Formandens beretning
4. april 2022

PLA’s daglige drift
Anlagte og afgjorte rets- og voldgiftssager
Overenskomst for lægevikarer og praksisamanuenser fase 2 og 3
Overenskomst mellem PLA og HK/Privat
Overenskomst med DSR/dbio

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger stabilt omkring 3.400 medlemmer, og der er løbende en mindre tilgang. Den daglige drift kører på vanlig vis, og medlemmerne bruger os heldigvis flittigt til at hjælpe dem med deres personalesager.

Anlagte og afgjorte rets- og voldgiftssager
PLA har i øjeblikket fire ikke afsluttede retssager. Vi har orienteret om dem tidligere, så det bliver kun en kort status.

GDPR og FMK
Denne sag handler om, hvorvidt en arbejdsgiver har måttet foretage opslag i en medarbejders patientjournal -og dermed også i FMK. Arbejdsgiver var også den behandlende læge for medarbejderen. HK mener, at dette er ulovligt. Der er endnu ikke fastsat en dato for hovedforhandling

Opsigelse under barselsorlov
En sekretær er blevet opsagt under sin barselsorlov. Opsigelsen er fra arbejdsgivers side begrundet i nødvendige økonomiske omstruktureringer. PLA tabte sagen ved byretten, men har besluttet at anke sagen, der således videreføres for landsretten.

Sygemeldt eller ej
Sagen omhandler en ansat læge, hvor der er uenighed om, hvorvidt vedkommende har været sygemeldt eller ej. Sagen skal for retten i starten af 2023.

Forskelsbehandlingsloven og opsigelse
Spørgsmålet er her, hvorvidt en medarbejder er opsagt i strid forskelsbehandlingsloven på grund af handicap. PLA mener ikke, at der forelå et handicap på opsigelsestidspunktet. Medarbejderen havde været delvist syg i 6 måneder på opsigelsestidspunktet, og opsigelsen var begrundet i langvarig sygdom. PLA vandt sagen i byretten, men modparten har anket sagen til landsretten.

Overenskomst for lægevikarer og praksisamanuenser fase 2 og 3 
PLA og Yngre Læger fik indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for praksisamanuenser fase 2 og 3 (uddannelseslæger) og for vikarer i almen praksis.

Repræsentantskabet godkendte aftalerne den 24. februar 2022.

Uddannelseslægerne i almen praksis får de samme lønforbedringer og pensionsreguleringer som deres kolleger på de regionale sygehuse

Det betyder, at der eraftalt ret til fravær med løn, når uddannelseslægen bliver udpeget til at deltage i de regionale ansættelsesudvalg samt ret til sorgorlov med løn.  Regionen afholder lønudgiften 100% for tutorlæge ved deltagelse i ansættelsesudvalg samt sorgorlov. 

Desuden har vi, som et forsøg i denne overenskomstperiode, aftalt et forlænget opsigelsesvarsel, således at opsigelse fra tutorlægens side skal ske inden udgangen af anden ansættelsesmåned med mindst to måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang.

I overenskomsten for vikarer i almen praksis reguleres lønningerne svarende til lønudviklingen for en afdelingslæge ansat i regionerne. Derudover har vi lavet en ændring i standardkontrakten, sådan at der gives mulighed for at aftale betalt barsel.

De nye overenskomster løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Overenskomst mellem PLA og HK/Privat
Efter en lang række af forhandlinger, der havde strakt sig ud over et lille år, blev PLA og HK/Privat endelig enige om en aftale, som repræsentantskabet godkendte den 17. marts 2022.

HK-overenskomsten dækker en stor gruppe af vores praksispersonale omfattende vores lægesekretærer, social- og sundhedsassistenter, medicinstuderende, jordemødre og andet klinisk og administrativt personale.

Aftalen giver en moderat lønudvikling på 6 % over overenskomstperioden.

Lægesekretæruddannelsen udfases og erstattes i overenskomstperioden af en sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse, som er en uddannelse på højere niveau end lægesekretæruddannelsen. Vi vil orientere mere om den ny uddannelse i god tid, før de første bliver færdig uddannet.

Det lykkedes til sidst at blive enige om en ny lønindplacering for denne medarbejdergruppe og dermed at indgå en ny overenskomst.  

Overenskomst med DSR/dbio
Den tredje overenskomstforhandling, som også blev påbegyndt sidste år, er forhandlingen med DSR/Dbio, som vi fortsat er i gang med. For nuværende har der været afholdt fem forhandlingsmøder.

DSR/Dbio vil efter vores sidste forhandlingsmøde nu henvende sig til deres medlemmer om forhandlingssituationen. Vi vil herefter genoptage forhandlingerne.  

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign