Formandens beretning
23. januar 2023

Formandens beretning 

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger stabilt omkring lidt over 3.400 medlemmer, og der er løbende en mindre tilgang. Den daglige drift kører på vanlig vis, og medlemmerne bruger os heldigvis flittigt til at hjælpe dem med deres personalesager.

Ultimo oktober var vi oppe på omkring 270 sager, hvoraf hovedparten er opsigelsessager. 

Anlagte og afgjorte rets- og voldgiftssager
Vi orienterede sidst om en retssag, hvor dbio havde stævnet et af vores medlemmer med krav om godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. PLA vandt sagen ved byretten, men dbio ankede sagen til landsretten. Efterfølgende trak dbio sig imidlertid, så sagen nu er afsluttet endeligt.

PLA har i øjeblikket tre ikke afsluttede retssager. Vi har orienteret om dem tidligere, så det bliver kun en kort status.

GDPR og FMK
Denne sag handler om, hvorvidt en arbejdsgiver har måttet foretage opslag i en medarbejders patientjournal - og dermed også i FMK. Arbejdsgiver var også den behandlende læge for medarbejderen. HK mener, at dette er ulovligt. Sagen er afsluttet med et fornuftigt forlig.

Sygemeldt eller ej
Sagen omhandler en ansat læge, hvor der er uenighed om, hvorvidt vedkommende har været sygemeldt eller ej. Sagen skal for retten i foråret 2023.

Opsigelse under barselsorlov
En sekretær er blevet opsagt under sin barselsorlov. Opsigelsen er fra arbejdsgivers side begrundet i nødvendige økonomiske omstruktureringer. PLA tabte sagen ved byretten, men har besluttet at anke sagen, der således videreføres for landsretten. Sagen behandles i april næste år.

Overenskomst med DSR/dbio
Efter en lang række af forhandlinger, der havde strakt sig ud over et lille år, blev PLA og DSR/dbio endelig enige om en aftale, som repræsentantskabet godkendte den 9. august 2022.

Resultatet blev en stigning i lønnen på 6 % over en tre årig periode, og derudover blev der ikke forhandlet større ændringer i overenskomsten.

FOA
FOA har gennem årene flere gange rettet henvendelse til PLA med henblik på at få indgået en overenskomst for de medlemmer, der hører under FOA, primært social- og sundhedsassistenter. Senest her i foråret 2022.

Som det er nu, hører social- og sundhedsassistenter under den overenskomst, PLA har med HK Privat.

Der har været afholdt møder med FOA om sagen, og bestyrelsen har besluttet ikke at være afvisende over for, at FOA vil kunne indgå som en mere aktiv part i den eksisterende PLA – HK Privat overenskomst. Dette forudsætter dog i første omgang, at HK Privat accepterer dette.

Såfremt HK Privat accepterer dette, vil PLA’s bestyrelse på ny behandle sagen med henblik på en forelæggelse for repræsentantskabet. Det er repræsentantskabet, der skal godkende, om PLA lader FOA indgå som egentlig forhandlingspart.

FADL
Antallet af medicinstuderende ansat i almen praksis er kraftigt stigende. Den seneste opgørelse fra PLO viser, at der er ansat 591 studerende med en bachelor i medicin i almen lægepraksis. Der foreligger ikke tal på studerende, der endnu ikke er på kandidatdelen, men der er formentlig et ikke helt ubetydeligt antal.

FADL er ligesom FOA’s medlemmer omfattet af PLA’s overenskomst med HK Privat.

FADL vil også gerne have overenskomst med PLA og har derfor kontaktet PLA. PLA og FADL har afholdt et par møder, og sagen har været behandlet i bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker ikke en ny overenskomst med FADL, men har tilkendegivet, at PLA ikke er afvisende over for en tillægsaftale til PLA- og HK Privat-overenskomsten, der tager højde for de særlige forhold, nogle af de studerende ansættes under. Det drejer sig primært om ansættelse af studerende i hold og så det forhold, at de fleste medicinstuderende ønsker at få pensionsandelen af deres løn udbetalt, i stedet for indbetalt til Pensionskassen for lægesekretærer, sådan som vores overenskomst med HK Privat tilsiger det, hvis den medicinstuderende er ansat mere end én måned og i over 8 timer pr. uge. En tillægsaftale forudsætter dog også her, at HK Privat accepterer dette. Det mangler vi fortsat at få afklaret.

På samme måde som med FOA vil en tillægsaftale forudsætte, at repræsentantskabet godkender dette.

PLA det næste halvår
PLA vil i år 2023 afholde gå-hjem-møder rundt i landet, og der vil vi holde oplæg om forskellige PLA-relaterede emner.

Herudover planlægger PLA af afholde web-seminarer med ansættelsesretligt indhold, fx om den ny barselslov.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign