Formandens beretning
1. december 2007

Daglig drift og medlemmer

Året 2007 i PLA bærer som tidligere omtalt præg af, at PLA er inde i en driftsfase. Det er først i 2008, at det igen brager løs med overenskomstforhandlinger. Så indtil da koncentrerer vi arbejdet i PLA om at give medlemmerne den bedst mulige service.

Der er nu mere end 2700 medlemmer af PLA, heraf godt og vel 50 Faps’ere, og der kommer hele tiden nye medlemmer til. Medlemstilgangen i løbet af det sidste år er godt og vel 120 læger.

Medlemmerne holder sekretariatet beskæftiget med telefoniske henvendelser og sagsbehandling, og medlemmerne giver heldigvis fortsat udtryk for, at de er meget glade for den hjælp, der er at hente i PLA.  

PLA har ikke for tiden verserende retssager for vore medlemmer.

PLA har siden foråret deltaget i forskellige undervisningsaktiviteter og kommer også i den forbindelse i kontakt med såvel nuværende som potentielle medlemmer af PLA. PLA’s advokater underviser såvel kommende praktiserende læger på videreuddannelsen, som nynedsatte læger på centralt kursus udbudt af lægeforeningens uddannelsessekretariat. Endelig har PLA netop deltaget i undervisning af praktiserende læger på Lægedage.

Overenskomstforhandlingerne 2008

Næste år byder på store udfordringer for PLA. Vores overenskomst med HK skal fornyes pr. 1. juni 2008 – for 3. gang - og et halvt år senere gælder det fornyelse af overenskomsten med DSR/dbio.

De eksakte planer for overenskomstfornyelsen i foråret er endnu ikke på plads, men vi forestiller os, at der skal udveksles overenskomstkrav med HK i løbet af 1. kvartal.

HK har for nylig udvekslet overenskomstkrav med de offentlige arbejdsgivere i forbindelse med fornyelserne af de offentlige overenskomster pr. 1. april 2008. Disse forhandlinger forventes afsluttet ultimo februar 2008 – om alt går vel. Det bliver spændende at følge, for der er unægtelig lagt op til nogle hårde forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked denne gang.

De krav, som HK har fremsendt til fornyelsen af de offentlige overenskomster, må vi nok forvente at se også ved vores kommende forhandlinger. Kravene omfatter bl.a.

Løn, pension og ferie

 • Lønnen skal stige, så reallønnen udbygges.
 • Reguleringsordningen skal forbedres så den for eksempel tager højde for fryns på det private arbejdsmarked.
 • Den enkelte sikres en automatisk lønstigning i takt med, at de grundlæggende kvalifikationer udvikles.
 • Ny løn må ikke udbetales som engangstillæg. 
 • Den særlige feriegodtgørelse forhøjes.
 • Alle grupper skal have pensionsforbedringer.

Kompetencer

 • Der skal årligt laves en status på, hvordan det går med de individuelle udviklingsplaner.
 • Det skal dokumenteres, at de foreskrevne udviklingsplaner er lavet.
 • Der skal sikres rettigheder til at deltage i efter- og videreuddannelse. Dertil en ubetinget ret til honorering af relevant efter- og videreuddannelse.

Arbejdstid

 • Satser for ulempebetaling forbedres.
 • Deltidsansatte skal også have overarbejdsbetaling.
 • Frihed kan opspares i en slags timebank (for lægesekretærer).
 • Beløb for at være fleksibel og stå til rådighed.
 • Klare og bedre regler for arbejde uden for normal arbejdstid og i weekender.

Vi vil i den kommende tid arbejde med formulering af PLA’s krav til overenskomstfornyelserne. Vi hører meget gerne jeres bud på overenskomstkrav – enten nu om lidt – alternativt ved efterfølgende fremsendelse til sekretariatet. Krav som mere fleksibel arbejdstid, herunder udvidet mulighed for at arbejde efter kl. 16 på hverdage/mulighed for lørdagsarbejde samt f.eks. en opløsning af Klinikpersonalets Uddannelsesfond kan dog komme på tale. Men vi vil som sagt i den kommende tid samle krav, som I naturligvis vil blive præsenteret for forinden udveksling med HK. Vi forestiller os, at kommunikationen med jer vedrørende overenskomstkrav bl.a. kan foregå over vores nye hjemmeside, som jeg kommer tilbage til om lidt.

Klinikpersonalets Uddannelsesfond

Som sædvanlig kommer her en lille status på arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond. Indbetalingerne til fonden er som bekendt fortsat suspenderet, så fonden tærer på sin lille formue, der ifølge budgettet forventes at være brugt op ultimo 2008.

Det samarbejde, som Uddannelsesfonden etablerede med Sundhedsstyrelsen og CVU tilbage i 2005, som har med udvikling og udbud af kurset ”Fit for forebyggelse” at gøre, bærer stadig frugt. Kurset udbydes igen primo 2008 i Aalborg, Århus, Holstebro, Odense, Esbjerg og Kolding.

Fondens samarbejde med Århus Købmandsskole og Niels Brock i København om udbud af kursuet ”Personlig kommunikation og service” (AMU kursus under arbejdsmarkedsuddannelserne) er også fortsat succesfuldt. For øjeblikket afvikles kurset såvel i København som i Århus, Ålborg, Odense, Kolding.

Endelig har Uddannelsesfonden i september måned afholdt 2 uddannelsesdage for klinikpersonalet. I Korsør deltog ca. 140 personer, mens der i Århus deltog 225 personer. Indholdsmæssigt var de 2 uddannelsesdage identiske. Programmet var centreret om børn og bød på foredrag om risikofaktorer for livsstilssygdomme hos børn og unge v/ overlæge Niels Wedderkopp , Børn, mad og fysisk aktivitet – nuværende og fremtidige initiativer i relation til børnefedme v/diætist Lene Therkelsen og endelig Børns vilkår i dagens Danmark v/journalist Frode Mulkjær.

Evalueringerne fra deltagerne ser igen rigtig fine ud, så det er allerede nu aftalt at gentage uddannelsesdagene 2 steder i landet i 2008.

PLA har fået en ny hjemmeside

PLA har i løbet af sommeren og efteråret arbejdet på en opdatering af PLA’s hjemmeside. Den gamle som I kender, har efterhånden overlevet sig selv – og en nyere version har været tiltrængt. Det er derfor med glæde at jeg her kan præsentere jer for PLA’s nye hjemmeside, som selvfølgelig har bevaret adressen www.pla.dk.

Hjemmesiden er bl.a. opdateret med et nyhedsabonnement som I kender fra læger.dk. Herudover er hjemmesidens indhold blevet redigeret og opdateret ligesom vi har fået en forbedret søgefunktion. Hjemmesiden er tilgængelig fra i dag.

Lønstatistik

Som bekendt har PLA her i efteråret udarbejdet en lønstatistik for praksispersonale ansat hos PLA-lægepraksis. Svarprocenten var ca. 46. PLA’s bestyrelse har netop besluttet, at statistikken af forskellige årsager ikke skal offentliggøres. Vi ønsker bl.a. at bruge den i forberedelsen af de kommende overenskomstforhandlinger. PLA’s medlemmer kan dog altid kontakte sekretariatet og få telefoniske oplysninger fra statistikken – og jeg vil da også her løfte sløret for nogle centrale konklusioner fra statistikken.

Arbejdstilsynet besøger almen praksis

PLA har tidligere på året i PLAKATEN – og PLO i Plo’rientering orienteret om, at arbejdstilsynet i løbet af 2007 og 2008 besøger alle praktiserende læger. Formålet med besøget er at screene om praksis har styr på arbejdsmiljøet og at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i landets almen praksis.

Screeningsbesøget skal i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen være uanmeldt. PLO/PLA har under et møde med Arbejdstilsynet i foråret gjort opmærksom på, at det ofte vil være meget problematisk med uanmeldte besøg i en travl lægepraksis. Arbejdstilsynet har i denne forbindelse oplyst, at dialogen omkring praksis’ arbejdsmiljø evt. kan finde sted med en ansat, såfremt arbejdsgiver er optaget, alternativt har arbejdsgiver mulighed for at indgå aftale med Arbejdstilsynet om, at der i stedet udføres et såkaldt "tilpasset tilsyn" (grundigere og lidt længerevarende end et screeningsbesøg) på et tidspunkt som passer alle parter.

På et screeningsbesøg vil 1-2 medarbejdere fra Arbejdstilsynet gerne i dialog med arbejdsgiver og/eller ansat personale, bl.a. omkring arbejdspladsvurderingen. Arbejdstilsynet vil endvidere besigtige praksis, og bl.a. vurdere risikoen for ulykker, ergonomien og det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der kan være problemer tilstede i praksis aftales et grundigere "tilpasset tilsyn". Hvis det omvendt konstateres, at alting er i orden afsluttes screeningen med at praksis tildeles en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

PLA/PLO har netop afholdt et opfølgende møde med Arbejdstilsynet, hvor vi bl.a. blev orienteret om, at Arbejdstilsynet nu har besøg ca. ½ af alle almen lægepraksis. Besøgene er resulteret i arbejdstilsynets udstedelse af i alt ca. 750 påbud, bl.a. vedrørende manglende/mangelfuld APV, håndtering af formalin og andre kræftfremkaldende stoffer, infektionsrisiko, indretning af arbejdspladser, manglende/mangelfulde arbejdspladsbrugsanvisninger og manglende lovpligtige eftersyn af bl.a. centrifuger.

750 påbud synes måske umiddelbart af meget – men alt overvejende er der tale om påbud af mindre væsentlig karakter, så konklusionen på mødet var, at Arbejdstilsynet og de praktiserende læger generelt kan være rimelig tilfredse med arbejdsmiljøet i almen praksis. Der er nogle forhold, som skal forbedres, men det er helt klart overskuelige forhold.

Afslutning

Som min beretning bærer præg af, glæder jeg mig over, at PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever fortsat stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer.

Endnu en gang må vi konstatere, at PLA er kommet for at blive – og at PLA gør en forskel.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign