Formandens beretning
11. april 2011

• Daglig drift og medlemmer
• Retssager
• Overenskomstforhandlingerne med HK
• Nye overenskomstparter
• Efteruddannelse/videreuddannelse af klinikpersonalet
• PLA’s arbejde i det kommende halve år

Daglig drift og medlemmer
Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vi har mange telefoniske og skriftlige henvendelser fra vore medlemmer. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til ferieberegning, ønske om ændring af arbejdstid, sygemeldte ansatte, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet. En del medlemmer oplever også at blive mødt med krav fra fagforeningerne, og kontakter PLA i den anledning, hvorefter PLA går ind i sagen. PLA forhandler således mange sager for medlemmerne, hvoraf en stor del ender med en forligsmæssig løsning, som alternativ til en retssag.
I erkendelse af, at vores medlemmer benytter sig meget af den bistand PLA yder, har vi besluttet at opgradere bemandingen i PLA, og forventer at have ansat yderligere en jurist efter sommerferien.
 
PLA har nu 2963 medlemmer, heraf 68 FAPS’ere, og der kommer fortsat nye medlemmer til. Det sidste år er der således sket en tilgang med 23 medlemmer.

Retssager
Vi har p.t. en verserende retssag. HK har stævnet et PLA medlem, i en sag hvor et medlem har opsagt en lægesekretær med henvisning til 120-sygedagsreglen. Opsigelse efter 120 sygedagsreglen kan ske med en måneds varsel, men kun hvis forskellige betingelser er opfyldt, bl.a. skal opsigelsen ske i umiddelbar forlængelse af de 120 dages sygefravær. I denne sag er der tale om en lægesekretær der undervejs i sin sygeperiode genoptager arbejdet delvist, og dermed kun er delvis sygemeldt. Striden med HK går på, hvordan disse delvise sygedage skal optælles. Får HK medhold, skal opsigelsen ske med almindeligt opsigelsesvarsel.

Overenskomstforhandlingerne med HK
PLA står som bekendt overfor pr. 1. juni 2011 at skulle forny overenskomsten for lægesekretærer i almen praksis. HK har opsagt overenskomsten og vi har indgået en køreplan for forhandlingerne. Planen indebærer bl.a., at forhandlingerne starter her den 28. april.

Jeg vil ikke her gå nærmere ind på PLA’s overenskomstkrav – de er genstand for debat om lidt, eftersom de er et selvstændigt punkt på dagsordenen i dag.

Vi har naturligvis med stor interesse fulgt overenskomstforhandlingerne på det offentlige område – som jo bl.a. dækker de kommunalt og regionalt ansatte lægesekretærer – vort rekrutteringspotentiale. Disse forhandlinger er netop afsluttet med en aftale om, at den økonomiske ramme for overenskomstfornyelsen over de kommende 2 år beløber sig til ca. 3 %, heraf generelle lønstigninger til alle på ca 2,6 %.

Vi er opmærksomme på, at lægesekretærerne ved vores sidste overenskomstfornyelse fik pæne lønforbedringer, hvis årsag skal findes i at der ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 blev givet meget høje lønforbedringer. Udover lønforbedringer indeholdt det offentlige overenskomstresultat også forbedringer på en række andre områder, som vi også i vores PLA overenskomster i et vist omfang har aftalt.

I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at overenskomsten denne gang skal fornys med mådehold – og at vi skal kæmpe mod at der indføres flere nye ordninger i overenskomsten, ordninger som vores medlemmer opfatter som besværlige.

Som forberedelse til kravs-udvekslingen, har vi opfordret vore medlemmer til at komme med forslag til overenskomstfornyelsen. Vi har modtaget nogle forslag – og helt gennemgående er PLA-medlemmerne bekymret for en voldsom lønudvikling og opfordrer PLA til at holde igen på alle måder. Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan.

Nye overenskomstparter
Fagforeningerne retter indimellem henvendelse til PLA med henblik på muligheden for at indgå overenskomster for arbejdet i lægepraksis. Vi har indenfor det sidste år modtaget henvendelse fra Foreningen af Kliniske Diætister og fra Jordmoderforeningen. Hidtil har PLA kunnet afvise disse ønsker med henvisning til, at PLA – som repræsenterer små virksomheder – kun ønsker få overenskomster og pt. har indgået overenskomst med DSR/dbio, der alene omfatter uddannede sygeplejersker og bioanalytikere, samt en områdeoverenskomst med HK som dækker alt andet konsultationspersonale. Vor holdning har derfor været, at der ikke er plads til yderligere overenskomstdækning.
For så vidt angår Jordmoderforeningen, har denne forening ønsket at blive en part i den overenskomst vi har med DSR og dbio. Indtil videre har vi vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt antal ansatte jordmødre i almen praksis, til at vi mener det er relevant, men har vist forståelse for deres ønske om at blive omfattet af den overenskomst som dækker andre fagforeninger fra Sundhedskartellet.

Efteruddannelse/videreuddannelse af klinikpersonalet
Klinikpersonalet er en af de største omkostninger for almen praksis, og det er derfor meget vigtigt at personalet er godt uddannet, og løbende holder deres viden ajour. PLO og DSAM har indgået et samarbejde og nedsat et udvalg for klinikpersonaleuddannelse, et udvalg PLA også vil blive involveret i.

Arbejdet det kommende halve år
Overenskomstforhandlingerne kommer til at fylde meget – først forhandlingerne med HK men herefter følger forhandlingerne med DSR/dbio i løbet af efteråret.
I første omgang bliver det spændende at se hvorledes forhandlingerne med HK spænder af – om det vil lykkes at få enderne til at nå sammen om et resultat som både HK og vi som arbejdsgivere kan være tilfredse med. Det håber jeg i hvert fald!
 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign