Formandens beretning
13. april 2010

PLA’s repræsentantskabsmøde 10. april 2010

Formandens beretning

 Daglig drift og medlemmer

  • Verserende sager
  • Gå-hjemmøder
  • Medlemstal
  • PLA’s arbejde i det kommende halve år

 Daglig drift og medlemmer

Driften i PLA går fortsat planmæssigt. Vi har mange telefoniske og skriftlige henvendelser fra vore medlemmer, ofte over 100 henvendelser pr. uge, som vi besvarer. Henvendelserne omhandler typisk overvejelser om og spørgsmål til lønindplacering, ferieberegning, barsel, efteruddannelse, ønske om ændring af arbejdstid, samarbejdsvanskeligheder og ønske om opsigelse af praksispersonalet.

Nogle gange afstedkommer henvendelserne, at vi er i kontakt og forhandling med medarbejdernes fagforening eller anden repræsentant.

Verserende sager

Vi har tidligere orienteret om den voldgiftsag vi har mod DSR. Sagen omhandler fortolkning af lønbestemmelsen i overenskomsten for sygeplejersker uden 2 års praksiserfaring. Bestemmelsen siger, at nyansatte som minimum bevarer deres hidtidige samlede løn ved ansættelse i lægepraksis. DSR mener at der er tale om en indslusningsbestemmelse, der skal sikre at sygeplejersken ikke oplever en nedgang i den udbetalte løn, og at dette opnås ved at sammenligne nettoløn med nettoløn, og altså ved sammenligningen at se helt bort fra pensionsbidraget. Dermed tages der ikke højde for, at pensionsprocenten efter PLA overenskomsten er højere end den pensionssats som gives efter de offentlige overenskomster, som sygeplejerskerne typisk har været omfattet af i deres hidtidige job. PLA mener at både nettoløn og pension skal medregnes når lønningerne skal sammenlignes. Endvidere mener DSR, at nyansatte efter overenskomsten kan kræve en løn der overstiger den løn der gives sygeplejersker med mere end 2 års praksiserfaring. Endelig mener DSR, at det tillæg der bliver givet for at bevare ”hidtidig løn” er ”blivende” og bevares ved oprykning til løntrinnet for sygeplejersker med 2 års praksiserfaring.

PLA mener at den løn der efter overenskomsten gives sygeplejersker med 2 års erfaring, er den maksimale løn sygeplejerskerne har krav på.

Vi forventer at sagen bliver behandlet i 2010.

Endvidere er et af vores medlemmer blevet mødt med et stort krav om efterbetaling af pension. En praksis havde indgået aftale med en medarbejder om, at hun fik hele sin løn udbetalt, og at der således ikke blev fratrukket pension. Medarbejderens løn lå i øvrigt langt over den overenskomstfastsatte mindsteløn. HK har taget skridt til at indbringe sagen for Arbejdsretten med påstand om brud på overenskomsten, og har i øvrigt rejst et krav på efterbetaling af pension på omkring en halv mio. kr. Herudover gør HK et større krav om betaling for udført overarbejde oparbejdet over en årrække gældende, ligesom der rejses krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse. Samlet set løber kravet op på en lille mio. kr. PLA bakker op om lægerne i sagen, og stiller advokatbistand til rådighed.

Gå-hjemmøder

Som et nyt tiltag har vi lavet et gå-hjemmøde for vores medlemmer. Tanken er at lave disse et par gange om året, hvor emnerne skal have fokus på arbejdsgiverrelaterede forhold. Det første gå-hjemmøde har vi afholdt i København i Lægeforeningens lokaler.

Første gå-hjemmøde omhandlede konflikthåndtering, mediation, og konfliktplaner. Ca 30 deltagere deltog, og tilbagemeldingerne var positive.

Det næste gå-hjemmøde vi planlægger vil blive afholdt i Jylland til efteråret.

Medlemstal

I 2009 har 182 læger meldt sig ind i PLA.

PLA har nu 2.940 medlemmer, heraf 103 FAPS’ere, og der kommer løbende nye medlemmer til.

PLA’s arbejde i det kommende halve år/Afslutning

Min beretning nærmer sig sin afslutning, men inden det sidste ord siges vil jeg gøre en kort status for PLA’s arbejdsopgaver i det kommende halve år. Da vi jo ikke står overfor store overenskomstforhandlinger, det kommer næste år, vil fokus være rettet mod den daglige medlemsbetjening og udvikling af tilbud til medlemmerne. Herudover vil vi være beskæftiget med forhandlinger omkring fortolkningsspørgsmål i overenskomsterne, og forhandlinger mod fagforeningerne omkring vores lægers ansatte personale.

 

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign