Formandens beretning
1. december 2011

PLA’s repræsentantskabsmøde 26. november 2011

·          Medlemsudvikling og daglig drift

·          PLA/DSR/dbio overenskomst 2011-2013

·          PLA/HK/Privat overenskomst 2011-2013

·          Klinikpersonalets Uddannelsesdag

·          Gå-hjemmøder

·          PLA’s arbejde i det kommende halve år

Medlemsudvikling og daglig drift
Vi nærmer os 3.000 medlemmer af PLA, heraf 75 Faps’er, og der kommer nye medlemmer til. Medlemstilgangen har i løbet af det sidste år været på 22 læger, og der er primært tale om en tilgang af alment praktiserende læger.

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vores medlemmer bruger heldigvis sekretariatet, som modtager op til 1.000 telefoniske opkald om måneden, og som også har rigtig mange skriftlige henvendelser og e-mails. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til lønindplacering, ferieberegning, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet. En del af disse henvendelser afstedkommer kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant. Vi opretter således i gennemsnit omkring 50 nye sager hver måned.

Vi har valgt at udvide bemandingen i PLA med en ekstra advokat, Dorte Enoksen, da vi har vurderet at omfanget af arbejdsopgaver nødvendiggør denne udvidelse.

PLA/DSR/dbio overenskomst 2011-2013
Vi bad forud for handlingerne vores medlemmer om, at komme med forslag til PLA’s overenskomstkrav, og helt gennemgående var tilbagemeldingerne et ønske om at holde den økonomiske ramme på et lavt niveau. Disse meldinger fra vores medlemmer, fik betydning for de krav PLA stillede til fagforeningerne, krav som repræsentantskabet har set og godkendt her tidligere på efteråret.

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 2 forhandlingsmøder. Forhandlingerne foregår i en god tone, og vi er nået langt omkring forskellige ændringer i overenskomsten. Imidlertid måtte vi ved sidste forhandling konstatere, at vi lå langt fra hinanden hvad angår den økonomiske ramme. Vi blev dog enige om, at forsøge en gang til, og har aftalt et 3. forhandlingsmøde den 19. december. Spørgsmålet om jeres godkendelse af et eventuelt resultatet, udgør et selvstændigt punkt på vores dagsorden.

PLA/HK/Privat overenskomst 2011-2013
PLA har her i foråret forhandlet ny overenskomst med HK/Privat om fornyelse af overenskomsten for lægesekretærerne. Vi valgte, som tidligere år, at læne os op at den økonomiske ramme som blev forhandlet på det store offentlige arbejdsmarked. Resultatet blev 3,03 % over en 2-årig periode. Hele rammen er anvendt til generelle lønstigninger, hvor første lønstigning sker til januar (2012).

Det blev også til enkelte andre ændringer i overenskomsten.

Overenskomsten har hidtil indeholdt en bestemmelse om, at praksis skulle betale 250 kr. i tillæg, såfremt der ikke blev stillet kittel til rådighed. Dette tillæg fandt vi var utidssvarende og administrativt besværligt. Tillægget bliver fra og med januar 2012 indregnet i lønnen.

Det har desværre efterfølgende vist sig, at PLA og HK ikke er enige om, hvordan tillægget indregnes i lønnen. Indtil videre bliver tillægget indregnet i de bruttolønninger, som vi oplyser om på vores hjemmeside. HK mener imidlertid, at der til deltidsansatte skal afregnes et mindre tillæg herudover. Dette spørgsmål vil blive afgjort ved faglig voldgift, og falder resultatet ud til HK’s fordel, vil der skulle ske en mindre efterregulering, og gives et tillæg til lønnen.

Vi fik også indført en såkaldt nachfrist-regel, der betyder at vores medlemmer først vil kunne blive afkrævet en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, hvis medarbejderen har givet lægen en frist til at få rettet op på ansættelsesbeviset. Dermed forventer vi at undgå sager hvor PLA’s medlemmer bliver pålagt at betale godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser.

Endelig aftalte vi med HK, at lægesekretæren på ethvert tidspunkt kan anmode sin arbejdsgiver om, at få udarbejdet en tjenesteattest. En tjenesteattest skal indeholde oplysninger om ansættelsens karakter (fx lægesekretær), varighed og løn. En tjenesteattest er ikke en anbefaling, som medarbejderen fortsat ikke har krav på.

Klinikpersonalets uddannelsesdag
PLA har sammen med fagforeningerne HK, DSR og DBIO tilrettelagt en uddannelsesdag mandag den 10. oktober 2011. Uddannelsesdagen har været afholdt i Kolding, hvor emnerne var aktuelle og tværfaglige. Dagen viste sig at være en stor succes med 247 tilmeldte.

Gå-hjemmøder
PLA ønsker at lave gå-hjemmøder, hvor vores medlemmer kan mødes et par timer og drøfte arbejdsgiverrelaterede emner. Vi planlægger derfor at vi som minimum afholder et gå-hjemmøde i hver region det kommende kalenderår.

PLA’s arbejde i det kommende halve år/Afslutning
Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s primære arbejdsopgaver i 2012.

År 2012 bliver et år hvor vi vil fokusere på den daglige drift, udvikle vores service overfor medlemmerne og få gå-hjemmøderne op at køre.

Tak for jeres opmærksomhed.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign