Formandens beretning
17. april 2012

PLA’s repræsentantskabsmøde 14. april 2012

Formandens beretning 

·          Daglig drift og medlemmer

·          Overenskomstfornyelsen med DSR/dbio

·          Verserende retssager

·          Kitteltillæg-sagen

·          Gå-hjem møder

·          Mediation og konfliktplaner

·          PLA’s arbejde i det kommende halve år

Daglig drift og medlemmer
Med Lægehuset i Fuglebjerg’s indmeldelse i PLA, passerede PLA 3.000 medlemmer. Dette blev fejret med en buket blomster, som jeg havde fornøjelsen af at overrække vores nye medlemmer. Vi er nu oppe på 3025 medlemmer, heraf 81 Faps’er. Medlemstilgangen har i løbet af det sidste år været på 62 læger.

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vores medlemmer bruger heldigvis sekretariatet, som modtager mange telefoniske opkald om måneden, og som også har rigtig mange skriftlige henvendelser og e-mails. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om, og spørgsmål til, sygdomsramte medarbejdere, ferieberegning, efteruddannelse, lønindplacering, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet. En del af disse henvendelser afstedkommer kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant.

PLA/DSR/dbio overenskomst 2011-2013
PLA har her i foråret forhandlet ny overenskomst med fagforeningerne DSR og dbio om fornyelse af overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere.

Efter det 3. forhandlingsmøde måtte parterne konstatere, at vi ikke kunne blive enige om lønrammen. PLA holdt under hele forhandlingsforløbet fast på, at der skulle være en markant løntilbageholdenhed, medens DSR/dbio på den anden side, som minimum, ønskede en reallønssikring. Da vi således ikke kunne blive enige, måtte vi en tur i Forligsinstitutionen, hvor vi ud på aftenen blev enige om en lønramme på 2,55 % over 2 år. Dette er på niveau med de lønaftaler der her senere på foråret er indgået på det store private arbejdsmarked, og skal også holdes op imod, at Sundhedskartellet på det offentlige område indgik en 2-årig aftale, hvor stigningen var på 3,08 %. Vi mener, at det er et godt og ansvarligt resultat, der sikrer at lønudviklingen dæmpes markant i forhold til den sidste overenskomst, hvor lønstigningen var på over 13 %.

Verserende retssager
PLA er på nuværende tidspunkt ikke involveret i retssager for vores medlemmer.

Kitteltillægssagen
I forbindelse med overenskomstfornyelsen mellem PLA og HK, blev vi enige om at fjerne det såkaldte ”kitteltillæg”. De 250 kr. der tidligere skulle gives som tillæg til lønnen, hvis lægesekretæren ikke fik stillet en tjenestedragt til rådighed, er nu indregnet i månedslønnen. Som jeg også orienterede om på vores sidste repræsentantskabsmøde, er PLA og HK ikke enige om, hvordan tillægget indregnes i lønnen. HK har varslet, at de vil indbringe spørgsmålet for faglig voldgift, men dette er ikke sket endnu. Når det sker, vil vi orientere nærmere.

Gå-hjem møder
PLA har her i foråret afholdt en række gå-hjem møder. Der har således været afholdt et gå-hjem møde i København, om personalepolitikker, et gå-hjem møde i Kolding om krav fra medarbejdere ved opsigelse, og et i Aalborg om den svære opsigelse. Der har været pænt fremmøde, og gå-hjem møderne er blevet vel mødt af vores medlemmer. Vi har derfor besluttet at fortsætte med at afholde disse gå-hjem-møder. Her i foråret vil der således blive afholdt et i Midtjylland, endeligt sted er ikke fastlagt endnu, og et i Næstved. Vi planlægger også at afholde yderligere 5 til efteråret. Et i hver region.

Mediation og konfliktforebyggelse
PLA fortsætter sit tilbud om, at vores medlemmer kan benytte sig af en mediator, hvis der mellem arbejdsgiver og ansatte er en konflikt, som der er brug for hjælp til at løse. PLA kan dække op til halvdelen af de udgifter der er forbundet hermed. Vores medlemmer benytter ordningen, og vi har omkring 2-3 stykker om året. Vi forventer også snart, at kunne ligge nogle retningslinjer ud om hvordan man på arbejdspladsen, kan forebygge konflikter med udarbejdelsen af konfliktplaner.

PLA’s arbejde i det kommende halve år
Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s primære arbejdsopgaver i 2012.

År 2012 bliver et år hvor vi vil fokusere på den daglige drift, udvikle vores service overfor medlemmerne og fortsætte med vores gå-hjemmøder. Tak for jeres opmærksomhed.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign