Formandens beretning
9. april 2018

Formandens beretning

7. april 2018

Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • Retssager
  • Persondataforordningen
  • Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
  • Klinikpersonalets Uddannelsesdag
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
Medlemstallet er på 3.188, og vi får rigtig mange henvendelser fra medlemmerne. Det kan være spørgsmål om løn og andre ansættelsesvilkår eller spørgsmål om, hvordan en medarbejder skal opsiges. Vi har de tre første måneder af 2018 behandlet ca. 40 sager, der vedrører opsigelse eller bortvisning af en medarbejder.

Udvikler en opsigelses- eller bortvisningssag sig til en fagretlig tvist, bistår PLA vores medlemmer i forhandlingen med medarbejderens fagforening eller advokat. Sådanne forhandlinger foregår typisk ude i medlemmets lægepraksis, så vores jurister og advokater kommer rundt i landet.

Retssager
PLA har pt. ingen verserende retssager.

Persondataforordningen
Den 25. maj 2018 træder der en ny EU-persondataforordning i kraft i Danmark. Forordningen skærper kravene til, hvordan en arbejdsgiver skal håndtere, opbevare og behandle personoplysninger om, blandt andet, sine ansatte. Bestyrelsen har besluttet at afsætte midler og ressourcer sådan, at PLA kan rådgive vores medlemmer om, hvordan de bedst muligt lever op til lovens krav.

Det har været en lang proces, og PLA har brugt en del ressourcer på arbejdet med de nye regler, sådan at disse bliver gjort brugbare og forståelige for PLA´s medlemmer. Men det er svært stof.

Derfor har PLA lavet en temaside omkring persondataforordningen, hvor PLA-medlemmer kan hente relevant materiale. På hjemmesiden ligger der således skabeloner til oplysningstekst til medarbejderne om, hvordan deres data bruges og opbevares, skabelon til samtykke til brug af personfølsomme oplysninger og en oversigt over hvilke dataaktiviteter, der er i praksis. PLA’s medlemmer kan også finde slettevejledning, sikkerhedsguide og en tjekliste til databehandleraftaler.

Vejledninger og skabeloner er lavet i samarbejde med en specialist i persondataret hos advokatfirmaet Bruun Hjejle.

Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
Vi har nu været rundt i alle regioner med vores gå-hjem-møder om ledelse og personalejura. Denne gang har emnet været ”Den svære samtale”. Vi har haft en ekstern konsulent med, Mads Crandal, der har erfaring med at arbejde med ledelse i almen praksis. Herudover har PLA’s formand, Niels Ulrich Holm, og Lene Vesth, advokat i PLA’s sekretariat, deltaget i gå-hjem-møderne.

98 medlemmer har tilmeldt sig møderne, og tilbagemeldingerne fra deltagerne har været positive. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at fortsætte med gå-hjem-møderne.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra medlemmerne har bestyrelsen besluttet at udvide gå-hjem-møderne tidsmæssigt, sådan at møderne bliver af 4 timers varighed med en kombination af undervisning i personalejura samt debat og erfaringsudveksling.

Undervisningen vil starte med et relevant ansættelsesretligt emne, og derefter vil der være et oplæg fra ledelseskonsulenten med efterfølgende diskussion i plenum med udgangspunkt i konkrete cases. Her vil såvel den juridiske som den ledelsesmæssige vinkel i løsningen af eksemplerne blive behandlet.

Klinikpersonalets Uddannelsesdag
I år skal der igen afholdes tre uddannelsesdage for klinikpersonalet i almen praksis. Emnerne på uddannelsesdagene er aktuelle og tværfaglige og giver indblik i de mangeartede situationer, der forekommer i almen praksis.

Med overenskomst for almen praksis 2018 forudsættes det, at praksispersonalet varetager opgaver i behandlingen af patienter diagnosticeret med diabetes 2 og KOL. Denne gang vil det derfor være muligt for personalet, at deltage i sessioner om KOL og diabetes, herunder om behandling med insulin.

Dagene er placeret i både øst og vest – to i foråret i henholdsvis Korsør og Rebild Bakker og én i efteråret i Kolding. Programmerne er indholdsmæssigt ens, men med forskellige oplægsholdere

Klinikpersonalets uddannelsesdag er blevet til i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer, HK/Privat, DSR og dbio.

Arbejdet det kommende halve år
Det kommende halve år ”står på” overenskomstforhandlinger. Her i maj og juni er det lægesekretæroverenskomsten, vi skal have fornyet, og efter sommerferien starter vi på forberedelsen til overenskomstforhandlingerne med DSR og dbio.

Tak for ordet.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign