Formandens beretning
22. april 2024

                                                                                                                                

 

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger på omkring 3.500 medlemmer, og der er løbende en mindre tilgang. Den daglige drift kører på vanlig vis.

Medlemmer af PLA har adgang til at sende spørgsmål til foreningens PLA-mail. Her kan der stilles spørgsmål om diverse ansættelsesretlige emner, ferie, løn, kontrakter m.v. I løbet af en måned modtager sekretariatet et sted mellem 150 – 200 mails fra medlemmerne, og det er vores indtryk, at det er en service medlemmerne er glade for. 

Siden årsskiftet har sekretariatet behandlet flere end 100 sager for medlemmerne. Mange af henvendelserne vedrører opsigelse af medarbejdere. I nogle tilfælde er der tale om helt uproblematiske opsigelser, men i andre sager rejses der krav om godtgørelse for usaglig opsigelse fra medarbejderens fagforening, hvor PLA bistår med at forhandle en løsning i sagen. 

Sager vedrørende medarbejdere der er særligt beskyttet efter forskelsbehandlingsloven på grund af handicap/varig funktionsnedsættelse, har et stadigt stigende omfang, og disse sager er særligt komplekse, da der er særlige krav, der skal være opfyldt før en opsigelse kan ske, og da godtgørelsesniveauet er op til 12 måneders løn. 

Anlagte og afgjorte retssager
Der har ikke været afgjorte retssager siden sidst og PLA har i øjeblikket ingen verserende retssager. 

Afskaffelse af store bededag og kompensation
Som led i afskaffelsen af store bededag, vedtog Folketinget en lov om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag som helligdag. 

Loven trådte i kraft 1. januar 2024 og betyder, at alle lønmodtagere, fra 2024 og frem, som udgangspunkt skal arbejde én dag mere pr. år end tidligere. 

Udover den almindelige månedsløn, skal medarbejdere, hvis arbejdstid forøges, derfor have et kompenserende løntillæg svarende til en almindelig arbejdsdag. Løntillægget er fastsat til 0,45 % af medarbejderens årsløn.

PLA har udarbejdet en række spørgsmål/svar vedrørende lov om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag, som kan ses her

Arbejdstidsregistrering
Der træder nye regler om arbejdstidsregistrering i kraft den 1. juli 2024.

Arbejdstidsregistreringen skal ske med henblik på at sikre at gældende arbejdstids- og arbejdsmiljøregler overholdes, og det har man fra EU’s side ment, sker bedst ved at indføre en tidsregistreringspligt.

Som arbejdsgiver vil man være forpligtet til at have et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der som minimum opfylder følgende:

  • registrerer hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid
  • er tilgængeligt for den enkelte medarbejder, der skal kunne tilgå egne oplysninger, og
  • opbevarer oplysningerne i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Der er metodefrihed i forhold til, hvordan den enkelte arbejdsplads vil indrette sit arbejdstidsregistreringssystem. Tidsregistreringen kan derfor både foregå via elektroniske systemer eller ved fysiske timesedler, så længe systemet lever op til minimumskravene i loven.

PLA har udarbejdet en række spørgsmål/svar vedrørende den nye lov. Se her

PLA det kommende halve år
Udover den daglige drift, vil PLA frem til næste repræsentantskabsmøde være beskæftiget med overenskomstforhandlinger. PLA skal således have fornyet sine tre overenskomster med YL (praksisamanuensis fase 2 og 3, lægevikarer ansat i almen praksis og faste læger ansat i kapaciteter). Endvidere skal PLA forhandle fornyelse af lægesekretæroverenskomsten, som er en overenskomst der omfatter en stor gruppe ansat klinikpersonale. Som noget nyt skal PLA i år også forhandle med FOA, som bliver overenskomstpart i denne overenskomst sammen med HK-Privat. Endelig påbegynder PLA overenskomstforhandlingerne med DSR/dbio om fornyelse af overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere ansat i lægepraksis.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign