Formandens beretning
17. april 2004

Medlemmer
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.

I relation til vore medlemmer er vi stødt på et problem, som opstår, når ikke alle læger i samarbejdspraksis med fælles klinikpersonale ønsker medlemskab af PLA. Årsagen er at finde i PLA’s vedtægter § 3, stk. 1, hvoraf det fremgår, at det i enhver form for samarbejdspraksis med flere ydernumre, hvor der er beskæftiget fælles personale, er en betingelse, at alle de pågældende praksis bliver medlem af PLA.

Baggrunden for denne vedtægtsmæssige bestemmelse er blandt andet, at man har ønsket at undgå, at man i – især større - samarbejdspraksis med fælles ansatte kun indmelder én læge i PLA, og at denne via sit medlemskab vil kunne opnå rådgivning og anden juridisk bistand i relation til alle ansatte i samarbejdspraksis. Medlemskontingentet til PLA på 1.315 kr./år/læge er beregnet ud fra, at der er ca. 1 klinikpersonale pr. læge. Hvis det er muligt for bare én eller et par læger i en stor samarbejdspraksis at indmelde sig og således hente juridisk bistand for alle ansatte i samarbejdspraksis, vil det være nødvendigt at ændre beregningsgrundlaget for kontingentet, som vil blive væsentligt dyrere.

Hertil kan vi forudse visse vanskeligheder i relation til PLA’s overenskomster med lønmodtagerorganisationerne. Som bekendt er PLA-medlemmer såvel forpligtet som berettiget af de indgåede overenskomster i det omfang, at praksis beskæftiger overenskomstdækket personale. Hvis man er flere arbejdsgivere (f.eks. et ApS) til klinikpersonale, og bare én af arbejdsgiverne er forpligtet til at følge en overenskomst, vil det kun kunne lade sig gøre at ansætte medarbejderen på vilkår som minimum svarer til overenskomsten.

Det er således ærgerligt, at vi af disse grunde må sige nej tak til enkelte lægers medlemskab af PLA. Det er vores håb, at fordelene ved medlemskab af vores forening efterhånden bliver så indlysende, at problemet løser sig selv. Vi mener ikke, at det aktuelt er hensigtsmæssigt eller i den samlede medlemsskares interesse at ændre på disse krav til medlemskab.

 

FAPS og PLA
Vi havde troet, at vi til dette repræsentantmøde kunne fremlægge et forslag til beslutning om ”in toto” optagelse af FAPS´ere i PLA, men det er desværre ikke lykkes. FAPS’ bestyrelse har af flere forskellige årsager ikke ønsket at foretage en kollektiv indmeldelse af praktiserende speciallæger i PLA, hvilket var forudsætningen for at FAPS skulle opnå en rimelig demokratisk repræsentation i både bestyrelse og repræsentantskab. Status er derfor nu, at praktiserende speciallæger individuelt kan søge om optagelse i PLA i henhold til vedtægternes dispensationsregel. Når bestyrelsen modtager en ansøgning om optagelse på dispensation, vil bestyrelsen konkret vurdere hver ansøgning – bl.a. se på om speciallægen overvejende praktiserer for den offentlige sygesikring, om arbejdsvilkår og åbningstider er sammenlignelige med almen praksis, og endelig vil vi se på antallet af ansatte klinikpersonaler pr. læge med henblik på evt. at fastsætte et særligt kontingent.

 

Daglig drift
Sekretariatet fungerer og modtager daglige henvendelser fra praktiserende læger med spørgsmål om klinikpersonales ansættelse, barsel, sygdom og opsigelse m.m.

Sekretariatet har i 2003 oprettet og behandlet 177 lægesager vedrørende alt fra opsigelser af klinikpersonale, ændring af arbejdstider, rejste krav om betaling af godtgørelser mv. Det svarer til at sekretariatet i gennemsnit modtager 3,5 ny sag om ugen. Hertil kommer naturligvis en betydelig mængde andre kontakter vedrørende overenskomstindgåelse, opfølgning og administration samt en hel del telefoniske henvendelser, som besvares kort eller længere - alt afhængig af sagens karakter.

På PLA’s repræsentantskabsmøde i december 2003 berettede jeg ganske kort om vores første retssag, hvor et medlem gør brug af PLA’s retshjælpsordning, og hvor PLA nu yder advokatbistand i en retssag, der er blevet anlagt mod PLA-medlemmet. Det er HK, som på vegne en lægesekretær har stævnet den pågældende lægepraksis og har rejst krav om godtgørelse for påstået overtrædelse af en bestemmelse i deltidsloven. Sagen vedrører også et krav efter ansættelsesbevisloven, og den pågældende læge, der driver solopraksis, er stævnet for i alt 209.000 kr. Sagen er nu blevet berammet til domsforhandling, som vil finde sted den 17. juni d.å. i Sø- og Handelsretten.

 

Klinikpersonalets uddannelsesfond
Første bidrag til fonden – for perioden 1. juni 2003, hvor PLA’s overenskomster trådte i kraft, til 31. december 2003 - er som bekendt blevet opkrævet hos jer alle i januar måned. På grund af indførelsen af et nyt system i lægeforeningens registreringsafdeling, som også forestår opkrævningerne for PLA, var den oplyste betalingsfrist urimelig kort. Det beklager vi naturligvis. For nogle af PLA’s medlemmer kom denne opkrævning desværre som en overraskelse og et irriterende appendiks, trods det at der flere gange var adviseret om opkrævningen. Og det giver naturligvis stof til eftertanke. Jeg er ikke i tvivl om, at formålet med fonden er godt: at finansiere udviklingen af efteruddannelseskurser specielt for praksispersonale. Vi har som arbejdsgivere brug for og ansvar for, at vores klinikpersonale hele tiden er opdateret indenfor udviklingen i almen praksis – både hvad angår organisation og administration samt lægefagligt.

Den endelige aftale om efteruddannelsesfondens organisation og struktur er næsten på plads, og det er planen, at styregruppen skal afholde første møde i maj måned. Herefter kan det rigtige udviklingsarbejde påbegyndes, og resultater heraf vil forhåbentlig kunne ses i løbet af efteråret.
”Fondens” kapital pr. 31. december 2003 udgør 602.558 kr.

 

Barselsfonde
Det er vores indtryk, at der ikke er mange barselsforløb hos klinikpersonale i almen praksis. Når det sker, ved vi, at det i en lille virksomhed, som almen praksis ofte er, medfører betydelige organisatoriske og økonomiske konsekvenser for virksomheden.

I henhold til PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har medarbejdere ret til fuld løn i 4 uger før fødselstermin og 28 uger efter. I kroner og øre koster det arbejdsgiveren forskellen mellem lønnen til medarbejderen i 32 uger og dagpengerefusionen. For en fuldtidsansat lægesekretær med 10 års erfaring udgør den samlede udgift ca. 68.000 kr. (Månedsløn: 23.045,8 inkl. pension fratrukket dagpenge: 13.879,67 = 9.166,13 pr. måned i 7,4 måneder). Er der tale om en erfaren konsultationssygeplejerske udgør udgiften til sammenligning ca. 110.000 kr.

I forbindelse med de netop overståede overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked har Forligsmanden ultimo marts fremsat et mæglingsforslag, som blandt andet indeholder bestemmelser om, at der skal oprettes en barselsfond. Formålet med fonden er at udligne virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter til barsel, således at udgiften ikke påhviler den enkelte arbejdsgiver alene. Bidraget til den fælles udligningsordning udgør 785 kr. om året pr. medarbejder pr. 1. juli 2005, og refusionen til arbejdsgiveren kan maksimalt udgøre 115 kr. pr. time i 26 uger. Ordningen er obligatorisk for alle virksomheder under DA med overenskomstansat personale. Arbejdsmarkedets parter skal nu stemme om mæglingsforslaget og resultatet kendes om 2 dage.

Planerne om denne barselsfond har vakt stor interesse på den øvrige del af det private arbejdsmarked. Hvad skal der ske med de arbejdsgivere, som ikke er en del af fællesskabet i DA ? Socialdemokratiet og Venstre har umiddelbart tilkendegivet, at man ikke ønsker at lovgive om en barselsfond. Men det er der andre, der ønsker. I AC-fællesskabet (Akademikernes Centralorganisation, som bl.a. lægeforeningen og PLO er tilknyttet) er der et stort ønske om, at der ved lov vedtages en barselsfond, dvs. en samlet set udgiftsneutral udligningsmodel som en arbejdsgiver-finansieret fond helt på linie med aftalen mellem DA og LO. AC vil tage endelig stilling til en anbefaling den 22. april. Er der opbakning, vil man gå direkte til gode kontakter på Christiansborg med henblik på at få båret et lovforslag igennem.

Disse planer er spændende og bestemt interessante for praktiserende læger, og PLA følger udviklingen på dette område og vil løbende orientere medlemmerne herom.

 

Lønstatistik og de kommende overenskomstforhandlinger
Vi har i PLA’s bestyrelse besluttet at indhente lønoplysninger for ansat personale hos alle medlemmerne med henblik på udarbejdelse af en lønstatistik. Hos vore overenskomstparter har man længe udarbejdet disse lønstatistikker, som I måske er blevet præsenteret for af personale, som bad om mere i løn. Problemerne med disse statistikker er, at indberetningerne ofte er få og sjældent fra almen praksis. De er derfor ikke brugbare i vores sektor. I erkendelse heraf vil vi i PLA nu fremstille egne statistikker, bl.a. til brug i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. I vil i august/september d.å. blive bedt om at bidrage med disse lønoplysninger.

PLA’s nuværende overenskomster – som nogle måske først rigtigt er ved at vænne sig til – kan opsiges til ophør den 31. maj 2005 – altså om 1 års tid. Vi bliver derfor nødt til i løbet af efteråret at begynde overvejelser og drøftelser om, hvad der virker godt i vores overenskomster, og hvilke forbedringer vi ønsker indført. Der er endnu god tid, men både bestyrelse og sekretariat vil med glæde modtage jeres forslag til forbedringer af de nuværende overenskomster. Forslag kan indsendes, mailes eller ringes ind til sekretariatet, som vil samle alle tråde.

Afslutning
PLA er som sagt en succes og er kommet for at blive. Det giver os dog ikke lov til at hvile på laurbærrene. Som nævnt er der fortsat udfordringer og opgaver, der venter på at blive løst. Bestyrelsen og sekretariatet vil fortsat bestræbe sig på at servicere medlemmerne og medvirke til, at det fremover bliver (endnu) lettere og sjovere at være praktiserende læge og arbejdsgiver.

Redigeret: 19. april 2004

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign