Formandens beretning
14. april 2007

Daglig drift og medlemmer

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Overenskomstforhandlingerne tager vi som bekendt først hul på i 2008, så indtil da koncentrerer vi arbejdet i PLA om at give medlemmerne den bedst mulige service.

PLA har nu 2636 medlemmer, heraf 44 FAPS’ere, og der kommer hele tiden nye medlemmer til.

PLA’s retssager

PLA fører som bekendt også egentlige retssager for medlemmerne. Pt. har vi dog ingen retssager – alle tvister er det lykkedes os at forlige. Vi har kun én sag som skal forhandles i tvistighedsnævnet i løbet af et par måneder. Det er en sag som vi tidligere har orienteret jer om, hvor et PLA-medlem har indgået en uddannelsesaftale med en voksenelev ud fra nogle forudsætninger, som viste sig ikke at holde, idet eleven som voksenelev ikke var tilskudsberettiget. HK kræver nu - på vegne af eleven - at lægerne efterbetaler over 150.000 kr. PLA er i sagen repræsenteret af vores eksterne advokatforbindelse Bech-Bruun.

Af afsluttede retssager og interessante forlig siden repræsentantskabsmødet i november 2006 kan jeg berette følgende:

I den ene af sagerne blev der afsagt dom i november 2006. Sagen drejede sig om, hvorvidt opsigelsen af en særdeles samarbejdsvanskelig sekretær var sagligt begrundet, herunder om arbejdsgiverlægen kunne bevise, at der var afgivet flere mundtlige advarsler. Herudover skulle retten tage stilling til, om lægen kunne kræve tre måneders løn betalt tilbage, fordi sekretæren i en fritstillingsperiode - efter PLA's opfattelse - ikke havde forsøgt at finde nyt arbejde og dermed ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Under fritstillingen modtog sekretæren løn uden samtidig at erlægge en arbejdsydelse.

Byretten kom frem til, at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed fandt det godtgjort, at der var givet mundtlige advarsler til sekretæren, som derfor fik tilkendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn. Til gengæld var dommeren enig i, at sekretæren ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, hvorfor sekretæren blev dømt til at tilbagebetale 3 måneders løn samt feriepenge, hvilket betød, at lægen kom til at betale i alt 17.000 kr. + renter. Dommeren besluttede, at hver part skulle betale sine sagsomkostninger.  

Den anden sag var PLA’s første sag for en FAPS-læge. Lægen havde overtaget praksis for et par år siden og med praksis fulgte en sekretær med lang anciennitet. Samarbejdet med sekretæren forløb ikke helt glat, og umiddelbart efter at have fået en advarsel sygemeldte sekretæren sig og forblev sygemeldt i et par måneder. Da lægen modtog en ny varighedserklæring på 6 uger, valgte lægen at opsige sekretæren. Sagen blev domsforhandlet i byretten i december 2006, og på baggrund af dommerens tilkendegivelse efter domsforhandlingen blev sagen forligt og endte med, at sekretæren fik en godtgørelse på 55.000 kr. svarende til 4 måneders løn ud af 6 mulige efter funktionærlovens regler om godtgørelse for usaglig opsigelse. Rettens begrundelse var, at sygdomsfraværet set ud fra sekretærens anciennitet ikke havde haft en tilstrækkelig længde, at det på opsigelsestidspunktet kunne begrunde en saglig opsigelse. Retten besluttede endvidere, at PLA skulle betale 14.000 kr. i sagsomkostninger til sekretærens advokat.

Den tredje sag handler om en læge, der ikke kunne sælge sin praksis, og som derfor valgte at lukke den. Forinden havde lægen opsagt sin sekretær med 6 måneders varsel. I forbindelse med lukningen af praksis 1 måned før opsigelsesvarslets udløb blev sekretæren ikke udtrykkeligt fritstillet, men hun skulle naturligvis ikke møde på arbejde, da praksis var ophørt. Inden praksislukningen valgte amtet at købe lidt inventar og journalmateriale (§ 2-aftale) af lægen, og derefter etablerede amtet en midlertidig lægebemandings-løsning i pågældende by. Amtet havde under hele forløbet bedt lægen om at påvirke sekretæren til at acceptere ansættelsen i amtsligt regi. Sekretæren lod sig herefter ansætte i den nye praksis med start 1 måned før opsigelsesvarslets udløb, og amtet gav sekretæren særdeles favorable ansættelsesvilkår fra ansættelsens start, herunder retten til 6 måneders opsigelsesvarsel, men amtet ville ikke anerkende oprindelig anciennitet.

Tvisten drejede sig om, hvorvidt sekretæren var blevet ”virksomhedsoverdraget”, således at lægen som arbejdsgiver var frigjort fra en række forpligtelser. I modsat fald havde sekretæren krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse fra lægen samt eventuelt en ekstra månedsløn for den måned, hvor hun allerede var ansat af amtet (til højere løn). Det samlede krav fra HK lød på 112.000 kr. Kort før domsforhandlingen blev sagen forligt ud fra almindelige procesrisikobe­tragtninger, således at lægen kom til at betale i alt 35.000 kr. uden renter og uden sagsomkostninger til HK.

Personlige tillæg

PLA har igennem længere tid haft en konflikt med HK. Uenigheden er en fortolkningstvist og drejer sig om, hvorvidt det i overenskomsten mellem PLA og HK for lægesekretærer er aftalt, at eventuelle personlige tillæg, som en arbejdsgiver kan yde en lægesekretær, automatisk og altid skal reguleres på samme tid og med samme procentsats som lønreguleringen i overenskomsten i øvrigt.

Det har umiddelbart været PLA’s opfattelse, at arbejdsgiver og lægesekretær ved konkret aftale skulle tage stilling til, om tillægget skulle reguleres eller ej. Synspunktet er i tråd med den overgangsregel, som blev indsat i den første overenskomst mellem PLA og HK. Imidlertid blev overgangsreglen udtaget af overenskomsten ved fornyelsen i sommeren 2005, og hermed opstod usikkerheden.

HK har ved flere møder fastholdt, at tillæg skal reguleres. HK henviser bl.a. til, at vi i vores overenskomst har lagt os op ad den offentlige overenskomst, når det gælder procentreguleringen mv., og i den offentlige overenskomst sker der automatisk regulering af alle tillæg.

PLA’s bestyrelse var umiddelbart af den opfattelse, at spørgsmålet måtte afgøres ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2008. Men HK varslede, at man ønsker en faglig voldgift til afgørelse af spørgsmålet. Bestyrelsen anser imidlertid ikke problemet for at være særligt stort. Det er vores opfattelse, at langt de fleste PLA-arbejdsgivere regulerer tillæg på linie med grundlønningerne generelt, og bestyrelsen har derfor netop besluttet at give HK medhold i, at personlige tillæg skal reguleres.

Beslutningen vil blive meldt ud i førstkommende PLAkat.

Klinikpersonalets Uddannelsesfond

Vanen tro vil jeg give en lille status på arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond. Indbetalingerne til fonden er som bekendt fortsat suspenderet, så fonden tærer på sin lille formue, der ifølge budgettet forventes at være brugt op ultimo 2008.

Det samarbejde, som Uddannelsesfonden etablerede med Sundhedsstyrelsen og CVU tilbage i 2005, som har med udvikling og udbud af kurset ”Fit for forebyggelse” at gøre, bærer stadig frugt. Kurset udbydes 6 steder i Jylland i dette forår.

Fondens samarbejde med Århus Købmandsskole og Niels Brock i København om udbud af et kursus under AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) med titlen ”Personlig kommunikation og service” er fortsat en succes. Kurset udbydes i foråret både i Århus, Ålborg, Odense og i København. Kurset er som sagt et AMU-kursus, og derfor meget fordelagtigt i forhold til prisen. Det koster 649 kr. for 32 lektioner. Hertil kommer, at arbejdsgivere kan få lønrefusion til deltagere, som har en erhvervsuddannelse, dvs. f.eks. lægesekretærer. Refusionen udgør 2.668 kr. pr. deltager.

Endelig har Uddannelsesfonden gang i planlægningen af 2 uddannelsesdage for praksispersonale. Dagene afholdes den 7. september i Korsør og den 14. september i Århus. Programmet er endnu ikke klart, men vi forventer at kunne udsende invitationer i løbet af en måned.

Lønstatistik

Vi har i PLA’s bestyrelse besluttet, at der i sensommeren skal indhentes lønoplysninger for ansat personale hos alle medlemmerne med henblik på udarbejdelse af en lønstatistik. PLA’s seneste lønstatistik – og den første – udarbejdede vi i efteråret 2004. Statistikken var vigtig baggrundsviden for os i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005.

Vores overenskomstparter udarbejder med jævne mellemrum sådanne lønstatistikker, som I måske er blevet præsenteret for af personale, som beder om mere i løn. Problemerne med disse statistikker er, at indberetningerne ofte er få og kun delvis fra ansatte i almen praksis. Statistikkerne finder vi derfor ikke brugbare – vi har behov for vores egen! I vil i august/september d.å. blive bedt om at bidrage med disse lønoplysninger.

PLA’s hjemmeside

Vi har ligeledes i bestyrelsen besluttet, at vores hjemmeside skal have en ansigtsløftning. Vi har længe haft ønsker om småændringer, bl.a. indførelse af en mulighed for at abonnere på nyheder. Det er Lægeforeningens it-afdeling, som oprindeligt har udviklet hjemmesiden, men de har pga. travlhed med bl.a. laeger.dk desværre ikke kunnet løse opgaven for os. Vi har nu besluttet, at vi må indhente tilbud fra anden hjemmeside leverandør, så vi kan få en opdateret og endnu mere professionel hjemmeside.

Afslutning

Som min beretning bærer præg af, glæder jeg mig over, at PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer, f.eks. i FAPS-kredse.

Flere af de eksempler jeg har nævnt i denne beretning illustrerer, at PLA i høj grad har sin eksistensberettigelse, fordi kompleksiteten i det at være en god og lovlydig arbejdsgiver langt fra er så enkelt, som det kan lyde.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign