Formandens beretning
7. december 2015

Formandens beretning

  • PLA’s daglige drift
  • I gangværende retssager
  • Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
  • Overenskomstforhandlingerne med HK/Privat
  • Ny hjemmeside
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • RIV
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

 

PLA’s daglige drift
Vi har rigtig travlt i PLA. Medlemstallet er nu på 3184, og behovet for hjælp fra PLA er stort. Vi oplever i hvert fald en klar stigning i antallet af henvendelser. En nærmere gennemgang af vores journalsystem bekræfter også dette. I 2010 blev der i perioden januar til oktober oprettet 101 sager i PLA og modtaget 367 henvendelser på den såkaldte PLA-mail. Til sammenligning er der pr. 1. november 2015 oprettet 247 og behandlet 432 PLA-mails. Det er en stigning på 202 sager.

Mange af henvendelserne til PLA vedrører langtidssyge medarbejdere. En langtidssyg kan være rigtig svær at opsige, fordi en lang række sygdomme og lidelser bliver betragtet som handicap. Det kan betyde, at medarbejderen er beskyttet mod opsigelse efter forskelsbehandlingsloven. Opsiges en medarbejder med et handicap - uden at lovens krav iagttages - kan det blive rigtig dyrt for arbejdsgiver, fordi godtgørelsesniveauet efter forskelsbehandlingsloven er meget højt. PLA følger derfor sådanne sager tæt og deltager ofte i samtaler med medlemmet, medarbejderen og medarbejderens faglige organisation i håb om, at der kan indgås fratrædelsesaftaler. Fratrædelsesaftaler har nemlig den fordel, at sagen dermed bliver helt lukket, fordi man skriver ind i aftalen, at ”den er til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav parterne imellem, herunder krav efter særlovgivningen”.

Retssager
PLA har pt. ingen verserende retssager.

Siden sidste repræsentantskabsmøde har vi dog fået afgjort en sag i Ligebehandlingsnævnet. Og vi vandt! Sagen er ved tidligere lejligheder blevet omtalt, men kort fortalt omhandler den en medarbejder, der pådrog sig et hovedtraume, da hun forsøgte at justere et bord på arbejdspladsen. Medarbejderen var sygemeldt i cirka 5 måneder, hvorefter arbejdsgiver opsagde hende. Medarbejderen mente, at hun på opsigelsestidspunktet havde en længerevarende funktionsnedsættelse – altså at hun var handicappet. Hun mente derfor, at arbejdsgiveren i henhold til forskelsbehandlingsloven havde en særlig tilpasningsforpligtelse, og at arbejdsgiver på den baggrund skulle have ladet hende genoptage arbejdet på nedsat tid. Da arbejdsgiver ikke havde forsøgt at gøre noget for at fastholde hende på arbejdspladsen, mente hun, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at arbejdsgiveren ikke vidste, eller burde have vidst, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet var handicappet. Og med den begrundelse blev vores medlem frifundet.

Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
Overenskomsten for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis udløber 30. november 2015. Vi er derfor i fuld gang med forhandlingerne. Den første politiske forhandling blev afholdt den 21. oktober 2015, hvor kravene blev udvekslet og gennemgået.

 

Anden politiske forhandling skulle have været afviklet den 17. november 2015, men den valgte DSR/dbio at aflyse. Tredje forhandlingsmøde er aftalt til den 3. december 2015. Der er ikke aftalt nogen bagkant på den forhandling, så forventningen er, at vi får forhandlet os frem til en aftale. Alternativt kan der evt. aftales endnu et forhandlingsmøde. Eller vi kan – som vanligt – bede forligsinstitutionen om at overtage forhandlingerne, hvis det den 3. december viser sig, at der ikke er udsigt til enighed.

Overenskomstforhandlingerne med HK/Privat
PLA indgik i foråret ny overenskomst for lægesekretærerne i almen praksis. Overenskomsten gælder for en 3-årig periode – det vil sige fra 1. juni 2015 til 31. maj 2018.

Overenskomstens økonomiske ramme på 5,84 % over en treårig periode, svarer til den ramme, der blev forhandlet på det regionale område. På grund af den reguleringsordning vi har aftalt med HK, bliver lønstigninger dog lavere end forudsat. Og dermed bliver rammen også lidt lavere - forventeligt omkring 0,50 % mindre.

Overenskomstresultatet blev godkendt af repræsentantskabet, men bestemt ikke med et overvældende flertal. Stemmeprocenten var lav, 20 stemte ja, 10 stemte nej og én stemte blankt.

Overenskomsten er denne gang blevet trykt i pjeceform og er udsendt til medlemmerne.

Ny hjemmeside
PLA’s hjemmeside er blevet opdateret. Den er gjort mere brugervenlig, og det er lettere at finde rundt på siden. Det er endvidere nu muligt at downloade diverse skabeloner, fx til en opsigelsesskrivelse. Vi håber, at I kan få stor glæde af den!

Klinikpersonalets Uddannelsesdag
I år har Klinikpersonalets Uddannelsesdag været afholdt tre gange. Klinikpersonalets uddannelsesdag er blevet til i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer, HK/Privat, DSR og dbio.

Uddannelsesdagen er en stor succes med mange deltagere og vil blive gentaget i det kommende år.

Efteruddannelse af lægesekretærer
PLA og HK-privat har sammen med PLO’s efteruddannelse udviklet to efteruddannelsesspor særligt rettet mod lægesekretærer. Det ene spor er et klinisk spor med fokus på at styrke medarbejderens kendskab til visitation af patienterne, mens det andet spor er et administrativt spor med fokus på administrativ opgaveløsning og kommunikation.

Klinikpersonalets overenskomster giver ret til fire betalte efteruddannelsesdage. Med disse uddannelsesspor håber vi, at der kan tilbydes relevante og sammenhængende efteruddannelsesforløb til gavn for både medarbejder og lægepraksis.

Der er trykt en fin lille folder om de nye tilbud, som kan findes på PLA’s og PLO-E’s hjemmesider.

RIV (ringe i vand)
PLA har igen i år valgt at yde et tilskud til dækning af afholdelsen af det årlige RIV landsmøde, som er et inspirationstræf for tovholdere i hele landet.

Arbejdet det kommende halve år
Det kommende år vil sekretariatet have fokus på den daglige drift, men der vil også være fokus på at få indgået en god overenskomst med DSR/dbio.

Tak for ordet.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign