Formandens beretning
23. november 2020

 

PLA’s daglige drift
Anlagte og afgjorte rets- og voldgiftssager
Uenighed om forhøjet ferietillæg
COVID-19
Ny ferielov og 6. feriefridagsuge
Overenskomst for ansatte læger
PLA de kommende måneder 

PLA’s daglige drift
Medlemstallet ligger på omkring 3.300, og vi kan se, at der løbende er en lille stigning. Der er flere, der melder sig ind, end der melder sig ud. Vi får både nye nynedsatte praktiserende læger, men også nye FAPS-medlemmer. 

Sekretariatet består af tre jurister og to sagsbehandlere, der behandler mange medlemshenvendelser på telefon og mails. Udover dette kan medlemmerne sende en mail til pla@dadl.dk og stille spørgsmål. På nuværende tidspunkt kan vi se, at der i år er besvaret op mod 1.000 mails fra denne mailboks. Udvikler sagen sig, oprettes der en egentlig medlemssag. P.t. har vi ca. 360 oprettede sager, hvoraf vi kan se, at over halvdelen vedrører opsigelser og bortvisninger. Langt de fleste af disse sager bliver løst udenretligt ved forhandling med de pågældende medarbejderes fagforening. 

Anlagte og afgjorte rets- og voldgiftssager
Løses sagen ikke udenretligt, og vurderer PLA, at sagen bør gå videre, ydes der retshjælp. 

Vi har fået afgjort en bortvisningssag, som vi desværre tabte. 

Endvidere har PLA fire verserende retssager. Disse sager vedrører forskellige tvister. Vi har en GDPR-sag, en sag om forskelsbehandlingsloven, en ligebehandlingssag og en sag om ulovlig udeblivelse. 

Uenighed om forhøjet ferietillæg
I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er der konstateret en uenighed mellem PLA og de faglige organisationer. Uenigheden vedrører, hvordan det i overenskomsterne aftalte forhøjede ferietillæg skal håndteres i den såkaldte indefrysningsperiode (1. september 2019 – 31. august 2020). I indefrysningsperioden optjener medarbejderne ferie, der ikke kan afholdes, men i stedet skal indberettes til en særlig fond (Lønmodtagernes Feriemidler). Den indefrosne ferie opgøres efter loven som feriegodtgørelse på 12,5 %. Uenigheden består i, hvorvidt den forhøjede del af ferietillægget på 0,95 % skal afregnes til medarbejderne i perioden eller ej. 

Da der bliver ført lignende sager på det private arbejdsmarked, er der indgået en suspensionsaftale, hvilket betyder, at man afventer udfaldet på den eller de øvrige sager, der bliver ført. 

COVID-19
Da statsministeren lukkede landet ned i foråret, oplevede lægeklinikkerne en stor nedgang i aktiviteten, som følge af at patienterne udeblev. Mange steder kunne hverken læger eller personale fylde dagen ud. Det bragte medlemmerne i en situation, hvor man i første omgang søgte at få medarbejderne til at afvikle afspadsering og ferie og, da det var opbrugt, overvejede opsigelser. Regeringen kom med hjælpepakker og lancerede nye kompensationsordninger. 

Mange medlemmer kontaktede PLA, og vi oplevede helt ekstraordinært mange henvendelser, inden almen praksis blev ”normaliseret” igen, i forhold til arbejdsopgaver for medarbejderne. 

PLA fik lavet en særlig COVID-19 side på www.pla.dk, hvor medlemmerne kan orientere sig om de forskellige muligheder og om de forskellige særregler der er, og fortsat bliver, vedtaget.  

Ny ferielov og 6. feriefridagsuge
Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020. PLA har holdt kurser om den nye ferielov og lavet et menupunkt om ”ny ferielov” på hjemmesiden. Al øvrig information, der vedrører ferie på hjemmesiden, er løbende blevet opdateret, og PLA har udsendt særlige numre af PLAkaten vedrørende ferieproblematikker. 

For så vidt angår den 6. ferieuge, eller feriefridagene som de også kaldes i overenskomsterne, har PLA forhandlet med DSR/dbio og HK om, hvordan feriefridagene i fremtiden skal optjenes og afvikles, samt hvordan den nye ferielov i øvrigt implementeres i overenskomsterne. Der har været tale om en langvarig proces, men efter mange forhandlingsmøder blev PLA enig med HK/Privat og DSR/dbio om, hvordan 6. ferieuge skal håndteres. Der er lavet en overgangsordning, som gør det muligt at lade 6. ferieuge optjene og afvikle på samme måde som ferien efter ferieloven, nemlig sådan at den også optjenes, samtidig med at den afvikles. Det er vi i PLA meget tilfredse med, da det ville have været administrativt vanskeligt, hvis den 6. ferieuge skulle følge andre optjenings- og afviklingsregler end de 5 ugers ferie, som medarbejderne har ret til efter ferieloven. 

Overenskomst for ansatte læger
Ved sidste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at PLA skal søge at indgå overenskomst med YL, der skal regulere ansættelsesforholdet for en ansat § 20 læge. Det har vi arbejdet med henover både foråret og sommeren, og der har været afholdt en række forhandlingsmøder. Vi har nu indgået en overenskomstaftale, som bliver behandlet som et særskilt punkt under dagens repræsentantskabsmøde.

PLA de kommende måneder
Udover den daglige drift vil vi i de kommende måneder gå i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne med HK/Privat til foråret. Vi skal også forhandle fornyelse af lægevikaroverenskomsten og praksisamanuensisoverenskomsten til foråret. Begge overenskomster vil være et emne på forårets repræsentantskabsmøde.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign