Formandens beretning
4. april 2016

Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • I gangværende retssager
  • Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
  • Fagforeningerne ønsker overenskomst med PLA
  • Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
Der er fortsat rigtig travlt i PLA. Medlemstallet er på 3184, og der er et stort behov for hjælp fra PLA. Vi får mange henvendelser fra medlemmerne, og vi oplever fortsat, at mange af henvendelserne vedrører langtidssyge medarbejdere, der potentielt er beskyttet af handicapreglerne i forskelsbehandlingsloven. Opsiges en sådan medarbejder - uden at lovens krav iagttages - kan det blive rigtig dyrt for arbejdsgiver, fordi godtgørelsesniveauet efter forskelsbehandlingsloven er meget højt. PLA følger derfor sagerne tæt og deltager nærmest flere gange om måneden i samtaler med medlemmet, medarbejderen og medarbejderens faglige organisation Sagerne afsluttes ofte med, at der kan indgås fratrædelsesaftaler. Det er vores oplevelse, at medlemmerne er utroligt glade for den service.  

Retssager
PLA har pt. ingen verserende retssager.

Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
Overenskomsten for sygeplejersker og bioanalytikere udløb 30. november 2015. Og for første gang siden PLA’s opstart i 2003 lykkedes det at indgå en overenskomst uden forligsinstitutionens indblanding!

Forløbet startede med en politisk forhandling den 21. oktober 2015, hvor kravene blev udvekslet og gennemgået.

Repræsentantskabsmødet den 28. november 2015 blev brugt til at sikre vores mandat til de videre forhandlinger. Dette var vigtigt, da vi ved sidste forhandling med HK oplevede, at en stor del af repræsentanterne stemte imod forhandlingsresultatet på trods af, at strategien for forhandlingerne var blevet fremlagt på et repræsentantskabsmøde. Derfor var det vigtigt for os at undgå en gentagelse.

Med mandatet på plads var vi klar til det afgørende forhandlingsmøde den 3. december. Og sørme om ikke det lykkedes at lande en 3 årig overenskomst. Endda med et tilfredsstillende resultat, hvor den økonomiske ramme landede på 4,9 %. Ud over rammen fik vi også to højt prioriterede krav igennem i form af en graduering af betalte uddannelsesdage og en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i relation til merarbejde.

Overenskomstresultatet blev således også godkendt af repræsentantskabet med et overvældende flertal. 44 stemte ja, 4 stemte nej. Stemmeprocenten var historisk høj, hvilket sandsynligvis skyldes, at vi er overgået til elektronisk afstemning. Det er dejligt at se, at det har haft en effekt!

Overenskomst er blevet trykt i pjeceform og er udsendt til medlemmerne.

Fagforeningerne ønsker overenskomst med PLA
Vi har, som I ved, to overenskomster i PLA, der dækker al praksispersonalet. Den ene overenskomst er indgået med DSR/dbio og dækker konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere. Den anden overenskomst er indgået med HK Privat – og den dækker resten af personalet. Det vil sige lægesekretærer, men også fx en SOSA eller en jordemoder. Alle, der ikke er uddannede lægesekretærer, skal indplaceres på overenskomstens laveste løntrin. Dermed ikke sagt, at de pågældende medarbejdere ikke kan få en højere løn, men det er i så fald op til lægen at vurdere (og forhandle), hvad der skal betales ekstra som et personlig tillæg.

Vi forsøger at holde vores to PLA overenskomster så enkle og brugervenlige som muligt. Vi har også hidtil holdt fast i, at vores medlemmer ikke skulle forholde sig til mere end to PLA overenskomster.

Der kommer imidlertid løbende henvendelser fra faglige organisationer, som ønsker at indgå overenskomst med PLA. De sidste par år har vi således fået henvendelser fra både Jordemoderforeningen, FADL, Dansk Fysioterapeutforening og FOA.

På vores sidste bestyrelsesmøde drøftede vi en aktuel henvendelse fra Jordemoderforeningen, der igen havde rettet henvendelse til PLA for at indgå en overenskomst for jordemødre i almen praksis. Vi har fuld forståelse for, at Jordemoderforeningen gerne vil have en overenskomst for sine medlemmer, men der er fortsat et ret begrænset antal jordmødre ansat i almen praksis. Derfor har vi meddelt Jordemoderforeningen, at vi ikke ønsker at indgå en overenskomst.

Det kan dog ikke udelukkes, at en faggruppe på et tidspunkt bliver så stor, at vi må genoverveje vores holdning.

Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
Vi har besluttet at afholde gå-hjemmøder om personalejura og ledelse. Planen er, at vi det næste års tid vil afholde et gå-hjemmøde i hver region. Det vil I blive orienteret nærmere om via vores nyhedsmail og på www.pla.dk

Klinikpersonalets Uddannelsesdag
I år skal der igen afholdes tre uddannelsesdage for klinikpersonalet i almen praksis. Emnerne på uddannelsesdagene er aktuelle og tværfaglige og giver indblik i de mangeartede situationer, der forekommer i almen praksis.

Dagene er placeret i både øst og vest – to i foråret i henholdsvis Korsør og Rebild Bakker og én i efteråret i Kolding. Programmerne er indholdsmæssigt ens men med forskellige oplægsholdere

Klinikpersonalets uddannelsesdag er blevet til i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer, HK/Privat, DSR og dbio.

Arbejdet det kommende halve år
Det kommende år vil sekretariatet have fokus på den daglige drift, men der vil også være fokus på at få udviklet tilbud til medlemmerne, der kan ruste dem til at blive bedre personaleledere.

Tak for ordet.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign