Formandens beretning
16. april 2005

Overenskomstforhandlingerne
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio. De nuværende overenskomster udløber derfor den 31. maj d.å. og skal således forynes pr. 1. juni. Forhandlingerne med HK er allerede i fuld gang. Vi har afholdt 3 politiske forhandlingsmøder og nogle møder på sekretariatsplan. Nærmere information om de konkrete forhandlinger følger senere under det respektive dagsordenspunkt.

Sygeplejerskerne og bioanalytikerne har været længere om at komme ud af busken. Vi modtog først deres opsigelse ultimo marts – lige før fristens udløb. Herefter hørte vi ikke fra dem i en rum tid. Pt. arbejder sekretariaterne på at få aftalt nogle mødedatoer, så de reelle forhandlinger kan blive skudt i gang. Vi har endnu ikke modtaget sygeplejerskernes krav til overenskomstfornyelsen.

PLA’s overenskomster skal som bekendt godkendes af repræsentantskabet i henhold til PLA’s vedtægter – og det er ingen hemmelighed, at vi gerne ville have præsenteret repræsentantskabet for et forhandlingsresultat på mødet i dag. Men det kan vi ikke. Vore forhandlingsmodparter har i de forløbne måneder haft travlt med de offentlige overenskomstfornyelser – så travlt, at de ikke har haft en interesse i/tid til at gå i clinch med PLA.

Konsekvensen heraf er desværre, at PLA’s bestyrelse er nødsaget til at indkalde repræsentantskabet til et ekstraordinært møde i løbet af maj måned. Bestyrelsen planlægger at afholde mødet, så det er til mindst mulig gene for repræsentanterne. Mødet planlægges derfor til afholdelse på en hverdagsaften et sted på Fyn/Vejle-området. På det ekstraordinære møde anmodes repræsentantskabet om at tage stilling til forhandlingsresultaterne. Så snart vi har fornemmelse af, hvornår vi kan forvente et resultat, vil I modtage varsling om mødets afholdelse.

De offentlige overenskomstresultater vil ifølge vores opfattelse være retningsgivende for, hvor vi lander vores overenskomstforhandlinger. Det er bestyrelsen magtpåliggende, at overenskomsterne fornyes indenfor en balanceret økonomisk ramme.

Til orientering kan jeg oplyse, at overenskomsterne for lægesekretærerne på sygehusene er fornyet for en 3 års periode (frem til april 2008), og at den tilførte økonomi er bereg-net til ca. 9,5 % (= KTO-forliget) i løbet af perioden. Sygeplejerskerne er ikke længere med i KTO, men har via Sundhedskartellet forhandlet sig til overenskomstfornyelser med en samlet økonomisk ramme på ca. 10 % i løbet af de kommende 3 år.

Det bliver spændende hvor PLA’s forhandlinger lander. Men én ting er sikkert – vi har foden på bremsen. Vi har naturligvis ingen interesse i, at vores personaler oplever en løntilbagegang i forhold til kollegerne på sygehusene. Vi har fortsat en interesse i at kun-ne rekruttere gode medarbejdere. Bestyrelsen har derfor overfor vore forhandlingsparter tilkendegivet, at den økonomiske ramme for fornyelserne vil være sammenlignelig med den ramme, der er givet i det offentlige. Og det er ud fra disse forudsætninger, vi nu arbejder og forhandler.

PLA's retssager
PLA har for tiden en håndfuld verserende retssager.

Den principielle sag om opsigelse i strid med deltidsloven, som jeg på tidligere møder har orienteret om, har PLA på vegne af et medlem anket til Højesteret. Sagen er endnu ikke berammet til domsforhandling i Højesteret. (Sagen blev afgjort i Sø- og Handelsretten i august måned sidste år. Med stemmerne 2 mod 1 bestemte retten, at en praktiserende læge ikke havde lov til at varsle en lægesekretær ned i arbejdstid fra 37 timer ugentligt til 20 timer om ugen, selvom lægen ikke havde behov for sekretærhjælp på fuld tid. Efter sekretærens fratræden har den praktiserende læge klaret sig fint med en nyansat lægesekretær i 20 timer om ugen. Ifølge Sø- og Handelsretten strider denne nedvarsling af arbejdstiden mod en ny lov – deltidsloven – og sagen er den første, som er afgjort si-den deltidslovens ikrafttræden. Rettens afgørelse er ifølge PLA’s opfattelse forkert, hvilket flere andre arbejdsgiverforeninger støtter os i).

I marts d.å. vandt PLA en retssag for en Københavnsk sololæge. PLA fik i byretten medhold i, at en foretaget bortvisning af en lægesekretær var sagligt begrundet i sekretærens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet. Retten fandt det sandsynligt, at sekretæren, som var i opsagt stilling, havde unddraget lægen et påmindelsesbrev fra ToldSkat, hvori man erindrede om et lønindeholdelsesbrev, som var sendt ca. 3 måneder tidligere. Lægen burde ifølge brevet have indeholdt et skyldigt licensbeløb i sekretærens løn og risikerede på denne baggrund en bødestraf. På dette grundlag blev sekretæren bortvist.

Den 31. marts d.å. domsforhandlede PLA endnu en sag – denne gang i Horsens byret. Sagen drejede sig om, hvorvidt det i forbindelse med indgåelse af delepraksis (=virksomhedsoverdragelse) var berettiget at opsige en plejehjemsassistent for i stedet at ansætte arbejdsgiverens hustru, som var sygeplejerske. Vi afventer fortsat dommen.

Den 26. maj d.å. behandles en principiel sag for en voldgiftsret. PLA repræsenterer her en lægepraksis, som har opsagt en lægesekretær og i stedet ansat en konsultationssygeplejerske. Ifølge HK er denne opsigelse ikke saglig.

Endelig har PLA tre andre sager under forberedelse i retssystemet.

PLA's arbejde det kommende halve år
En stor del af PLA’s arbejde vil i den kommende tid været præget af de verserende overenskomstforhandlinger og implementeringen af resultaterne. Vi håber at alt går vel, og at vi omkring den 1. juni kan udsende de fornyede overenskomster. Ved siden af dette arbejde varetager sekretariatet naturligvis den daglige drift med besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser, forhandlinger med fagforbundene i sager som er gået skævt, og undervisningsopgaver – både i lokale PLO/PLA-grupper og f.eks. på Lægedage. Vi oplever fortsat, at mange medlemmer benytter sekretariatet – og det er vi jo glade for! En henvendelse bliver ofte fulgt op af flere kontakter, når medlemmerne ved kontakten har oplevet, hvad de kan bruge sekretariatet til.

Vi har ikke pt. nye store skibe at sætte i søen. Sekretariatet er fuldt beskæftiget med daglig servicering og undervisningsopgaver.

Medlemmer
Som afslutning vi jeg vanen tro give en lille status på PLA’s medlemsskare. PLA tæller nu 2342 medlemmer i almen praksis + 5 praktiserende speciallæger (bl.a. en gynækolog, en børnelæge, en øjenlæge). Vi vil fortsat gerne have flere medlemmer, og vi vil i den kommende tid rette fokus mod de praktiserende speciallæger. Interesserede speciallæger vil fortsat skulle søge om optagelse i PLA i henhold til vedtægternes dispensationsregel. Og vi tager gerne imod sådanne ansøgninger – for jo større PLA er – des stærkere!

Se også diasshow fra mødet.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign