Formandens beretning
27. november 2017

Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • Retssager
  • Lønstatistik
  • Persondataforordningen
  • Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
  • Ledelsesrådgivning
  • Efteruddannelse af personale og kurser i KOL og diabetes 2
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
Der er fortsat rigtig travlt i PLA. Medlemstallet er på 3.141 fuldtidskapaciteter, og der er et stort behov for hjælp fra PLA. Vores medlemstal er stabilt. Ophører et medlem med at drive praksis, så ophører deres medlemskab af PLA selvfølgelig også. Men heldigvis ser vi at nye klinikejere melder sig ind. Vi får således ca. 50 indmeldelser om året. Vi får rigtig mange henvendelser fra medlemmerne, og besvarer mange telefoner og e-mails. Mange af henvendelserne kan ”klares” med et svar på telefonen eller med en e-mail. Andre henvendelser kræver mere sagsbehandling. I løbet af 2017 er det til dato blevet til ca. 200 juridiske sager, hvoraf mere end halvdelen er en opsigelses- eller bortvisningssag.

Retssager
PLA har pt. ingen verserende retssager.

Lønstatistik
Som I ved, kan der efter PLA overenskomsterne gives løntillæg udover den overenskomstfastsatte normalløn. Medarbejderne har ikke krav på et løntillæg, men der kan individuelt indgås aftale om det. I forbindelse med PLO’s og PLA’s medlemsundersøgelse blev medlemmerne bedt om at give oplysninger om personalet i lægepraksis, herunder lønoplysninger. På den baggrund er der nu udarbejdet en lønstatistik, der gør det muligt, at vejlede vores medlemmer om lønniveauet for de forskellige medarbejdergrupper.

De indsamlede løndata vil endvidere indgå i økonomiske beregninger til brug for vores kommende overenskomstforhandlinger med de faglige organisationer.  

Persondataforordningen
Den 25. maj 2018 træder der en ny persondataforordning i kraft i Danmark. Forordningen skærper kravene til, hvordan en arbejdsgiver skal håndtere, opbevare og behandle personoplysninger om blandt andet sine ansatte. Bestyrelsen har besluttet at afsætte midler og ressourcer sådan, at PLA kan rådgive vores medlemmer om, hvordan de bedst muligt lever op til lovens krav. Vi vil være klar med informationsmateriale i starten af det kommende år.

Gå-hjemmøder om ledelse og personalejura
Vi har igen i år tilbudt gå-hjem-møder om ledelse og personalejura hen over efterårs- og vintermånederne. Denne gang er emnet ”Den svære samtale”. Lige som sidst, har vi en ekstern konsulent med. I år er det Mads Crandal, der har erfaring med at arbejde med ledelse i almen praksis. Herudover deltager PLA’s formand, Niels Ulrich Holm, og Lene Vesth, advokat i PLA’s sekretariat. Vi har indtil videre afholdt gå-hjemmøder i København, Silkeborg og Kolding og tager Aalborg og Slagelse i starten af 2018.

Ledelsesrådgivning
PLA har besluttet at iværksætte et tilbud om ledelsesrådgivning. Medlemmerne tilbydes én times telefonisk rådgivning, hvor de kommer til at tale med Ulrik Lange, der selv er læge, og som i mange år har arbejdet med ledelsesrådgivning og lederudvikling i almen praksis. Et par af vores medlemmer har allerede benyttet sig af tilbuddet. Foreløbig vil vi afprøve modellen i et år, hvorefter vi vil tage stilling til, om tilbuddet skal fortsætte.

Prisen for én times rådgivning er 1.000 kr. + moms, hvor PLA dækker halvdelen af udgiften.

Efteruddannelse af personale og kurser i KOL og diabetes 2
Praksispersonalet har ret til fire betalte efteruddannelsesdage om året. Det er arbejdsgiver, der ifølge PLA overenskomsterne dækker udgifterne hertil.

Med overenskomst om almen praksis 2018 er det blevet aftalt at praksispersonalet kan deltage i tilskudsberettiget efteruddannelse, hvor kurserne omhandler behandlingen af borgere med diagnoserne diabetes type 2 og KOL. Her vil det altså være muligt at få dækket en del af de omkostninger, der er forbundet med at sende personalet på efteruddannelse.

Når der ligger mere materiale klar om kurserne, vil PLA orientere om dem på vores hjemmeside.

Arbejdet det kommende halve år
Det kommende år vil sekretariatet, udover at have fokus på den daglige drift, forberede sig til de kommende overenskomstforhandlinger. I foråret skal vi forhandle med HK Privat om fornyelse af lægesekretæroverenskomsten. Det vil I høre mere om til forårets repræsentantskabsmøde, hvor I skal godkende vores overenskomstkrav.

Tak for ordet.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign