Formandens beretning
29. november 2021

PLA’s daglige drift
Verserende retssager
Overenskomstforhandlinger
Den nye ferielov
RIV
PLA de kommende måneder

PLA’s daglige drift
Den daglige drift er præget af stabilitet og et stabilt medlemsgrundlag af såvel PLO- som FAPS-medlemmer.

Der er ikke sket personaleændringer i sekretariatet, så også her er der stabilitet med dygtige og erfarne medarbejdere. De gør et stort arbejde med at behandle de mange medlemshenvendelser. På nuværende tidspunkt er der i år besvaret knap 700 mails fra vores mailboks. Hvis en henvendelse udvikler sig, oprettes en egentlig medlemssag. P.t. er der over 300 oprettede sager, hvoraf mange vedrører opsigelser og bortvisninger. Langt de fleste af disse sager bliver løst udenretligt ved forhandling med de pågældende medarbejderes fagforening.

Verserende retssager
Løses sagen ikke udenretligt, og vurderer PLA, at sagen bør gå videre, ydes der retshjælp.

Vi har tidligere orienteret om de verserende sager (som endnu ikke er afsluttet):

  • Spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgivers opslag i medarbejderens patientjournal var berettiget eller ej. PLA mener, at det var berettiget, da arbejdsgiver også var patientansvarlig overfor pågældende medarbejder, og havde den pågældende medarbejder i et behandlingsforløb.
  • Opsigelse af en sygemeldt medarbejder, hvor fagforeningen har rejst krav om godtgørelse, fordi de mener, at medarbejderen er handicappet. Det mener PLA ikke, at medarbejderen var, da intet på opsigelsestidspunktet pegede på, at sygdommen havde karakter af at være et handicap.
  • Sagen drejer sig om en opsigelse af en medarbejder på barselsorlov. Medarbejdere på barsel nyder en særlig beskyttelse, men i denne sag er opsigelsen sket som følge af omstruktureringer i praksis, hvilket PLA gør gældende, sagligt kan begrunde opsigelsen.

Overenskomstforhandlinger
Vi har aktuelt gang i tre forskellige overenskomstforhandlinger. Det gælder forhandlinger med HK/Privat, som vi påbegyndte tilbage i april. Der er afholdt fire forhandlingsmøder, og et femte er aftalt til d. 6. december.

I forhandlingerne med YL om vikar- og amanuensisoverenskomsterne har der været afholdt to forhandlingsmøder, og vi har en forventning om, at vi snart er i mål.

I forhold til DSR/Dbio har vi haft to forhandlingsmøder og er kommet godt fra start. Der er aftalt et tredje møde i januar.

Jeg vil mundtlig sætte lidt flere ord på forhandlingerne senere på repræsentantskabsmødet.

Den nye ferielov
Den nye ferielov, der ikke er så ny længere, rejser fortsat en række spørgsmål. PLA får mange henvendelser om ferieretlige problemstillinger, og PLA udsender løbende information om det, vi oplever, medlemmerne er udfordrede på. Endvidere opdateres www.pla.dk løbende, sådan at medlemmerne kan finde svar på deres spørgsmål der.

RIV
Bestyrelsen har igennem en årrække godkendt tilskud til afholdelse af RIV-årstræf, som er et inspirationstræf for RIV-tovholdere fra hele landet.

Årsagen til, at PLA bliver bedt om tilskud til tovholdertræffet er, at dette tidligere blev finansieret af Klinikpersonalets Uddannelsesfond, som var en overenskomstaftalt fond, medlemmerne havde indbetalt til, og som blev benyttet til uddannelsesformål. Da fonden blev nedlagt, fik medarbejderne en ekstra betalt efteruddannelsesdag i overenskomsterne.

PLA har som sådan ikke noget med RIV at gøre, og derfor vil fremadrettede ansøgninger ikke blive imødekommet.

PLA de kommende måneder
Udover den daglige drift vil vi frem til næste repræsentantskabsmøde skulle fortsætte vores forhandlinger med de faglige organisationer og stile mod at få indgået nogle overenskomster, som vi kan være tilfredse med.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign