Formandens beretning
6. november 2023

Formandens beretning

November 2023 

 

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger stabilt omkring 3.400 medlemmer, og der er løbende en mindre tilgang. Den daglige drift kører på vanlig vis. I løbet af 2023, og indtil nu, har sekretariat behandlet omkring 200 opsigelsessager, udover de mange øvrige medlemshenvendelser af forskellig karakter, som medlemmerne kontakter sekretariatet om.

Anlagte og afgjorte retssager
PLA har i øjeblikket ingen verserende retssag. 

Gå-hjem-møder
PLA afholder i løbet af 2023 gå-hjem-møder i de fem regioner. Der har nu været afholdt møder i København, Silkeborg, Aalborg og Kolding. Og den 7. november slutter vi af med et gå-hjem-møde i Sorø.

Der har været fin tilslutning til møderne, og det er spændende for både mig som formand, og for vores advokater i PLA, at komme ud og møde medlemmerne og snakke om de konkrete udfordringer de står med.

Ny lovgivning 
Ansættelsesbeviser:

Der trådte en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft den 1. juni 2023. Lovændringen gælder for medarbejdere, der tiltræder nyt job 1. juni 2023 eller senere. De nye regler betyder en øget oplysningspligt, fx skal arbejdspladsen nu oplyse, hvor den har sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

PLA fik aftalt nye standardkontrakter med DSR/dbio og YL, der opfylder lovens krav. Disse ligger på www.pla.dk

HK Privat har desværre ikke været indstillet på at indgå lignende aftale, og PLA har derfor ensidigt udarbejdet et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt, som må benyttes, indtil HK privat vil indgå en aftale med os.

I de kommende måneder træder der endvidere en række ny lovgivning i kraft, som kan have betydning for vores medlemmer.

Barselsloven:

Der kommer ny lovgivning om barsel for LGBT+familier og soloforældre. Altså en udvidelse i forhold til de personer der hidtil har kunnet afholde barselsorlov.

Ændringen træder i kraft og gælder for børn født efter den januar 2024, og betyder altså, at gruppen af personer der kan gå på barselsorlov udvides.  Der er tale om en fraværsret, hvilket ikke er det samme som en lønret.

Målgruppen er:

Den retlige forælders ægtefælle eller samlevende, en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet eller den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

Den nye lov betyder herudover, at soloforældre vil kunne overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem (forælderens egne forældre eller søskende).

Endelig forventes der nye regler for tvillingeforældre, der giver øget fraværsret.

Afskaffelse af store bededag:

Store bededag afskaffes som helligdag i 2024, og den nye lov om konsekvenser for afskaffelsen af store bededag træder i kraft den 1. januar 2024. Vi er i gang med at undersøge nærmere, hvad denne lov betyder for de ansatte i lægepraksis. Vi kommer i den forbindelse til at læne os op ad, hvordan store bededag håndteres i overenskomst om almen praksis, hvor det oprindeligt har været en lukkedag, og vil endvidere afholde møder med fagforeningerne.

Lov om ændring af arbejdstidsloven:

For at sikre overholdelse af gældende regler vedrørende daglig og ugentlig hviletid, skal arbejdsgiver indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt ansatte medarbejder.

Der er metodefrihed i valget af tidsregistreringssystem. Det behøver fx ikke være digitalt.

Loven er ikke endelig vedtaget, men forventes at blive det, og træder i kraft 1. januar 2024.

PLA vil uddybe om de nye regler mere detaljeret på www.pla.dk

PLA det kommende halve år
Næste år skal PLA forhandle en række overenskomster.

I foråret skal der forhandles de tre overenskomster PLA har med YL. Det vil sige overenskomsten for de ansatte læger, lægevikaroverenskomsten og overenskomsten for praksisamanuenser fase 2 og 3.

Endvidere skal vi her til foråret, forhandle med HK Privat om fornyelse af lægesekretæroverenskomsten.

Nu må vi se, om vi bliver færdige med disse overenskomster inden sommerferien. Det håber jeg, så vi kan fokusere på overenskomstforhandlingerne med DSR/dbio, der starter i løbet af efteråret.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign