Formandens beretning
12. november 2005

Overenskomstforhandlingerne
PLA’s overenskomster med HK/Privat og med DSR/dbio blev forhandlet færdig den 19. april og den 12. september 2005.

Hvad angår lægesekretæroverenskomsten blev parterne efter flere forhandlingsmøder og til sidst en lang nats forhandling enige om en ny 3-årig overenskomst, med særlig vægt på de bløde værdier, styrkelse af efteruddannelsen og en udbyggelse af pensionen.

For konsultationssygeplejerskerne og bioanalytikernes vedkommende var øvelsen sværere, og vi endte som bekendt i forligsinstitutionen, hvor vi efter 12 intense timers forhandling blev enige om en 3,5 årig overenskomst.

Begge overenskomstforlig er ifølge PLA’s bestyrelse velafbalancerede såvel økonomisk som indholdsmæssigt. PLA er med overenskomstfornyelserne fulgt med - men er ikke over - udviklingen på det offentlige arbejdsmarked og forligene sikrer, at almen praksis fortsat er en attraktiv arbejdsplads for lægesekretærer, konsultationssygeplejersker og bioanalytikere. Men vi har også vist, at det var rigtigt af os at danne en arbejdsgiverforening, der kunne give et modtræk til Dansk Sygeplejeråds ensidige fastsættelse af lønningerne. At det holdt så hårdt at blive enige viser efter bestyrelsens opfattelse, at vi fik brudt den tradition godt og grundigt.

Begge overenskomstresultater blev efterfølgende godkendt af parternes kompetente forsamlinger. For PLA skete godkendelsen, i henhold til repræsentantskabets egen beslutning, ved skriftlig afstemning blandt repræsentantskabet. Orienteringsmateriale og stemmeseddel blev udsendt til repræsentanterne.

Overenskomstfornyelsen for lægesekretærerne blev stemt hjem med 51 stemmer for og 1 imod, 1 tog ikke stilling. Overenskomstfornyelsen for konsultationssygeplejerskerne og praksisbioanalytikerne blev stemt hjem med 48 for og 3 imod, 1 tog ikke stilling.

I henhold til PLA’s vedtægter er der som udgangspunkt pligt til at give fremmøde på repræsentantskabsmøder. Parallelt hermed er der ligeledes pligt til at stemme ved en skriftlig afstemning om et overenskomstresultat. På trods heraf var deltagelsen i afstemningen ikke overvældende, stemmeprocenten var kun ca. 70, hvilket giver anledning til overvejelser om hvorvidt det er hensigtsmæssigt med skriftlig afstemning i forbindelse med overenskomstindgåelse. I bestyrelsen har vi selvfølgelig overvejet, om afstemningen er druknet i posten – eller om orienteringen vedrørende resultat og afstemning ikke har været optimal. Det indirekte demokrati, der ligger i vores repræsentantskab forpligter til at tage stilling – en høj stemmeprocent er derfor et must. Vi vil derfor gerne høre repræsentantskabets egen vurdering af forløbet af afstemningen.

Klinikpersonalets Uddannelsesfond
En af vores hovedkrav under overenskomstforhandlingerne var at få suspenderet indbetalingerne til Klinikpersonalets Uddannelsesfond. Der var for mange midler i kassen og selve indbetalingsformen var meget bureaukratisk.  Fondens formue udgjorde pr. 1. januar 2005 ca. 1,6 mio. kr. I 2005 er der indtil overenskomsternes udløb pr. 31. maj indbetalt ca. 700.000 kr. til fonden, heraf skal der videresendes ca. 200.000 kr. til FIU. Der er således omkring 2 mio. kr. til fondens forskellige aktiviteter i perioden 2005-2008. Disse midler skal selvfølgelig bruges konstruktivt. Og det tegner rigtigt godt.

Fondens indgik i 1. halvår 2005 et samarbejde med Center for forebyggelse under Sundhedsstyrelsen vedrørende udvikling af et efteruddannelseskursus for klinikpersonale ”Fit for forebyggelse”. Samarbejdet har resulteret i udbud af 2 pilot-kurser, dels på CVU Øresund, dels på CVU Sønderjylland. Søgningen på disse 2 kurser var overvældende, idet der meldte sig ca. 170 deltagere til 50 pladser. Kurserne er i fuld gang og den endelige evaluering af kurserne forventes at foreligge i januar 2006. Allerede nu er der dog truffet beslutning om at udbyde kurserne permanent i 2006.

Fondens anden succes har i år været afholdelse af Klinikpersonalets Uddannelsesdag. Dagen løb af stablen den 7. oktober i Odense, hvor 225 klinikpersonaler mødte op til en dag om forebyggelse af hjertekarsygdomme, foredrag om ”adfærd, kommunikation og samarbejde” samt workshops om ”den muslimske patient” og ”den vanskelige samtale”. Uddannelsesdagen fik af deltagerne en meget positiv evaluering – og allerede nu barsles med en gentagelse af dagen i 2006.

Herudover har fonden i år sponsoreret afholdelse af det årlige træf for RIV-tovholderne – et træf som tovholderne sætter meget stor pris på. Og endelig har fonden støttet afholdelsen af nogle små lokale arrangementer – dels monofaglige, hvor f.eks. konsultationssygeplejerskerne i et område er blevet undervist i akut førstehjælp, andre i ”den motivationsskabende samtale”, og en Riv-gruppe er undervist/rundvist i hospiceverdenen.

Aktuelt er der i fondsregi aftalt møde med en række skoler som udbyder AMU-kurser (=arbejdsmarkedsuddannelser). Skolerne er meget interesseret i at udbyde kurser af særlig interesse for almen praksis. Et kursus på sådan en skole er billigt (500-750 kr. pr. uge) og arbejdsgiveren kan opnå refusion såfremt der betales løn under kurset ( 3205 kr. pr. uge). Kurserne er af 3-5 dages varighed, og kan godt være á enkeltdage.  Det er derfor et spændende tiltag, som forhåbentlig kan resultere i, at vi kan sende vort personale på relevant efteruddannelse for små midler.

I december afholder fondens styregruppe møde, hvor man bl.a. skal tage stilling til fondens aktiviteter i 2006. Klinikpersonalets uddannelsesfond vil udsende et informationsbrev om kommende aktiviteter, ligesom jeg vil opfordre jer til at følge med på PLA’s hjemmeside, hvor fonden har sit eget hjørne, og hvor aktiviteter jævnligt vil blive opdateret.

Vikarer i almen praksis
Vores praksis er sårbar, når praksispersonalet er fraværende f.eks. pga. sygdom, kursus eller ferie. Denne kendsgerning har givet os anledning til at overveje, om vi kunne ruste os bedre i sådanne situationer. Der har bl.a. været overvejelser om at etablere en elektronisk jobbank/ vikarbank, hvor man som arbejdsgiver kunne søge personale – og hvor interesseret personale kunne tilbyde sig. Disse overvejelser er hidtil strandet på, at en sådan etablering er dyr, men vi arbejder fortsat på at finde en rentabel løsning. VI hører også gerne hvad I mener om den ide.  

Sideløbende med disse overvejelser blev PLA primo 2005 kontaktet af Foreningen af danske lægestuderende, Fadl. Fadl er meget interesseret i at udvide deres marked for udsendelse af lægestuderende, og ifølge Fadl kunne almen praksis være en oplagt aftager. De medicinstuderende vil kunne fungere som lægesekretærer både i kortere og længerevarende vikariater. Fadl udsender faktisk allerede i dag flere studerende til almen praksis, og – efter sigende med stor succes. De medicinstuderende er meget interesserede i praksisjobbet, de er lærenemme og flere af dem har allerede i dag kendskab til de edb-systemer, som bruges i praksis.

Umiddelbart var Fadl interesseret i at indgå en overenskomst med PLA for dette studenter-arbejde, men da arbejdsområdet allerede er dækket af PLA’s overenskomst med HK, har vi måttet afvise Fadl’s ønske. En medicinstuderende, som ansættes i almen praksis, vil som udgangspunkt skulle aflønnes som en ikke-uddannet lægesekretær og ansættes i henhold til PLA’s overenskomst med HK. Herudover kommer der naturligvis et formidlingshonorar til Fadl, som i øvrigt vil tage sig af alt det praktiske i relation til lønudbetaling, indberetning til skattevæsenet mv.

PLA har derfor valgt at samarbejde med Fadl om en lille informationskampagne for brugen af medicinstuderende. Til gengæld har Fadl lovet at tilbyde medicinstuderende særlige kurser af relevans for almen praksis, primært i relation til edb-systemerne, således at Fadl på forespørgsel let vil kunne anvise en kvalificeret vikar.

Vi forventer at informationskampagnen ville kunne søsættes primo 2006 og vi håber, at det vil blive en succes. Ved at få medicinstuderende gjort interesseret i praksisjobbet øjner vi jo samtidig en god mulighed for at rekruttere kommende kolleger.

Daglig drift og medlemmer
Oven på overenskomstforhandlingerne er dagligdagen nu igen etableret i PLA. Vi behandler henvendelser fra medlemmerne, såvel telefoniske som skriftlige, og vi er i en række sager løbende i dialog med praksispersonalets organisationer. Herudover er PLA aktuelt involveret i 2 retssager, og et par er domsforhandlet siden sommerferien. Som arbejdsgiverforening skal vi indimellem afprøve nogle grænser, f.eks. i opsigelses eller bortvisningssager – og det gør vi også – og nogle gange med et for arbejdsgiveren negativt resultat.

Deltidssagen, som PLA har anket til Højesteret, er nu langt om længe berammet til domsforhandling i januar 2006. Vi ser med stor spænding frem til denne domsforhandling og Højesterets afgørelse – og det er vi ikke alene om. Sagen er helt principiel og vore kolleger i andre arbejdsgiverforeninger ser med ligeså stor forventning frem til et – forhåbentligt – positivt resultat. 

PLA tæller nu 2440 medlemmer i almen praksis, heraf 19 praktiserende speciallæger. Med 2440 medlemmer må vi konstatere, at vi stort set har hvervet alle potentielle PLO’ere til PLA. Skal PLA vokse sig større, må vi søge medlemmer blandt andre arbejdsgiverlæger, f.eks. vore kolleger i FAPS. Bestyrelsen besluttede derfor før sommerferien at rette henvendelse til FAPS’ernes sekretariat med det formål at udsende information om PLA til de enkelte FAPS’ere.

Vor henvendelse resulterede i, at FAPS’erne via FAS-information (svarende til PLO’rientering) har kunnet orientere sig om mulighederne for et medlemskab i PLA. Og faktum er, at 19 FAPS’ere til dato har tilsluttet sig PLA – men flere skal naturligvis være velkomne. – For jo større PLA er – des stærkere. Og vi mener vi har et rigtigt godt tilbud – både til jer og til dem.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign