Formandens beretning
30. november 2008

PLA’s repræsentantskabsmøde 29. november 2008

 

 

Formandens beretning

 

 • Daglig drift og medlemmer
 • Overenskomstforhandlingerne med HK
 • Overenskomstforhandlingerne med DSR/dbio
 • Klinikpersonalets Uddannelsesfond
 • Mediation
 • PLA’s arbejde i det kommende halve år

 

Daglig drift og medlemmer

Der er nu mere end 2800 medlemmer af PLA, heraf godt 50 Faps’er, og der kommer hele tiden nye medlemmer til. Medlemstilgangen har i løbet af de sidste år, været på omkring 100 læger.

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vi har mange telefoniske og skriftlige henvendelser fra vore medlemmer som vi besvarer, nogle gange ved kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til lønindplacering, ferieberegning, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet.

Der har ikke været nogen retssager i 2008, men et medlem er i 2008 blevet stævnet af HK og sagen er berammet til domsforhandling i maj 2009. Sagen drejer sig kort fortalt om, at et PLA medlem opsiger en medarbejder, der på grund rygproblemer, i form af diskosprolaps, har et omfattende sygefravær. HK mener at ryglidelsen udgør et handicap og at medarbejderen derfor er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. HK forfægter dels det synspunkt, at lægepraksis har været forpligtet til at indrette arbejdspladsen med henblik på at give medarbejderen adgang til fortsat beskæftigelse, dels det synspunkt at opsigelsens af medarbejderen er begrundet i medarbejderens handicap og derfor i strid med ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven. PLA medlemmet er blevet stævnet på ca. 400.000 kr. og PLA har valgt at gå ind og støtte medlemmet og dække retssagsomkostningerne. Vi mener, vi har en god sag, og vil orientere om resultatet på hjemmesiden.

 

Overenskomstforhandlingerne med HK

I foråret forhandlede PLA ny overenskomst med HK/Privat. PLA’s mål med forhandlingerne var at fastholde den enkle og brugervenlige overenskomst vi har. En overenskomst der tager hensyn til, at lægepraksis generelt er små arbejdspladser. Overenskomstresultatet skulle også indgås indenfor en ansvarlig økonomisk ramme, med en rimelig lønudvikling afstemt med det øvrige arbejdsmarked, som praksis fortrinsvis rekrutterer fra. Det har således været afgørende for PLA, at den samlede økonomiske ramme for overenskomstresultatet har, skulle ligge på samme niveau som for det store KTO forlig der blev indgået i foråret. Det opnåede vi, og indgik en overenskomst hvor rammen over 3 år er på 12,8 %.

En stor del af rammen er selvfølgelig anvendt til lønforbedringer. De forbedringer der har fundet sted på det offentlige arbejdsmarked i form af bedre barselsvilkår, en ekstra barns sygedag, seniorordning og forøget ferietillæg, accepterede vi også i vores overenskomst. HK stillede herudover med en lang række af krav, herunder en opsparingsordning, hvor lægesekretærerne skulle kunne vælge mellem løn, pension eller frihed. Vi stod fast på, at vi ikke ville acceptere, at der kunne vælges frihed, men accepterede en ordning hvor medarbejderen kan vælge mellem at få pengene udbetalt eller indsat på deres pensionsopsparing.

Vi ved, at vores medlemmer ikke er glade for opsparingsordningen, men vi mener vi fik afværget at ordningen blev for besværlig. Og sådan er overenskomstforhandling jo, man kan ikke sige nej til alt, men søge det bedst mulige forhandlingsresultat. Det mener vi, vi opnåede, og alle HK’s forbedringer ligger indenfor rammen på de 12,8 %.

Forhandlingsresultatet blev sendt ud til godkendelse i PLA’s repræsentantskab. Godkendelse sker med almindelig stemmeflerhed, og 97,1 % stemte ja.

 

Overenskomstforhandlinger DSR/dbio

 

PLA står som bekendt overfor pr. 30. november 2008 at skulle forny overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis. DSR og dbio har opsagt overenskomsten og vi har udvekslet krav og afholdt to forhandlingsmøder med politisk indhold, og to sekretariatsmøder hvor der har været ført mere tekniske drøftelser.

 

Vi har naturligvis med stor interesse fulgt overenskomstforhandlingerne på det offentlige område som jo bl.a. dækker de kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker og bioanalytikere – vort rekrutteringspotentiale. Disse forhandlinger trak som bekendt ud, og blev afsluttet med en aftale om, at den økonomiske ramme for overenskomstfornyelsen over de kommende 3 år beløber sig til 13,3 %. 

 

Hovedpunkterne i forhandlingsresultatet fra det offentlige område er:

 • Generelle lønstigninger til alle
 • Det særlige ferietillæg stiger
 • Pensionen stiger med
 • Der indføres seniordage/bonus svarende til 1 uge til alle over 60 år
 • Barns 2. sygedag indføres + længere barselsorlov

 

Der er ingen tvivl om, at dette forhandlingsresultat har stor betydning for de krav og forventninger vi mødes med fra DSR og dbio’s side, men vi prøver at holde igen så godt vi kan.

 

Før vi udvekslede krav til overenskomstforhandlingen bad vi repræsentantskabet godkende PLA’s krav, samt komme med forslag til andre overenskomstkrav. Forslagene blev godkendt og vi modtog ingen nye forslag. Vi fremsendte derfor disse overenskomstkrav, som repræsentantskabet er orienteret om.

DSR og dbio har fremsat en lang række af krav, som jeg vil remse op, så I ved hvad vi er oppe imod:

 

Krav til fornyelse af PLA overenskomsten af 1. juni 2005

 

Løn

 • Generelle lønreguleringer, herunder
  • Grundlønsforbedringer
  • Flere erfaringstrin
 • Forhåndsaftalte tillæg for special- og efter- og videreuddannelse
 • Ændring af begrebet ”praksiserfaring” til ”faglig relevant erfaring”

 

Pension

 • Forhøjelse af pensionssatser

 

Arbejdstid

 • Indførelse af daglig arbejdstidsnorm og periode
 • Forbedret merarbejdshonorering
 • Forbedret overarbejdshonorering
 • Præcisering af bestemmelserne om Søgnehelligdage og særlige fridage (erstatningsfrihed)
 • Vilkår for afspadsering
 • Vilkår for lokale forhandlings- og aftalerettigheder

 

Barsel og adoption og andet familiemæssigt fravær

 • Forbedrede vilkår under barsel og adoption
 • Forbedrede vilkår under pasning af alvorligt syge børn under 18 år
 • Ret til frihed på barns 2. sygedag

 

Ferie m.v.

 • Forhøjelse af feriegodtgørelsen og det særlige ferietillæg

 

Uddannelsesvilkår

 • Øget antal uddannelsesdage
 • Forbedrede vilkår for uddannelse uden for normal arbejdstid

 

Seniorordning

 • Indførelse af seniorvilkår

 

TR vilkår

 • Forbedring af TR vilkår

 

Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø

 • Indgåelse af aftale om trivsel og sundhed

 

Frit valgs ordning

 • Indførelse af mulighed for fritvalgsordning (løn, frihed og pensionsforbedring)

 

120 sygedage

 • Afskaffelse af 120 dages reglen

 

Sygdom

 • Forbedrede vilkår for timelønnede

 

 

Vi håber selvfølgelig at vi kan nå frem til et forhandlingsresultat, der dog tidligst kan forventes at ligge her i starten af december måned. Næste, og foreløbig sidste, aftalte forhandlingsmøde er nemlig her på tirsdag den 2. december. Efter vedtægterne skal I godkende forhandlingsresultatet. Ligesom ved forårets forhandling med HK, vil vi bede jer tage stilling til, om I vil beslutte at dette kan ske ved en skriftlig afstemning. Det vender vi tilbage til senere på dagsordenen.

 

Klinikpersonalets Uddannelsesfond

 

Vi har som bekendt aftalt med HK, at fondens midler opbruges frem til udløbet af overenskomstperioden, det vil sige 31. maj 2011, hvorefter fonden opløses. Vi håber at indgå samme aftale med DSR/dbio, da vi har fundet at der har været uforholdsmæssigt meget administrativt arbejde forbundet hermed. Vores medlemmer har også syntes det var besværligt.

 

Mediation

PLA besluttede i foråret, i en forsøgsperiode, at tilbyde PLA’s medlemmer mediation. Mediation er en metode hvor en mediator gennem en struktureret og faseopdelt proces, søger at gøre de involverede parter i stand til selv at løse deres konflikt. To lægepraksis benyttede sig af tilbuddet og fik hjælp til at løse en ansættelsesretlig konflikt ved hjælp af en mediator. Lægerne blev bedt om at evaluere mediationen. På baggrund af de positive tilbagemeldinger har vi besluttet, at mediation kan tilbydes i sager hvor det findes at være egnet. PLA bidrager med halvdelen af udgiften til en mediatoradvokat som vi har indgået aftale med, den anden halvdel skal vores medlem selv betale. Vi har besluttet at være medfinansierende til op til 6 mediationer om året.

 

PLA’s arbejde i det kommende halve år/Afslutning

Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s primære arbejdsopgaver i 2009.

 

Efter et år hvor overenskomstforhandlingerne har fyldt meget, vil vi fokusere på den daglige drift, og fortsat udvikle den service vi giver vores medlemmer.

 

Tak for jeres opmærksomhed.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign