Formandens beretning
2. december 2013

PLA’s repræsentantskabsmøde 30. november 2013

Formandens beretning 

 • Medlemsudvikling og daglig drift
 • PLO’s overenskomstsituation
 • Overenskomstforhandling DSR/dbio
 • Efteruddannelsesdage
 • Klinikpersonalets uddannelsesdag
 • Overenskomstforhandling HK/Privat
 • Henvendelse fra FOA om overenskomstdækning
 • Retssager
 • Medlemsmøder
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

Medlemsudvikling og daglig drift
Der kommer fortsat nye medlemmer i PLA. Medlemstilgangen har i løbet af det sidste år været på 108 læger, så vi samlet set er oppe på 3.162 medlemmer. Heraf er 146 FAPS’ere. Det vil altså sige, at ca. 84 % af alle PLO’ere er medlem af PLA. Og det er flot!

Driften i PLA går planmæssigt, selvom det har været et travlt år. Der har været rigtig mange medlemshenvendelser og sager. Henvendelserne, som både er telefoniske og skriftlige, har typisk handlet om lønindplacering, sygdom blandt medarbejderne, ferieberegning, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og opsigelser af praksispersonalet. Mange af henvendelserne har medført forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant. Sekretariatet er derfor ofte ude i landet og deltage i forhandlinger om opsigelse af personale og lignende.

Desuden har vi i 2013 også modtaget rigtig mange spørgsmål fra medlemmerne på den såkaldte ”PLA-mail”. I skrivende stund har der været 731 henvendelser mod 455 i hele 2012.

PLO’s overenskomstsituation
PLO’s overenskomstsituation kom til at fylde en del i PLA sammenhæng - især i første halvdel af året. En afgivelse af ydernumre ville nemlig for mange betyde et behov for at opsige personale eller sætte dem ned i tid. Vi udsendte derfor løbende vejledninger om, hvordan I skulle forholde jer i forhold til de forskellige scenarier, der kunne udspille sig. Ikke mindst var der stor vejledningsaktivitet op til PLO’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 29. juni 2013. Problemet var nemlig, at beslutningen om afgivelse af ydernumrene ville blive truffet en lørdag og sidste dag i måneden var søndag. Skulle medarbejderen derfor opsiges eller varsles ned i tid inden udgangen af måneden, skulle det ske på en søndag. Vi udsendte derfor forinden en udførlig beskrivelse af, hvordan en opsigelse kunne afgives i en weekend.

DSR/dbio overenskomsten
DSR/dbio overenskomsten udløber 1. december 2013. Derfor blev det første forhandlingsmøde mellem parterne afholdt den 25. oktober. Vi blev dér mødt med et forslag fra modparten om at udskyde forhandlingerne til, der var større klarhed over vores egen situation. Dette forslag kunne vi godt tilslutte os, og det blev derfor aftalt, at forhandlingerne udskydes. I stedet indleder vi med et visionsarbejde, hvor der skal fokuseres på sygeplejersker og bioanalytikeres rolle i fremtidens almen praksis.  

Overenskomstforhandling HK/Privat
PLA’s overenskomst med HK/Privat udløb allerede 31. maj 2013. Forhandlingsforløbet blev pga. vores egen situation i foråret, udskudt til efteråret. Det lykkedes os imidlertid ikke på de aftalte forhandlingsmøder at blive enige med HK, og vi måtte derfor bede forligsinstitutionen om hjælp. Efter 12 timer i forligsen, onsdag den 6. november, blev der indgået en forhandlingsaftale med HK. Denne aftale er genstand for et særligt punkt på dagsordenen senere i dag, og vil blive behandlet mere grundigt der.

Efteruddannelsesdage til sygeplejersker og bioanalytikere
Ved sidste overenskomstfornyelse med DSR/dbio i 2011 aftalte vi, at antallet af benyttede uddannelsesdage skulle gøres op, når overenskomsten udløber den 30. november 2013. Som I ved, har sygeplejersker og bioanalytikere jo ret til 4 betalte uddannelsesdage pr. år. Har medarbejderen ikke har haft adgang til at benytte sine uddannelsesdage, er det aftalt, at lægepraksis skal betale 50 øre pr. årlig arbejdstime pr. manglende dag. For en medarbejder ansat på fx 30 timer om ugen, betyder det, at en ikke afholdt uddannelsesdag vil koste 780 kr.

Pengene skal indbetales til en mellem PLA og DSR/dbio oprettet konto, og beløbet skal anvendes til uddannelsesformål.

Der bliver udsendt et elektronisk indberetningsskema til alle medlemmer, som kun skal udfyldes, hvis I ikke har givet medarbejderen adgang til dagene. Det vil sige, at hun er blevet nægtet en eller flere uddannelsesdage, fx på grund af travlhed eller økonomi. Er det medarbejderen selv, der ikke har ønsket at benytte dagene, skal I ikke betale – for så har hun ”haft adgang”.

Klinikpersonalets uddannelsesdag
PLA samarbejder med HK, DSR og dbio om at udbyde uddannelsesdage for klinikpersonalet. Der afholdes to uddannelsesdage i maj måned 2014. En dag i Øst og en dag i Vest. Der har ikke været afholdt klinikpersonalets uddannelsesdag i 2013. Arrangementet blev aflyst pga. den usikre situation i almen praksis.

Henvendelse fra FOA om overenskomstdækning
PLA er blevet kontaktet af FOA, som ønsker at indgå overenskomst for FOA medlemmer ansat i almen praksis. Det drejer sig om social- og sundhedshjælpere og assistenter.

Pt. er de pågældende medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten, hvor de indplaceres som uuddannede lægesekretærer.

Vi er i PLA’s bestyrelse blevet enige om at afvise at indgå overenskomst med FOA. Der er stadig for få SOSA’er og SOSU’er i almen praksis, til at vi vil indgå en særskilt overenskomst. Ifølge PLO’s medlemsundersøgelse fra 2012 er der nemlig kun 1 % SOSU’er og 3% SOSA’er ansat. Vi har dog indtryk af, at antallet er støt stigende, og derfor kunne en overenskomstindgåelse evt. overvejes på et senere tidspunkt.  

Retssager
PLA har i det forgangne år tabt retssagen om det handicappede barn. Sagen blev omtalt på sidste repræsentantskabsmøde, men for de af jer, som ikke husker, hvad sagen handler om, kan jeg lige give et kort resume. Det drejede sig om en sekretær, der blev opsagt, fordi hun ikke kunne samarbejde med de øvrige sekretærer. Hun bagtalte de andre, spillede dem ud mod hinanden osv. Lægerne gav hende en skriftlig henstilling om at rette op, men det hjalp ikke. Derefter blev hun opsagt. 3 måneder før opsigelsen blev hendes barn diagnosticeret som infantil autist. HK’s påstand var, at opsigelsen ikke handlede om samarbejdsproblemer, men at lægerne var trætte af hende, fordi hun havde fravær pga. sit barn. Dermed mente de, at der var sket forskelsbehandling på grund af handicap. Sagen blev afgjort i byretten i Kolding i juni måned.

Dommeren mente ikke at en skriftlig henstilling kunne betragtes som en advarsel. Derfor var opsigelsen usaglig. Når nu opsigelsen ikke var saglig, sluttede dommeren, at opsigelsen måtte skyldes noget andet. Og da dommeren fandt, at lægerne ikke kunne løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke handlede om barnet, blev de dømt til at betale en godtgørelse på 5 måneders løn. HK havde krævet 15 måneders løn. Det normale godtgørelsesniveau efter forskelsbehandlingsloven ligger mellem 6 og 9 måneders løn. Lægerne valgte ikke at anke dommen til Landsretten, da risikoen for, at godtgørelsen ville blive endnu højere, var for stor.

Medlemsmøder
PLA har til dato afholdt 3 gå-hjem-møder i år. Der var planlagt 5 i alt, men de to sidste, der skulle omhandle overenskomstfornyelserne for praksispersonalet, er af naturlige årsager ikke afviklet endnu. De vil blive annonceret, når overenskomsterne er på plads, ligesom vi forventer at fortsætte med at tage ud i landet og holde gå-hjemmøder, undervise på kurser og lave oplæg i forskellige medlemssammenhænge.

PLA’s arbejde i det kommende halve år/afslutning
Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord skal siges, vil jeg gøre en kort status for PLA’s primære arbejdsopgaver i 2014.

 • Overenskomstforhandling med HK og DSR/dbio
 • Visionsarbejde med DSR/dbio
 • Udvalgsarbejde med HK for at se på den fremtidige løndannelse for lægesekretærer
 • Inddrivelse af penge for ikke afholdte uddannelsesdage

Tak for jeres opmærksomhed.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign