Formandens beretning
3. december 2014

PLA’s repræsentantskabsmøde 29. november 2014

Formandens beretning 

  • PLA’s daglige drift
  • I gangværende retssager
  • Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
  • Overenskomstforhandlingerne med HK/Privat
  • Klinikpersonalets uddannelsesdag
  • RIV
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

PLA’s daglige drift
PLA har nu 3.181 medlemmer, hvoraf de 159 er FAPS’ere. Medlemstilgangen det sidste år har været på 19 medlemmer.

PLA’s sekretariat, der fortsat består af 3 jurister, 2 sekretærer og en student, er travlt beskæftiget med at besvare medlemmernes spørgsmål og varetage deres interesser. Udover at forhandle overenskomster for praksispersonalet, hvilket jo fortsætter næste år, så behandler vores sekretariat mange individuelle sager for vores medlemmer. Mange af vores medlemmer oplever, at de faglige organisationer rejser krav mod dem. En del tvister omhandler afskedigelse af konsultationspersonale, men kan også omhandle andre juridiske krav, fx krav om efterbetaling af løn. I en stor del af tvisterne ender PLA med at forhandle en forligsmæssig løsning på plads som et alternativ til en retssag.

Igangværende retssager
PLA har pt. en sag kørende i Ligebehandlingsnævnet. Sagen vedrører et PLA medlem, der fra en tidligere medarbejder har modtaget et krav om erstatning for arbejdsskade og godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven på hhv. 124.604kr. og 378.793kr. Den tidligere medarbejder kom ud for en arbejdsskade, da hun slog hovedet i et forsøg på at justere et bord på arbejdspladsen. Hun blev sygemeldt, og arbejdsgiver opsagde medarbejderen efter 120 dages sygdom. HK bestred, at 120-dagesreglen kunne anvendes, hvilket førte til en aftale mellem HK og PLA om, at opsigelsen skulle ske med ordinært varsel.

I januar 2014 – ca. ½ år efter, at medarbejderen var fratrådt - modtog arbejdsgiver krav fra sekretærens advokat om erstatning for arbejdsskade og godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. PLA har afvist kravet. Advokaten har efterfølgende anmodet civilstyrelsen om fri proces til at føre arbejdsskadesagen. Den anmodning er afvist. Desuden har arbejdsgivers forsikringsselskab afvist ansvar efter erstatningsansvarsloven.

Advokaten har herefter indbragt sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at der var tale om en opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven, idet medarbejderen var blevet handicappet af sit hovedtraume. PLA repræsenteres af vores eksterne advokat i sagen. Sagen verserer fortsat, og begge parter har indtil videre afgivet to indlæg til Ligebehandlingsnævnet.

PLA har desuden en bortvisningssag, der skal behandles i byretten i Randers i januar måned.

Kort fortalt handler sagen om en medarbejder, der møder sur op på arbejde en mandag morgen. Hun er sur, fordi hun har fået at vide, at en ny ejer af klinikken, der starter et halvt års tid senere, ikke ønsker at beholde hende. Ved middagstid forlader medarbejderen arbejdspladsen. Hun har på det tidspunkt ryddet sit kontor for personlige ejendele og går uden at meddele sekretæren (som er den eneste, der på det tidspunkt er på arbejdspladsen), at hun er syg. Der er i løbet af den samme dag flere kontakter – herunder mailkontakt -arbejdsgiver og medarbejder i mellem, uden at hun på noget tidspunkt nævner, at hun er syg. Arbejdsgiver bortviser derfor medarbejderen, da hun nægter at komme tilbage på arbejdspladsen, så de kan snakke om tingene. Samme dag kontakter medarbejderen Krifa, som med det samme protesterer mod bortvisningen. Krifa nævner ikke i deres protest, at hun er syg, men stiller tværtimod hendes arbejdskraft til rådighed.

Først mere end en måned senere anfører Krifa overfor arbejdsgiver, at medarbejderen jo var gået syg hjem den pågældende dag. Krifa fremsender i den forbindelse en lægeerklæring, som medarbejderen har fået udarbejdet 4 dage efter, hun forlod arbejdspladsen. I lægeerklæringen står, at hun havde været syg siden den pågældende mandag. Det er medarbejderens påstand, at hun - inden hun gik - meddelte sekretæren, at hun var syg. Det benægter sekretæren. Da det er Krifa, der er vores modpart, har sagen ikke været en del af det fagretlige system. Derfor behandles sagen i første instans i byretten. PLA repræsenteres ligeledes her af vores eksterne advokat.

Overenskomstforhandlingerne med DSR og Dbio
Det er nu endelig - under forbehold for godkendelse i de kompetente forsamlinger – lykkedes os at blive enige med DSR/dbio om en ny overenskomst. Forhandlingsforløb har været meget, meget langt, fordi vi har været meget stålsatte på at forny overenskomsten på et økonomisk afbalanceret niveau.  Vi startede den 25. oktober 2013, og nu - mere end et år senere - har vi været igennem tre forhandlingsrunder, og tre møder i forligsinstitutionen. Alligevel har det ikke været muligt at få parterne til at nå hinanden. Forhandlingerne blev derfor den 13. november 2014 afbrudt på ubestemt tid, og der blev ikke aftalt yderligere møder i Forligsinstitutionen. Der var ikke tale om et decideret sammenbrud, men en ”tænkepause uden deadline”. På DSR’s initiativ blev der dog efterfølgende afholdt sonderende møder, og det er på den måde lykkedes at lande en aftale.

Overenskomstresultatet indebærer en lønregulering på 2,13 % i perioden 1. december 2013 til 30. november 2015. Aftalen sikrer således en moderat lønudvikling, som helt svarer til reguleringen på Sundhedskartellets område, det vil sige en lønstigning som er lig den stigning sygeplejerskerne på sygehusene har fået. De 2,13 % vil blive udmøntet med 0,64 % den 1. december 2013 og 1,49 % pr. 1. december 2014. 

Herudover er der indgået aftale om:

Frihed med løn ved bisættelse/begravelse af nærtstående

Efteruddannelse
Her er der opnået enighed om, at uddannelsesdage, der ikke bliver afviklet i overenskomstperioden, skal udbetales til medarbejderen, hvis arbejdsgiver har afvist afholdelsen af uddannelsesdagene uden faglig grund. Desuden er det aftalt, at medarbejderen kan få en 5. uddannelsesdag - under fornødent hensyn til lægepraksis tarv. Der gives altså mulighed for, at medarbejderen kan få fri, men medarbejderen har ikke ret til at få betalt transport, kursusudgifter eller løn. Dog kan det selvfølgelig aftales, at lægen helt eller delvist betaler.

Seniorbonus
Det bliver muligt at lægen og medarbejderen kan aftales, at seniorbonussen helt eller delvist konverteres til frihed. Værdien af en seniordag udgør 0,4 % af bruttoårslønnen.

Opsigelse
Der indskrives en opfordring til – så tidligt som muligt - at orientere medarbejdere om en mulig opsigelse, i den situation, hvor praksis skal lukke. Desuden får en opsagt medarbejder ret til op til 2 timers frihed med løn for at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Endelig bliver 8 måneders reglen, ændres til en 9 måneders regel. Det betyder, at en medarbejder nu skal have været ansat i 9 måneder, før hun kan rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Vi er meget tilfredse med resultatet, og bestyrelsen er derfor enige om at indstille forhandlingsresultatet til godkendelse i PLA’s repræsentantskab.

Godkendelse skal ske ved skriftlig afstemning og i følge PLA’s vedtægter vil repræsentantskabets godkendelse af overenskomstfornyelsen skulle ske med almindelig stemmeflerhed. Der vil blive udsendt stemmesedler og en kopi af den underskrevne forhandlingsaftale midt i næste uge.

Overenskomstforhandlingerne med HK/Privat
PLA indgik før sommerferien ny overenskomst gældende for lægesekretærer i almen praksis. Overenskomsten er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. maj 2015.

Overenskomsten gav en lønstigning på 1,47 % der - sammenholdt med den lønstigning på 0,64 % som lægesekretærerne fik 1. oktober 2013 -  holder sig på niveau med lønreguleringerne for lægesekretærer på det offentlige område.

Som bekendt nødvendiggjorde PLO’s uafklarede overenskomstsituation sidste år, også her, at vi indgik en ganske kortvarig overenskomst gældende for perioden 1. juni 2013 til 31. december 2013. Og så altså en ny for perioden 1. januar 2014 til 31. maj 2015. Det betyder, at vi allerede skal ”på den” igen til næste år.

Bestyrelsen vil til foråret bede medlemmerne om at komme med input til overenskomstkrav. På den baggrund vil bestyrelsen komme med sine forslag til krav, som repræsentantskabet så tager stilling til på vores forårsrepræsentantskabsmøde. I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at vores overenskomst skal fornys med mådehold – og at vi skal kæmpe mod, at der indføres flere nye besværlige ordninger og mere administration i overenskomsten.

Klinikpersonalets uddannelsesdag
I år har der været afholdt to uddannelsesdage for klinikpersonalet i almen praksis. Emnerne på uddannelsesdagene har været aktuelle og tværfaglige og givet indblik i de mangeartede situationer, der forekommer i almen praksis. Uddannelsesdagene har været en succes med mange deltagere og vil blive gentaget i det kommende år.

Klinikpersonalets uddannelsesdag er blevet til i et samarbejde mellem PLA og de faglige organisationer, HK/Privat, DSR og dbio.

RIV (ringe i vand)
PLA har igen i år, valgt at yde et tilskud til dækning af afholdelsen af det årlige RIV landsmøde, som er et inspirationstræf for tovholdere i hele landet.

Arbejdet det kommende halve år
Overenskomstforhandlingerne kommer igen til at fylde meget – da vi skal have overenskomstforhandlinger med HK Privat.

Det bliver spændende at se, hvordan forhandlingerne spænder af – og om det vil lykkes at få enderne til at nå sammen om et resultat, som både vores medarbejdere, og vi som arbejdsgivere, kan være tilfredse med. Det håber jeg i hvert fald!

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign