Formandens beretning
20. april 2009

PLA’s repræsentantskabsmøde 18. april 2009

 

Formandens beretning

 

  • Daglig drift og medlemmer
  • Arbejdstilsynet
  • Verserende sager
  • Mediation
  • Overenskomstforhandlingerne med DSR/dbio
  • Klinikpersonalets Uddannelsesfond
  • Medlemstal
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

 

Daglig drift og medlemmer

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vi har mange telefoniske og skriftlige henvendelser fra vore medlemmer som vi besvarer, nogle gange ved kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til lønindplacering, ferieberegning, barsel, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet.

 

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet skal besøge alle virksomheder med ansatte inden år 2012. Arbejdstilsynets målsætning har været, at alle praktiserende læger skulle være besøgt inden udgangen af 2008, men de er ikke blevet helt færdige. Arbejdstilsynet forventer at være færdig med at screene medio 2009. Nynedsatte læger vil blive screenet løbende.

 

Arbejdstilsynet har frem til og med første kvartal i 2009 gennemført 1.906 screeninger af alment praktiserende læger. Formålet med besøgene er at screene om praksis har styr på arbejdsmiljøet og medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at alting er i orden afsluttes screeningen med at praksis tildeles en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. En gul smiley betyder at der er et eller flere problemer med arbejdsmiljøet på en virksomhed, og en rød smiley betyder at der er et eller flere alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, eller at praksis er blevet pålagt at skulle bruge en rådgiver.

 

En smiley kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 6 måneder, hvorefter den fjernes hvis problemerne er løst.

 

På nuværende tidspunkt har 3 lægepraksis en rød smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, 76 har en gul og 1.478 en grøn. Det ser således ud til at arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser generelt er i orden, hvilket jo er tilfredsstillende.

 

Verserende sager

Som jeg orienterede om ved vores sidste repræsentantskabsmøde, har PLA en verserende retssag. Sagen er nu blevet berammet til domsforhandling i september i år.

Et af vores medlemmer har opsagt en medarbejder, der på grund rygproblemer, i form af diskosprolaps, har haft omfattende sygefravær. HK mener at ryglidelsen udgør et handicap og at medarbejderen derfor er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. HK mener at lægepraksis har været forpligtet til at indrette arbejdspladsen med henblik på at give medarbejderen adgang til fortsat beskæftigelse, og at opsigelsens af medarbejderen er begrundet i medarbejderens handicap og derfor i strid med ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven. Vores medlem er blevet stævnet på ca. 400.000 kr. og PLA har valgt at gå ind og støtte medlemmet og dække retssagsomkostningerne. Vi mener, vi har en god sag, og vil orientere om resultatet på hjemmesiden.

 

Endvidere har vi endnu en sag som HK har rejst mod et af vores medlemmer. Denne sag omhandler en opsigelse af en ikke-uddannet lægesekretær, hvor praksis har ansat en uddannet lægesekretær. HK gør gældende at opsigelsen af den ufaglærte er usaglig og har krævet en godtgørelse. Dette er vores første sag anlagt ved Dansk Arbejdsgiverforenings Afskedigelsesnævn. PLA er selvfølgelig gået ind i sagen på vores medlems vegne, og skal i Afskedigelsesnævnet den 17. juni i år.

 

Mediation

Efter en prøveperiode sidste år, besluttede vi pr. 1. januar i år, at tilbyde tilskud til konfliktmægling, mediation til vores medlemmer. Indtil nu har to lægepraksis benyttet sig af tilbuddet, og begge har givet positive tilbagemeldinger. Vi vil evaluere tilbuddet når året er gået, for at vurdere om tilbuddet skal fortsætte.

 

Overenskomstforhandlingerne med DSR/dbio

Sidst vi mødtes var vi midt i overenskomstforhandlingerne omkring en ny overenskomst med sygeplejerskerne og bioanalytikerne. Vi kunne ikke blive enige, og forhandlingerne havnede i Forligsinstitutionen, hvor vi efter 12 timer, kl. 6 om morgenen tirsdag den 13. januar i år, blev enige om en overenskomstfornyelse. Fornyelsen indebærer en stigning på 13,15 % over de næste 3 år. Der er redegjort nærmere for detaljerne i det brev vi sendte ud til PLA’s repræsentantskab, og hvor vi bad om jeres stillingtagen til resultatet. I stemte det hjem, 32

stemmer for og 2 imod.

 

Klinikpersonalets Uddannelsesfond

Indbetalingerne til Klinikpersonalets Uddannelsesfond er fortsat suspenderet, både for lægesekretærerne og for sygeplejerskerne og bioanalytikerne.

Da vores medlemmer derfor ikke indbetaler bidrag til fonden, opbruges dens formue stille og roligt. P.t er der 400.000 kr.

 

Vi har i vores overenskomst med HK aftalt, at fonden nedlægges ved overenskomstperiodens udløb 31. maj 2011. Denne aftale har vi desværre ikke kunne lave med DSR og dbio, selvom det var et af vores overenskomstkrav.

 

I stedet for indbetalingerne til fonden, er det aftalt med fagforeningerne, at medarbejderne har betalte efteruddannelsesdage. Det er derfor både med HK og DSR/dbio aftalt, at hvis medarbejderne ikke har haft adgang til efteruddannelse, så skal lægen alligevel indbetale til fonden.

 

Sidste forår sendte PLA og HK derfor et fælles brev ud, hvor vi bad både vores læger og lægesekretærerne oplyse om der havde været adgang til at benytte det aftalte antal efteruddannelsesdage. Denne øvelse vil blive gentaget i forhold til sygeplejerskerne og bioanalytikerne, så I må forvente at modtage et brev fra os og DSR/dbio her i foråret.

 

Medlemstal

I 2008 har 132 læger meldt sig ind i PLA.

PLA har nu 2859 medlemmer, heraf 54 FAPS’ere, og der kommer hele tiden nye medlemmer til.

 

PLA’s arbejde i det kommende halve år/Afslutning

Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s arbejdsopgaver i det kommende halve år. Da vi jo ikke står overfor store overenskomstforhandlinger, vil fokus i højere grad være rettet mod den daglige medlemsbetjening. Herudover vil vi også være beskæftiget med forhandlinger omkring fortolkningsspørgsmål i overenskomsterne, og forhandlinger mod fagforeningerne omkring vores lægers ansatte personale.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign