Formandens beretning
12. april 2021

PLA’s daglige drift
Verserende retssager
Webinar om ferieloven
GDPR
Aftale om honorering af medarbejdere i forbindelse med COVID-19 vaccination på plejecentre
Overenskomst for ansatte læger
PLA de kommende måneder

 

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger omkring 3.400 medlemmer, og sekretariatet behandler mange medlemshenvendelser på telefon og mails. En række af de henvendelser, der sker til PLA, udvikler sig til egentlige juridiske sager. 

Marts måned med kan vi se, at der er oprettet et pænt stykke over 100 medlemssager, hvoraf de fleste vedrører opsigelser.

Anlagte og afgjorte rets- og voldgiftssager
PLA har i øjeblikket 6 verserende sager. 

GDPR og FMK
Denne sag handler om, hvorvidt en arbejdsgiver har måttet foretage opslag i en medarbejders patientjournal og dermed også i FMK. Arbejdsgiver var også den behandlende læge for medarbejderen, og ønskede at evaluere egen indsats. HK mener, at dette er ulovligt, og har rejst krav om en godtgørelse til medarbejderen på 100.000 kr. Der er endnu ikke fastsat en dato for hovedforhandling 

Bortvisning og sygdom
En medarbejder, der efter arbejdsgivers opfattelse, under sin sygdom, deltog i et socialt arrangement, der var uforeneligt med sygemeldingen, blev bortvist fra sin stilling. Dette er fagforeningen ikke enig i. Denne sag forventes først afgjort om et års tid. 

Opsigelse under barselsorlov
En sekretær er blevet opsagt under sin barselsorlov. Modparten har gjort gældende, at hun er opsagt på grund af barslen. Det er vi ikke enige i. Opsigelsen er sket som følge af omstruktureringer i praksis, idet indtjeningen var langt under normalen, og der derfor var behov for at reducere omkostninger, herunder lønomkostningerne. Der er rejst krav om ni måneders løn i godtgørelse. 

Sygemeldt eller ej
Sagen omhandler en ansat læge, hvor der er uenighed om, hvorvidt vedkommende har været sygemeldt eller ej. Efter en længere perioden med sygemelding og hvor vedkommende har modtaget løn under sygdom, oplyser den ansatte læge over for kommunen som led i sygedagpengeopfølgningen, at vedkommende slet ikke er syg. Den ansatte læge bortvises herefter, og den udbetalte løn under sygdom kræves tilbagebetalt. Den ansatte læge har krævet erstatning for løn i opsigelsesperioden. 

Forskelsbehandlingsloven og opsigelse
Spørgsmålet er her, hvorvidt en medarbejder er opsagt i strid forskelsbehandlingsloven pga. handicap. Medarbejderen havde været delvist syg i 6 måneder på opsigelsestidspunktet. Opsigelsen var begrundet i langvarig sygdom. Medarbejderen har rejst krav om 12 måneders løn i godtgørelse. Sagen skal hovedforhandles den 18.-19. november. 

Ændret stillingsprofil
Denne sag omhandler en sygeplejerske, der er blevet opsagt, da hendes stilling blev nedlagt. Lægepraksis havde overkapacitet af sygeplejersker og mange ledige tider i programmet og opsagde derfor en sygeplejerske. Umiddelbart efter opslog lægepraksis en stilling i deres sekretariat, hvor man manglede en medarbejder. DSR har gjort gældende, at den opsagte sygeplejerske skulle være tilbudt denne nye stilling, hvilket vi ikke er enige i. Det er vores synspunkt, at lægepraksis er berettiget til at ansætte en anden medarbejder til en lavere løn og med en mere relevant profil til stillingen. 

Endelig er der i forbindelse med overgangen til den nye ferielov konstateret en uenighed mellem PLA og de faglige organisationer. Uenigheden vedrører, hvordan det i overenskomsterne aftalte forhøjede ferietillæg skal håndteres i den såkaldte indefrysningsperiode (1. september 2019 – 31. august 2020). I indefrysningsperioden optjener medarbejderne ferie, der ikke kan afholdes, men i stedet skal indberettes til en særlig fond (Lønmodtagernes Feriemidler). Den indefrosne ferie opgøres efter loven som feriegodtgørelse på 12,5 %. Uenigheden består i, hvorvidt den forhøjede del af ferietillægget på 0,95 % skal afregnes til medarbejderne i perioden eller ej.

Da der bliver ført lignende sager på det private arbejdsmarked, er der indgået en suspensionsaftale, hvilket betyder, at man afventer udfaldet på den eller de øvrige sager, der bliver ført. Der forventes at ligge en afgørelse inden sommerferien.

Web-gå-hjemmøder om ferieloven
En del medlemmer har efterspurgt en opfølgning på de kurser om den nye ferielov, som PLA afholdt i 2019. PLA modtager også fortsat mange medlemshenvendelser om netop håndtering af ferieloven. På den baggrund har PLA besluttet at afholde to webinarer om ferieloven. Det ene blev afholdt 22. marts 2021, og det andet vil blive afholdt 20. april 2021. De tilbagemeldinger, PLA har fået på det afholdte arrangement, har været positive, og formen virker som en god måde at formidle information til medlemmerne som et supplement til de informationer, der løbende udsendes via nyhedsbreve, i PLAkaten og det materiale, der findes på PLA’s hjemmeside.

GDPR
I maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft, og dermed blev kravene til brug af data skærpet. I den forbindelse indledte PLA et samarbejde med advokatfirmaet Bruun Hjejle om en dokumentpakke til arbejdsgiver. Dokumentpakken bestod af skabeloner til en art. 30- fortegnelse, privatlivspolitik til medarbejdere og databehandleraftale.

Her næsten 3 år efter trængte privatlivspolitikken til en opdatering på baggrund af praksis fra Datatilsynet. Særligt beskrivelse af formålene med brug af medarbejdernes data er blevet afdækket bedre, og der er tilføjet ekstra hjemmelsbestemmelser. Disse er tilgængelige på PLA’s hjemmeside, se mere her

Aftale om honorering af medarbejdere i forbindelse med COVID-19 vaccination på plejecentre
PLO påtog sig som bekendt opgaven med at vaccinere ældre på landets plejecentre med relativ kort varsel med start allerede i juledagene.

PLA overenskomsterne med DSR, dbio og HK/Privat er primært dagstidsoverenskomster, og det var derfor nødvendigt at få indgået en aftale med fagforeningerne, der kunne regulere vilkårene for arbejde udført i forbindelse med COVID-19 vaccinationsopgaven. Efter en del forhandlinger lykkedes det at lande en aftale, som PLA kunne offentliggøre den 23. december.

Overenskomst for ansatte læger
Ved sidste repræsentantskabsmøde godkendte repræsentantskabet overenskomsten for de ansatte læger i almen praksis. Overenskomsten trådte i kraft 1. januar 2021, og den kan, sammen med standardkontrakten og en beregner til løn, findes på PLA’s hjemmeside. Lønningerne reguleres med samme reguleringsprocent som klinikejerens honorarstigning. Dette gælder også, hvis der er aftalt individuelle løntillæg udover den overenskomstfastsatte løn. Pr. 1. april 2021 er reguleringen på 0,37 %. 

PLA de kommende måneder
Udover den daglige drift er den største opgave de kommende måneder overenskomstforhandlinger. Lægesekretæroverenskomsten med HK/Privat og praksisamanuensis fase 2 og 3 og lægevikaroverenskomsten skal fornys.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign