Formandens beretning
22. april 2006

Daglig drift og medlemmer
Min beretning for de seneste 5 måneder bærer præg af, at PLA er inde i en driftsfase. I min sidste beretning som formand for PLA, vil jeg derfor ikke berette om eller søsætte nye større projekter, men blot give jer en status og enkelte bemærkninger med på vejen.

PLA tæller nu mere end 2500 medlemmer – det er flere end bestyrelsen og jeg nogen sinde havde drømt om, og det er meget tilfredsstillende. Blandt vore medlemmer findes nu godt og vel 20 speciallæger, som repræsenterer mange forskellige specialer. Når en speciallæge finder vej til PLA hører vi ofte, at kendskabet til PLA og foreningens tilbud er sket helt tilfældigt – ofte via en alment praktiserende kollega. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi i nær fremtid vil lave et lille reklamefremstød overfor Faps’erne – og i øvrigt også overfor de få PLO’ere, som endnu ikke har meldt sig ind. Det ville jo være rart, hvis medlemsskaren fortsat kunne vokse.

Efter en heftig periode med overenskomstforhandlinger i 2005, har vi som sagt primært koncentreret os om opfølgning og daglig servicering af vore mange medlemmer. Vi har fortsat nogle verserende retssager, og vores ”berømte” Højesteretssag om nedvarsling af en sekretærs arbejdstid skal nu endelig domsforhandles den 2. maj. Jeg håber, at Højesteret besinder sig og afsiger en frifindende dom, og at vores kollega dermed får Højesterets ord for, at det er i orden at varsle en medarbejder ned i tid, når man som arbejdsgiver vurderer, at der er overkapacitet på personalesiden – at en sådan disposition ikke er i strid med deltidsloven.

Eksklusivbestemmelser
Den forventede ændring af sundhedsloven pr. 1. januar 2007 som vil medføre, at det ikke længere er lovligt at opretholde et krav om medlemskab af PLO som en forudsætning for at praktisere for den offentlige sygesikring, kommer nok også til at berøre PLA og vores vedtægter.

Af PLA’s nuværende vedtægter fremgår det ikke klart, at et medlemskab af PLA forudsætter et medlemskab af PLO. Vedtægternes § 3 bestemmer blot, at der som medlem kan optages enhver almen praksis, der af den offentlige sygesikring er tildelt et ydernummer. Med denne formulering vil vi efter årsskiftet kunne komme i en situation, hvor alment praktiserende læger, som ikke ønsker medlemskab af PLO, er medlem eller kan blive medlem af PLA. En sådan udvikling finder bestyrelsen er uhensigtsmæssig. PLA er og bliver en søsterorganisation til PLO med sammenfald af repræsentantskab og i øvrigt med en rentabel drift qua de tætte bånd til PLO. Der er derfor bestyrelsens opfattelse, at PLA er skabt for PLO’ere, og at det i PLA’s vedtægter derfor må præciseres, at der som medlemmer kan optages enhver almen praksis, hvor lægerne er medlem af PLO. Vedtægternes dispensationsregel, som primært er møntet på at kunne optage Faps’ere som medlemmer, vil være uændret. Bestyrelsen hører gerne fra repræsentantskabet, såfremt der er kommentarer til denne disposition. Synes der at være enighed, forventer vi til efteråret at præsentere jer for et forslag til vedtægtsændring.

Klinikpersonalets Uddannelsesfond
Vanen tro vil jeg give en lille status på arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond. Det er nu næsten 1 år siden at indbetalingerne til fonden blev suspenderet. Fondens regnskab for 2005 udviser et mindre underskud på ca. 16.000 kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. dec. 2005 ca. 1,6 mio. kr. Der er udarbejdet et budget for fondens aktiviteter i indeværende overenskomstperiode, dvs. frem til juni 2009, hvor fondens kapital forventes opbrugt.

Det samarbejde, som Uddannelsesfonden etablerede med Sundhedsstyrelsen og CVU i 2005 vedrørende udbud af kurset ”Fit for forebyggelse”, har fået en rigtig god evaluering. Evalueringen har resulteret i, at kurset i 2006 foreløbig er udbudt på CVU Øresund og CVU Sønderjylland.

Herudover har fonden aktuelt indgået samarbejde med Niels Brock i København og Århus Købmandsskole vedr. udbud af et kursus under AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) med titlen ”Personlig kommunikation og service”. Kurset udbydes på flere hold med start ultimo april. Da kurset er et AMU-kursus, er det meget prisfordelagtigt. Det koster således bare 649 kr. for 32 lektioner. Hertil kommer, at arbejdsgivere kan opnå lønrefusion til deltagere med en erhvervsuddannelse, dvs. f.eks. lægesekretærer. Refusionen udgør 2.668 kr. pr. deltager.

Endelig udbyder Uddannelsesfonden i 2006 2 uddannelsesdage for klinikpersonalet. I København afholdes dagen den 25. august, og i Vejle den 29. september. Indholdsmæssigt er de 2 uddannelsesdage identiske. Programmet er endnu ikke endeligt, men workshops om hygiejne i praksis, angst/depression og psykologisk sundhedsprofil, og om patientens rettigheder vil indgå. Uddannelsesdagene arrangeres af en lille arbejdsgruppe bestående af 2 sekretærer og 2 konsultationssygeplejersker, som refererer til fondens styregruppe.

Invitation til Uddannelsesdagene vil blive udsendt til alle PLA medlemmer primo juni. Jeg vil også ved denne lejlighed opfordre jer til at følge med på PLA’s hjemmeside, hvor fonden har sit eget hjørne, og hvor aktiviteter jævnligt vil blive opdateret.

Barselsudligning
Det er en dyr fornøjelse for en mindre arbejdsgiver, når en medarbejder går på barselsorlov. Det er nok bl.a. derfor, at almen praksis er så stærkt repræsenteret af klinikpersonaler på vores egen alder! Men nu er der måske håb for, at vi fremover vil rekruttere yngre klinikpersonaler.

Folketinget behandler for tiden et lovforslag om en obligatorisk barselsudligningsordning for alle arbejdsgivere, som ikke er omfattet af allerede eksisterende barselsfonde. Ordningen skal ifølge forslaget træde i kraft pr. 1. oktober d.å. Ordningen indebærer, at alle arbejdsgivere opkræves og indbetaler et årligt beløb (ca. 900 kr.) pr. fuldtidsansat medarbejder. Arbejdsgiverne vil herefter være berettiget til refusion for medarbejdere, som er på adoptions-, graviditets-, barsels-, fædre eller forældreorlov såfremt medarbejderen får løn under orloven og medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge. Refusionen udgør forskellen mellem barseldagpenge, som pt. udgør kr. 90,05 pr. time, og løn under barsel inden for et fast kroneloft på 142 kr. pr. time. Der gives refusion i op til 26 uger.

Med en sådan barselsudligningsordning vil det være lettere at overskue økonomisk, at ens medarbejder skal på orlov. Hvor det nu f.eks. beløber sig til en samlet løn og pensionsudgift på ca. 225.000 – 106.000 kr. (barselsdagpenge) = 120.000 kr. når en konsultationssygeplejerske med mere end 2 års praksiserfaring skal på barselsorlov, vil det fremover koste 225.000 – 152.750 kr. (barselsdagpenge + refusion) = 72.000 kr. Dvs. barselsudligningsordningen giver os små 50.000 kr. ekstra.

Gælder det en barselsorlov for en erfaren lægesekretær i København, som ifølge PLA’s overenskomst er lønnet lidt lavere, ser et lignende regnestykke ud som følger: Nuværende nettoudgift for arbejdsgiver: 83.000 kr. Nettoudgift efter barselsudligningen træder i kraft: 37.000 kr.

Jeg ser derfor frem til, at lovforslaget bliver vedtaget, for jeg mener kun, at det vil gavne vores virksomheder og den fremtidige rekruttering af klinikpersonaler til almen praksis.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign