Svendeprøven bestået for PLA
3. maj 2003

Af P.L.O.s kommunikationskoordinator Anne Weimar.

Først var der stille. Så gik en lille messingklokke ivrigt i bevægelse og derefter fulgte et livligt repræsentantskabsmøde i Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, P.L.A. Mødet fandt sted i forlængelse af P.L.O.s repræsentantskabsmøde i Esbjerg Musikhus.

 • Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som de praktiserende lægers arbejdsgiverforenings første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster, én med Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske bioanalytikere (dbio) og én med HK. Og spændingen udeblev ikke, for debatten kom godt omkring og spørgsmålene var mange, før repræsentantskabet endelig sagde ja til overenskomstresultaterne.

Formand for P.L.A., Yves Sales, indledte mødet med at tage fat på sin mundtlige beretning, som vi her bringer i uddrag.

 • Siden årsskiftet har der været meget travlt i P.L.A. Medlemstallet vokser stadig - stille og roligt nu - 2025 kolleger har til dato meldt sig ind. Der er mange daglige kontakter i sekretariatet og det fortæller os, at P.L.A.s ydelser er efterspurgte. På trods af ekstraordinær
  travlhed i dette forår, gør vi alt for at leve op til forventningerne om at servicere jer på upåklagelig vis, sagde formanden.

Stor interesse for P.L.A.

 • FAPS’erne er fortsat meget interesserede i vores arbejdsgiverforening – og interessen er gensidig. I februar måned holdt vi et møde med FAPS, hvor vi drøftede, hvordan deres medlemmer senere kan blive meldt ind i P.L.A. Aftalen blev, at sekretariatet tager hul på opgaven med forslag til en ny kontingentstruktur, når overenskomstforhandlingerne med DSR, dbio og HK ville være afsluttet. Både P.L.A. og FAPS har nemlig brug for et realistisk
  grundlag at drøfte FAPS’ indmeldelse på. Vi håber, at vi kan vedtage en ny kontingentstruktur og sige ja til de vedtægtsændringer, som er nødvendige for FAPS’ernes indmeldelse, på repræsentantskabsmødet i december.
   
 • Som arbejdsgiverforening bliver man pludselig interessant for flere lønmodtagerorganisationer. FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) bankede på vores dør i marts måned. De ønskede at drøfte muligheden for at indgå en overenskomst for bl.a. social- og sundhedsassistenter i almen praksis. På det tidspunkt sad vi midt i overenskomstforhandlingerne med både HK, DSR og dbio. Vi havde en god snak med FOA, men lovede dem ikke noget. Vi er nødt til at tage én overenskomst ad gangen og se, hvor vores behov reelt er. Det er min fornemmelse, at det var FOA indforstået med, fortsatte Yves Sales.

 Et lille problem

 • Med den netop indgåede overenskomst mellem P.L.A. og HK/Service, er vi stødt på et andet lille problem. Der findes to store lægesekretærforeninger i DK, HK/Dansk Lægesekretærforening og SadL. HK er klart den største og i øvrigt også den forening, som P.L.O. tidligere har forhandlet standardoverenskomst med. Det var derfor oplagt, at lægesekretærerne i almen praksis skulle overenskomstdækkes via en overenskomst med HK. Vi ved, at 500-700 lægesekretærer er organiseret i SadL - mens det er godt 1600, der er organiseret i HK. Men da det ikke i den kollektive arbejdsret er tilladt for en arbejdsgiverforening at indgå overenskomst med to konkurrerende lønmodtagerorganisationer, må de SadLorganiserede
  lægesekretærer omfattes af HK-overenskomsten. Vi vil - i nær fremtid - invitere SadL til et møde for at forklare os yderligere.

Nye opgaver for P.L.A.

 • Sommeren og efteråret i P.L.A. byder fortsat på mange opgaver. Jeg vil afslutningsvis blot nævne opfølgning (forhåbentlig) på de indgåede overenskomster, FAPS’ optagelse i P.L.A., vedtægtsændringer, udbygning af hjemmesiden - og så er P.L.A. for første gang repræsenteret på årets Lægedage, hvor vi udbyder et kursus for lægen som arbejdsgiver, sluttede Yves Sales sin mundtlige beretning, som derefter blev vedtaget uden kommentarer - men med klapsalver.

Overenskomsternes ”grundlov”

Næste punkt på dagsordenen var godkendelse af de indgåede overenskomster. Først gennemgik Yves Sales hovedaftalerne – en slags grundlov mellem overenskomsternes parter. Derefter blev overenskomsterne gennemgået på overheads (der kan ses som diasshowwww.pla.dk).
Undervejs blev der anledning til at stille spørgsmål – både opklarende og til tider kritiske.

En af kritikerne var læge Hans Thomsen fra Vestsjællands amt. Han kunne fortælle, at det lægehus, han sidder i – sammen med fem andre læger, to sygeplejersker og to deltids bioanalytikere – stod over for en samlet merudgift på 42.000 kr. første år og yderligere 28.000 kr. andet år. P.L.A.s sekretariat svarede, at selve lønudviklingen for sygeplejersker og bioanalytikere vil komme til at ligge på ca. 9% i gennemsnit i hele overenskomstperioden. Det vanskelige har imidlertid været, at løn til bioanalytikere i dag varierer betydeligt fra praksis til praksis. Nogle praksis vil derfor opleve, at overenskomsten løfter deres bioanalytiker ganske pænt, mens andre praksis allerede i dag aflønner højere. P.L.A. har forsøgt at afbøde problemet ved, at lønstigninger på mere end 5% kan deles over perioden. Men det er svært at tage højde for så stor lønspredning, når man indgår en helt ny overenskomst, uden at det vil koste noget for nogen.

Det nye i overenskomsterne er bl.a. aftaler om lidt mere i pension og adgang til efteruddannelse for klinikpersonale.

I forhold til den nystiftede efteruddannelsesfond har P.L.A. formandsposten og har dermed sikret sig indflydelse.

Styr på opsigelserne

Et spørgsmål, som også blev rejst, er den kedelige situation, hvor man må opsige en ansat i klinikken. Her gælder funktionærloven, og den siger, at en opsigelse skal være sagligt begrundet - enten i medarbejderens forhold eller i virksomhedens forhold. Opsiges en medarbejder med mere end 8 måneders anciennitet, vil en usaglig opsigelse berettige medarbejderen til en godtgørelse.

Medarbejdersamtaler

Det er ikke længere nok at spørge til, om sekretæren stadig spiller badminton, eller om hun sidder behageligt på sin nye kontorstol. Fremover anbefaler P.L.A., at lægen mindst en gang om året, tilbyder en såkaldt MUS samtale - det står for Medarbejder Udviklings Samtale.

Ingen eksklusivaftaler

Niels Salling, Vestsjællands amt, spurgte til eksklusivbestemmelser. P.L.A. har overhovedet ingen eksklusivbestemmelser i overenskomsterne. Medarbejderne kan fortsat organisere sig, hvor de har lyst, og hvis de har lyst. Nuværende løn og pensionsforhold for en ansat kan ikke forringes som følge af de netop indgåede overenskomster, forklarede Jette Stagsted Galatius, advokat i P.L.A.s sekretariat.

Herefter vedtog P.L.A.s repræsentantskab overenskomsterne både for DSR, dbio og for HK. DSR/dbio skal have overenskomstresultatet til endelig godkendelse på et hovedbestyrelsesmøde medio maj, mens HK har resultatet til urafstemning med frist ultimo maj.

FAPS står på trappen

Peter Haahr, medlem af FAPS’ bestyrelse, gik på talerstolen med verbale roser til P.L.A.s bestyrelse.

 • Tak fordi jeg måtte være med som gæst. I har jo stillet os i udsigt, at vi kan blive en del af P.L.A., og det ser der ud til at være stor opbakning til. I en holdningsenquete, vi har lavet blandt 802 fuldtidspraktiserende speciallæger, vil 40 – måske også 50 % gerne være medlem af P.L.A.

Uddannelsen der åbner døre

Yves Sales, rundede P.L.A.s repræsentantskabsmøde af med ordene:

 • Jeg vidste egentlig godt, at vores uddannelse åbner døren til meget, men jeg måtte også indrømme, at jeg under de netop afsluttede overenskomstforhandlinger spurgte mig selv: ”hvad laver jeg her – langt væk fra almen praksis?” Jeg har lært meget i dette forløb. På
  vegne af P.L.A.s bestyrelse og sekretariat ønsker jeg at takke for jeres tillid og udtrykke vores glæde over den store opbakning til vores forhandlingsresultat.
April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign