Formandens beretning
30. november 2016

Formandens beretning

 • PLA’s daglige drift
 • Gå-hjemmøder om personaleledelse
 • Medlemsundersøgelsen
 • Klinikpersonalets uddannelsesdag
 • RIV
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
PLA har oplevet en mindre medlemstilgang. Vi har nu 3.142 medlemmer, hvoraf de 154 er FAPS’ere. Medlemstallet bliver opgjort på en lidt anden måde nu end tidligere, i det vi opgør antal medlemmer i fuldtids lægekapaciteter, som også er den måde vi opkræver kontingent efter.

I sekretariatet, der består af 3 jurister, 2 sekretærer og en student, er der fortsat travlt, Sekretariatet varetager medlemmernes interesser og besvarer medlemshenvendelser om ansættelsesretlige spørgsmål - både telefonisk og på mail. Vi har alene på vores PLA-mail i år til dato besvaret ca. 450 mail-henvendelser. Dertil kommer de henvendelser, som bliver oprettet som deciderede sager, og der er vi antalsmæssigt oppe på ca. 230 PLA-sager her med udgangen af november. Der bliver typisk oprettet sager i de situationer, hvor vores medlemmer bliver mødt med krav fra de faglige organisationer som følge af afskedigelse af konsultationspersonale. Men kravene fra vores modparter kan også handle om efterbetaling af løn, afregning af ferie og korrekt slutafregning, når en medarbejder ophører. I en stor del af tvisterne ender PLA med at forhandle en forligsmæssig løsning på plads som et alternativ til en retssag.

PLA har således pt. ingen verserende retssager.

Gå-hjemmøder om personaleledelse
Som noget nyt har PLA henover efteråret udbudt gå-hjem-møder med fokus på personaleledelse og personalejura. Møderne er blevet udbudt i alle regioner. Vi indledte med København (den 30. august), Sorø (den 4. oktober) og Herning (den 27. oktober). I næste uge skal vi til Kolding (den 29. november) og endelig til Ålborg i starten af det nye år (den 17. januar).

Konceptet er, at deltagerne præsenteres for et oplæg om udfordringerne ved at være personaleleder på en lille arbejdsplads med ofte nærmest familiære relationer. Oplægget varetages af Heidi Bøgelund Frederiksen, der er leder af SydPOL og arbejder med organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis i Region Syddanmark. Derefter gennemgår deltagerne tre cases i grupper. De enkelte cases bliver gennemgået både ud fra en ledelsesmæssige vinkel og en personalejuridisk vinkel (som varetages af en af PLA’s advokater). Desuden har jeg deltaget i møderne qua min erfaring i organisations- og ledelsesudvikling, men også fordi jeg gerne vil ud og fornemme, hvad der rører sig blandt medlemmerne.

Deltagerne er efter hvert møde blevet bedt om at komme med en evaluering af mødet. I den forbindelse har vi også bedt om en tilbagemelding på, om PLA bør tilbyde rådgivning om personaleledelse, undervisning i personaleledelse eller, og om det kunne være interessant at indgå i et ledelsesnetværk.

Der har været (og er) rigtig pæn tilslutning til møderne, og på baggrund af evalueringerne kan vi også konstatere, at deltagerne har været rigtig tilfredse med vores nye tilbud. Desuden har mange af deltagerne givet udtryk for, at de gerne vil have mere hjælp til rollen som personaleleder. Mange angiver, at de gerne vil deltage i ledelsesnetværk. Og det er noget vi i bestyrelsen og sekretariatet arbejder videre med.

Medlemsundersøgelsen
PLA og PLO udsendte sammen den 11. november en medlemsundersøgelse til alle medlemmer af PLA og de medlemmer af PLO, der ikke er medlem af PLA. Baggrund for undersøgelsen er, at vi i den grad mangler oplysninger om lægepraksis brug af praksispersonale. Oplysninger, som vi ikke kan få andre steder fra, end fra medlemmerne selv.

PLO skal bruge oplysninger til de kommende overenskomstforhandlinger, hvor der er behov for viden om den samlede lønsum til ansat personale. Den viden er essentiel, da nettoindtægten i almen praksis – overskuddet – er faldet. Og vi kan se, at en af årsagerne er, at omkostningerne til personale er steget markant. Den udvikling har vi brug for at vide mere om. Er det fordi medarbejderne får højere løn, eller er det fordi antallet af medarbejdere er steget?

For PLA’s vedkommende har vi behov for viden om,

 • hvilken løn, der betales udover den overenskomstfastsatte,
 • hvilken uddannelsesmæssig baggrund personalet her (hvilket er relevant, når PLA løbende skal forholde sig til ønsker om overenskomstindgåelse, fx fra Jordemoderforeningen, men også relevant for at kunne vurdere, hvor mange medarbejdere, der er ansat under henholdsvis den ene og anden overenskomst),
 • hvor mange år, der enkelte medarbejder har været ansat,
 • hvilken alder personalet har (hvilket fx er relevant i forhold til at vurdere, hvor mange der er berettiget til seniorbonus, eller hvor mange vi har i den fødedygtige alder), og
 • hvad de samlede udgifter til personalet er.

Med de oplysninger ”i hus” vil PLA have langt bedre forudsætninger for de kommende overenskomstforhandlinger. Men vi vil også kunne bruge undersøgelsen som grundlag for udarbejde lønstatistikker. PLA’s medlemmer efterlyser nemlig ofte en opdateret lønstatistik til brug for de årlige lønforhandlinger.

Vi har i undersøgelsen også fået tilføjet spørgsmål til afdækning af medlemmernes tilfredshed med PLA.

I skrivende stund har vi fået ca. 840 besvarelser. Jeg vil opfordre alle medlemmerne til at besvare spørgeskemaet. Det er hjælp til selvhjælp!

Klinikpersonalets uddannelsesdag
I år har der været afholdt tre uddannelsesdage for klinikpersonalet i almen praksis. På uddannelsesdagene er der blevet drøftet aktuelle og tværfaglige emner, og der er givet indblik i de mangeartede situationer, der forekommer i almen praksis. Uddannelsesdagene har været en succes med mange deltagere og vil blive gentaget i det kommende år.

Klinikpersonalets uddannelsesdag er blevet til i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer, HK/Privat, DSR og dbio.

RIV (ringe i vand)
PLA har igen i år, valgt at yde et tilskud til dækning af afholdelsen af det årlige RIV landsmøde, som er et inspirationstræf for tovholdere i hele landet.

Arbejdet det kommende halve år
Det kommende år vil sekretariatet have fokus på at udvikle nye kursustilbud til medlemmerne, medlemsundersøgelsen og den daglige drift.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign