Formandens beretning
30. marts 2008

PLA’s repræsentantskabsmøde 29. marts 2008

 

 

Formandens beretning

 

 • Daglig drift og medlemmer
 • Overenskomstforhandlingerne med HK
 • Henvendelse fra TL vedrørende overenskomstkrav
 • Fertilitetsklinikkernes ønske om optagelse i PLA
 • Klinikpersonalets Uddannelsesfond
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

 

Daglig drift og medlemmer

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vi har mange telefoniske og skriftlige henvendelser fra vore medlemmer som vi besvarer, nogle gange ved kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til lønindplacering, ferieberegning, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet.

 

PLA har endvidere i løbet af de sidste års tid modtaget en del henvendelser i relation til Arbejdstilsynets screeningsbesøg i almen praksis. Mange af vore medlemmer har været frustrerede over arbejdstilsynets påbud om håndtering af formalin, arbejdspladsernes indretning – og f.eks. påbud om etablering af sikkerhedsorganisation. PLA er løbende i kontakt med Arbejdstilsynet og har også haft held til at indgå smidige aftaler om f.eks. formalin.

 

For så vidt angår påbud om etablering af en sikkerhedsorganisation er det i december 2007 lykkedes PLA at få medhold i en ankesag. Arbejdstilsynet havde pålagt et PLA-medlem - en større praksis - at etablere en sikkerhedsorganisation, da arbejdstilsynet vurderede, at der i praksis var mere end 10 ansatte.

PLA gik ind i sagen og klagede på vegne af medlemmet over denne afgørelse. PLA gjorde gældende, at praksis havde under 10 ansatte, eftersom 4 læger og medejere af interessentskabet måtte betragtes som virksomhedsledere, og derfor ikke skulle tælles med i antallet af ansatte.

På baggrund af klagen kom arbejdstilsynets frem til, at de 4 læger, der i fællesskab ejer og driver praksis, efter fornyet overvejelse, var at betragte som virksomhedsledere. Antallet af ansatte var derfor blot 9 personer, hvorfor påbuddet om etablering af sikkerhedsorganisation på den baggrund blev frafaldet.

 

PLA har ingen verserende retssager for tiden.

 

PLA har nu 2772 medlemmer, heraf 60 FAPS’ere, og der kommer hele tiden nye medlemmer til.

 

Endelig fik PLA umiddelbart efter sidste repræsentantskabsmøde i december en ny hjemmeside med nyt design og indhold. Vi kan med tilfredshed konstatere, at den benyttes mere og mere flittigt af vore medlemmer. Besøgstallene stiger måned for måned med ca. 10% og vi er nu oppe på et samlet besøgstal på 5027 pr. dag.

 

I relation til hjemmesiden har vi dog ét ønske – at vore medlemmer tilmelder sig nyhedsabonnementet. Herved får man automatisk besked i sin inboks, når PLA melder nye beskeder ud til medlemmerne. Desværre har kun ca. 150 medlemmer benyttet sig af muligheden indtil nu – så vi opfordrer til, at mange flere gør det.

 

 

 

Overenskomstforhandlingerne med HK

PLA står som bekendt overfor pr. 1. juni 2008 at skulle forny overenskomsten for lægesekretærer i almen praksis. HK har opsagt overenskomsten og vi har indgået en køreplan for forhandlingerne. Planen indebærer bl.a., at der udveksles overenskomstkrav den 1. april hvorefter forhandlingerne går i gang.

 

Jeg vil ikke her gå nærmere ind på PLA’s overenskomstkrav – de er genstand for debat om lidt, eftersom de er et selvstændigt punkt på dagsordenen i dag.

 

Vi har naturligvis med stor interesse fulgt overenskomstforhandlingerne på det offentlige område – som jo bl.a. dækker de kommunalt og regionalt ansatte lægesekretærer – vort rekrutteringspotentiale. Disse forhandlinger er netop afsluttet med en aftale om, at den økonomiske ramme for overenskomstfornyelsen over de kommende 3 år beløber sig til ca. 12,8%. Langt størstedelen af rammen går naturligvis til lønstigninger.  

 

Hovedpunkterne i forhandlingsresultatet er:

 • Generelle lønstigninger til alle på 7,53% og 1,5 løntrin til alle oveni. Det betyder lønstigninger til alle på 10% i overenskomstperioden, 5,7% allerede i 2008
 • Det særlige ferietillæg stiger med 0,45% i 2010
 • Pensionen stiger med 0,4%
 • Der indføres seniordage/bonus svarende til 1 uge til alle over 60 år
 • Barns 2. sygedag indføres + øremærket barsel til mænd.

 

Resultatet er nu sendt til urafstemning blandt HK’s medlemmer. Resultatet af afstemningen foreligger den 31. marts – dvs. om 2 dage.

 

Der er ingen tvivl om, at dette forhandlingsresultat – naturligvis under forudsætning af at det stemmes hjem – vil være af stor betydning for de krav og forventninger vi mødes med fra HK’s side.

 

Jeg vil dog også understrege, at vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på, at overenskomsten skal fornys med mådehold – vi skal holde meget igen på lønstigninger mv.

 

Som forberedelse til kravs-udvekslingen har vi som bekendt opfordret vore medlemmer til at komme med forslag til overenskomstfornyelsen. Vi har modtaget nogle forslag – og helt gennemgående er det også, at PLA-medlemmerne er bekymret for en voldsom lønudvikling og opfordrer PLA til at holde igen på alle måder. Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan.

 

 

Henvendelse fra Teknisk Landsforbund vedrørende overenskomstkrav

Fagforeningerne retter indimellem henvendelse til PLA med henblik på muligheden for at indgå overenskomster for arbejdet i lægepraksis. Vi har tidligere drøftet henvendelser fra Sadl (nu fusioneret med HK), farmakonomforeningen og FOA. Hidtil har PLA kunnet afvise disse ønsker med henvisning til, at PLA – som repræsenterer små virksomheder – kun ønsker få overenskomster og pt. har indgået overenskomst med DSR/dbio samt en områdeoverenskomst med HK som dækker alt lægesekretærlignende arbejde. Vor holdning har derfor været, at der ikke er plads til yderligere overenskomstdækning (måske bortset fra rengøringsarbejdet – men det har vi heldigvis hidtil kunnet undgå at komme nærmere ind på).

 

PLA modtog imidlertid et lidt alternativt overenskomstkrav for nylig. Teknisk Landsforbund henvendte sig med et ønske om at indgå overenskomst med PLA for audiologiassistenter ansat hos privatpraktiserende ørelæger. Teknisk Landsforbund anførte i sin henvendelse, at det er deres klare indtryk, at der er tale om et område under udvikling, hvor patienter, der har brug for høretekniske hjælpemidler, i stigende omfang gør brug af de private ørelæger.

 

PLA meddelte TL, at vi blandt vore medlemmer har mindre end 10 privatpraktiserende ørelæger, hvorfor PLA ikke for nuværende finder det interessant med en egentlig overenskomstdækning af dette område. TL har heldigvis taget denne tilbagemelding ad notam, for siden har vi ikke hørt fra dem.

 

 

Fertilitetsklinikkernes ønske om optagelse i PLA

I det sidste halve års tid er PLA blevet kontaktet af en række fertilitetsklinikker som ønsker optagelse i PLA. Umiddelbart har PLA ikke kunnet tilbyde dem et medlemskab, da vores nuværende overenskomster ikke tager højde for andet end at klinikpersonalet arbejder i almindelig dagtid + nogle aftenkonsultationer. En fertilitetsklinik har behov for bemanding på andre tidspunkter, herunder i weekenden og evt. at aftale rådighedsvagt med personalet.

 

Sekretariatet har derfor ført uformelle og uforpligtende drøftelser med DSR og Dbio vedrørende muligheden for at aftale særbestemmelser til overenskomsten for sådanne fertilitetsklinikker.

DSR/dbio har efter mange overvejelser ikke ønsket at imødekomme PLA’s ønske om særbestemmelser på niveau med de offentlige overenskomster, og da PLA ikke har ønsket af aftale bedre villkår end i de offentlige overenskomster, har det ikke kunnet lykkes at indgå nogen aftale. PLA har derfor måttet meddele de interesserede fertilitetsklinikker, at vi ikke for nuværende kan tilbyde dem et medlemskab på grund af den overenskomstmæssige situation.

 

 

Klinikpersonalets Uddannelsesfond

Uddannelsesfonden har igen samarbejdet med Arbejdsmarkedsuddannelserne, som i 2008 udbyder følgende kurser:

Kursus 1: Konflikthåndtering i en stresset hverdag

På kurset lærer personalet at identificere konflikttyper, der kan opstå i forskellige arbejdssituationer. Man lærer at tackle vanskelige situationer konstruktivt, målrettet og værdigt, og gennem træning af konflikthåndteringsmetoder opbygges færdigheder i at løse konflikter, så man aktivt er i stand til at anvende konflikthåndtering. Man vil kunne anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde.

Kurset består af 24 lektioner fordelt over tre hele dage.

Kursus 2: Udnyt arbejdstiden bedre og få mere fra hånden

I en hektisk hverdag med mange daglige arbejdsopgaver, kan det være svært at bevare overblikket. På kurset får deltagerne en række konkrete værktøjer til at skabe overblik og struktur på hverdagen. En bedre planlægning vil øge sandsynligheden for at flere igangsatte opgaver og projekter også bliver gennemført - "specielt når det, der kan planlægges, bliver planlagt".

Kurset består af 24 lektioner fordelt over tre hele dage.

Kursus 3: Personlig kommunikation og service

På kurset, som har været udbudt af flere omgange, lærer deltagerne personlig kommunikation, herunder spørgeteknik, at samtale i forhold til formålet og aktiv lytning, og man får forståelse for kropssprogets betydning, hvilket vil ruste personalet til:

 • Hvordan mennesker på forskellig vis udtrykker deres helbredsmæssige bekymring.
• Hvordan man kan være med til at afdække patientens behov.
• Hvordan man møder den stille, aggressive eller krævende patient.
• Personalet lærer også at tage ansvar for egen udvikling og sætte sig nye mål.

Kurset består af 32 lektioner fordelt over fire hele dage.

 Kurserne afholdes i Århus, i Kbh, i Odense, i Ålborg og i Sønderjylland – i foråret og efteråret 2008.

Pris:
Personlig kommunikation og service: ca. 645 kr.
Arbejdsplanlægning: 480 kr.
Konflikthåndtering: ca. 300 kr.

Alle kan deltage i kurset. Hvis deltagerens højeste uddannelse er en lægesekretær- eller kontor-uddannelse, modtager arbejdsgiver VEU-godtgørelse, mens deltageren er på kursus, 703 kroner pr. dag.

 

Uddannelsesdag for praksispersonale

Uddannelsesfonden inviterer vanen tro igen klinikpersonalet på 2 uddannelsesdage i dette forår. Dagene afholdes i Århus den 11. april og i København den 16. maj. Programmet for uddannelsesdagene er centreret omkring de syge og raske ældre i dagens Danmark. Deltager gebyret udgør 350 kr. Fristen for tilmelding er i princippet overskredet, men det er ikke umuligt at der fortsat er plads til et par klinikpersonaler. PLA indleder som altid dagene med at byde velkommen.

 

Fit for forebyggelse

På baggrund af fondens samarbejde med bl.a. sundhedsstyrelsen og CVU udbyder CVU Sønderjylland igen kurset Fit for forebyggelse. I 2008 afholdes kurset i Aalborg, Århus, Holstebro, Odense, Esbjerg og Kolding. På kurset får man baggrundsviden omkring hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL, man lærer at planlægge og gennemføre livstilssamtaler med patienter, baseret på ”Den motiverende Samtale” og ”Guidet egenbeslutning”. Endvidere er der fokus på kostens betydning ved hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL samt på eksterne forebyggelsestilbud i lokalområdet. Kurset løber over 5 enkelte dage og koster i alt 5800 kr.

 

Endelig kan jeg meddele, at Uddannelsesfondens økonomi langsomt opbruges. Vi har i 2007 brugt ca. 0,5 mio. kr. og egenkapitalen udgør nu ca. 0,5 mio. kr.

 

 

PLA’s arbejde i det kommende halve år/Afslutning

Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s primære arbejdsopgaver i det kommende halve år.

 

Overenskomstforhandlingerne kommer til at fylde meget – først forhandlingerne med HK men herefter følger forhandlingerne med DSR/dbio i løbet af efteråret. Disse bliver bestemt ikke mindre spændende for PLA. DSR har som altid store forventninger til overenskomstfornyelserne, og den kommende tid vil vise, om de bliver indfriet på det offentlige arbejdsmarked. En ting kan vi dog være sikre på – DSR vil møde PLA med mindst samme krav og forventninger, som det lykkes dem at komme igennem med for de offentligt ansatte sygeplejersker.

 

I første omgang bliver det dog især spændende hvorledes forhandlingerne med HK spænder af – om det vil lykkes at få enderne til at nå sammen om et resultat som både HK og vi som arbejdsgivere kan være tilfredse med. Det håber jeg i hvert fald!

 

En ting er sikkert – vi kommer ikke til at kede os og vi tager udfordringerne op med oprejst pande og oprullede ærmer.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign