbehandlingsloven
  • Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
  • Overenskomstforhandlingerne med HK
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • Afregning af efteruddannelsesdage – DSR/dbio
  • Gå-hjemmøder og  arrangementer
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
PLA har nu 3.165 medlemmer, hvoraf de 154 er FAPS’ere. Det sidste år er der sket en tilgang på 27 medlemmer.

PLA’s sekretariat, der fortsat består af 3 jurister, 2 sekretærer og en student, er travlt beskæftiget med at besvare medlemmernes spørgsmål og varetage deres interesser. Udover at forhandle overenskomster for praksispersonalet, hvilket jo fortsætter i år, så behandler vores sekretariat mange individuelle sager for vores medlemmer. Mange af vores medlemmer oplever, at de faglige organisationer rejser krav mod dem. En del tvister omhandler afskedigelse af konsultationspersonale, men kan også omhandle andre juridiske krav, fx krav om efterbetaling af løn. I en stor del af tvisterne ender PLA med at forhandle en forligsmæssig løsning på plads, som et alternativ til en retssag.

Forskelsbehandlingsloven
En ikke uvæsentlig del af de sager, som sekretariatet behandler, vedrører krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Kort fortalt beskytter loven handicappede medarbejdere. Handicapbegrebet er ikke noget entydigt begreb, men omfatter medarbejdere, der har en kronisk eller længerevarende sygdom. Her siger loven, at en arbejdsgiver har en særlig forpligtelse, til at træffe foranstaltninger der hjælper medarbejderen til at beholde sit job. Gør arbejdsgiver ikke det, og bliver medarbejderen afskediget, kan det koste en arbejdsgiver dyrt.

Domstolene idømmer således godtgørelser på 9-12 måneders løn. Og godtgørelserne er skattefri, og dermed uden fradragsret for arbejdsgiver.

Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
Overenskomsten for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis udløb 30. november 2013. Ved den første politiske forhandling den 25. oktober 2013 blev det aftalt, at der, som følge af usikkerheden i almen praksis økonomi og nye rammevilkår, var behov for at indlede forhandlingerne med en drøftelse af, hvordan sygeplejersker og bioanalytikere sammen med de praktiserende læger kunne udvikle praksis. Parterne besluttede derfor at iværksætte et udviklingsarbejde med fokus på visioner for den fremtidige praksis og den gode arbejdsplads.

Udviklingsarbejdet pågår i øjeblikket på sekretariatsplan. Sekretariaterne mødtes første gang den 13. december 2013 og har atter holdt møder i februar og marts 2014. Der er aftalt møde med politisk deltagelse den 2. maj 2014. På mødet genoptages de egentlige overenskomstforhandlinger. De afsluttende forhandlinger vil ligge løbet af juni 2014.

Overenskomstforhandlingerne med HK
Som bekendt indgik PLA ultimo sidste år en ny overenskomst gældende for lægesekretærer i almen praksis.

PLA fandt ikke, at det var muligt at indgå forpligtende lønaftaler udover denne periode, under hensyntagen til PLO’s uafklarede overenskomstsituation. Overenskomsten udløb således allerede den 31. december 2013. Overenskomstfornyelsen indebar en generel lønstigning til lægesekretærerne på 0,64 %.

Det betyder, at vi skal ”på den” igen, og vil hen over foråret på ny skulle overenskomstforhandle.

I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at vores overenskomst skal fornys med mådehold – og at vi skal kæmpe mod, at der indføres flere nye ordninger i overenskomsten, ordninger som vores medlemmer opfatter som besværlige.

Vi ser selvfølgelig på, hvad der sker på det øvrige arbejdsmarked.

På det offentlige område – som jo bl.a. dækker de kommunalt og regionalt ansatte lægesekretærer, blev der for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 indgået en 2-årig overenskomst, med en økonomisk ramme på lidt over 2 %.

På det private område er der netop indgået 3-årige overenskomster med stigninger på 5-6 %.

Klinikpersonalets uddannelsesdag
I år afholdes to uddannelsesdage, begge i maj måned. Emnerne på uddannelsesdagene er aktuelle og tværfaglige og giver indblik i de mangeartede situationer, der forekommer i almen praksis. Målgruppen er klinikpersonalet i en almen praksis.

Klinikpersonalets uddannelsesdag er blevet til i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer, HK/Privat, DSR og dbio.

Afregning af efteruddannelsesdage – DSR/dbio
Det blev ved sidste overenskomstfornyelse i 2011 aftalt, at antallet af benyttede uddannelsesdage skulle gøres op, når overenskomsten udløb den 30. november 2013. Hvis medarbejderen ikke havde haft adgang til sine fire betalte uddannelsesdage, skulle lægepraksis afregne et beløb pr. manglende dag.

Beløbet svarer pr. dag til 0,50 kr. pr. årlig arbejdstime pr. manglende dag. Det blev aftalt, at pengene skulle indbetales til en mellem PLA og DSR/dbio oprettet konto, og pengene skulle anvendes til uddannelsesformål.

PLA, DSR og dbio har sammen udarbejdet et brev, der skal sendes ud til medlemmerne sammen med et elektronisk spørgeskema. Planen er, at brev og skema sendes ud til medlemmerne i marts/april måned.

Gå-hjemmøder og arrangementer
PLA’s jurister er en del rundt i landet til medlemsarrangementer og kurser. De holder oplæg til forskellige arrangementer, som vores medlemmer inviterer dem til. Desuden underviser PLA’s jurister også på specialeuddannelsen i almen medicin, og på forskellige kurser, der bliver afviklet rundt omkring i landet. Indtil nu er der planlagt et gå-hjemmøde i København den 26. juni i år. Vi forventer også at holde gå-hjemmøder andre steder i landet i løbet af 2014. Gå-hjem-møderne vil blive annonceret på hjemmesiden.

Arbejdet det kommende halve år
Overenskomstforhandlingerne kommer til at fylde meget – da vi her i foråret både skal have forhandlinger med HK/Privat, og med DSR/dbio.

Det bliver spændende at se, hvordan forhandlingerne spænder af – og om det vil lykkes at få enderne til at nå sammen om et resultat, som både vores medarbejdere, og vi som arbejdsgivere, kan være tilfredse med. Det håber jeg i hvert fald!

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign