Formandens beretning
11. november 2006

Daglig drift og medlemmer

Min første beretning som formand for PLA bærer præg af, at PLA er inde i en driftsfase. Det er først i 2007 og 2008, at det igen brager løs med overenskomstforhandlinger. Så indtil da koncentrerer vi arbejdet i PLA om at give medlemmerne den bedst mulige service.

Der er nu mere end 2580 medlemmer af PLA, heraf 32 Faps’ere, og der kommer hele tiden nye medlemmer til.

Vores medlemmer holder sekretariatet beskæftiget med telefoniske henvendelser og sagsbehandling. Sekretariatet opretter ca. 20 nye sager hver eneste måned - store som små. Hertil kommer naturligvis alle de henvendelser, som klares ved en telefonsamtale eller en svarmail. Jeg synes faktisk, at det illustrerer meget godt, at PLA er et centralt tilbud til alle praktiserende læger (og praktiserende speciallæger), som har klinikpersonale ansat.

PLA's retssager

PLA fører som bekendt også egentlige retssager for medlemmerne, og pt. har PLA 4 verserende retssager.

Den ene af sagerne er netop blevet domsforhandlet, og der afsiges dom om kort tid. Sagen drejer sig om hvorvidt opsigelsen af en sekretær er saglig begrundet, herunder om arbejdsgiverlægen kan bevise, at der faktisk var afgivet flere mundtlige advarsler. Herudover skal retten tage stilling til, om lægen kan kræve tre måneders løn betalt tilbage, fordi sekretæren i en fritstillingsperiode - efter PLA's opfattelse - ikke har forsøgt at finde nyt arbejde og dermed ikke har opfyldt det, man i fagsprog kalder sin tabsbegrænsningspligt.

Den anden sag er den første sag for en FAPS-læge, som da han overtog en praksis for et par år siden, også overtog en sekretær, som havde lang anciennitet. Sekretæren sygemeldte sig umiddelbart efter at have fået en advarsel og forblev sygemeldt i et par måneder. Da lægen modtog en ny varighedserklæring på 6 uger, valgte lægen at sige sekretæren op. Spørgsmålet er, om lægen på det tidspunkt havde en saglig grund til at afskedige sekretæren.

Den tredje sag handler om en læge, der ikke kunne sælge sin praksis, og som derfor valgte at lukke den. Lægen sagde sin sekretær op med 6 måneders varsel. Amtet valgte at købe lidt inventar og journalmaterialet af lægen, og derefter etablerede amtet en midlertidig lægebemandings-løsning. Sekretæren lod sig ansætte i den nye praksis, hvor amtet fra ansættelsens start gav hende 6 måneders opsigelsesvarsel.
Tvisten drejer sig om, hvorvidt sekretæren er blevet ”virksomhedsoverdraget”. I modsat fald har sekretæren krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse fra lægen.

I den fjerde sag har lægerne indgået en uddannelsesaftale med en voksenelev ud fra nogle forudsætninger, som viste sig ikke at holde, idet eleven som voksenelev ikke var tilskudsberettiget. HK kræver nu - på vegne af eleven, at lægerne efterbetaler over 150.000 kr. PLA er i sagen repræsenteret af vores eksterne advokatforbindelse Bech-Bruun.

PLA fik - umiddelbart efter sidste repræsentantskabsmøde - langt om længe medhold i den sag, som vi havde valgt at anke til Højesteret.

Som I måske husker, var hovedspørgsmålet i sagen, om en læge sagligt kunne varsle en sekretær ned i tid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. De 7 Højesteretsdommere var enige i PLA's vurdering af, at sådan arbejdstids nedvarsling var saglig.

Ved samme lejlighed kendte Højesteret 2 bekendtgørelser - som var udstedt med hjemmel i ansættelsesbevisloven - for delvis ugyldige. Dette har efterfølgende skabt en del pressefokus på sagen. Sagen for Højesteret blev ført af PLA's advokatforbindelse fra Bech-Bruun, og selv om vi fik tilkendt 75.000 kr. fra HK, har sagen kostet over 200.000 kr. at få afgjort.

Klinikpersonalets Uddannelsesfond

Vanen tro vil jeg give en lille status på arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond. Indbetalingerne til fonden er som bekendt fortsat suspenderet, så fonden tærer på sin lille formue, der ifølge budgettet forventes at være brugt op ultimo 2008.

Det samarbejde, som Uddannelsesfonden etablerede med Sundhedsstyrelsen og CVU tilbage i 2005, som har med udvikling og udbud af kurset ”Fit for forebyggelse” at gøre, bærer stadig frugt. Kurset udbydes igen i 2007 på CVU Øresund og CVU Sønderjylland, og Uddannelsesfonden hjælper  i disse dage CVU med at sende kursusinvitationer ud.

Fondens samarbejde med Århus Købmandsskole og Niels Brock i København om udbud af et kursus under AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) med titlen ”Personlig kommunikation og service” er ligeledes en succes. Kurset har allerede været holdt i flere omgange og forventes også at blive udbudt i 2007. Det bliver det i øvrigt nok også andre stedet i landet. Kurset er som sagt et AMU-kursus, og derfor meget fordelagtigt i forhold til prisen. Det koster 649 kr. for 32 lektioner. Hertil kommer, at arbejdsgivere kan få lønrefusion til deltagere, som har en erhvervsuddannelse, dvs. f.eks. lægesekretærer. Refusionen udgør 2.668 kr. pr. deltager.

Endelig har Uddannelsesfonden i august og september måned afholdt 2 uddannelsesdage for klinikpersonalet. I København deltog ca. 160 personer, mens der i Vejle deltog 220 personer. Indholdsmæssigt var de 2 uddannelsesdage identiske, og de har begge fået rigtig gode evalueringer fra deltagerne. Så gode, at uddannelsesdagene forventes gentaget 2 gange i 2007.

Barselsudligning

Det er en dyr fornøjelse for en mindre arbejdsgiver, når en medarbejder går på barselsorlov. Det er nok bl.a. derfor, at almen praksis er så stærkt repræsenteret af klinikpersonaler, som er på vores egen alder! Men nu er der måske håb for, at vi fremover vil rekruttere yngre klinikpersonaler.

Folketinget vedtog i sommer en lov om obligatorisk barselsudligning for alle arbejdsgivere, som ikke er omfattet af allerede eksisterende barselsfonde. Ordningen, som omfatter alle PLA-arbejdsgivere, trådte i kraft den 1. oktober dette år. Ordningen indebærer, at alle arbejdsgivere automatisk bliver opkrævet et årligt beløb på 936 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder. Arbejdsgiverne er herefter berettiget til at få refusion for medarbejdere, som er på adoptions-, graviditets-, barsels-, fædre eller forældreorlov hvis medarbejderen får løn under orloven, og medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge. Refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fast kroneloft på 142 kr. pr. time. Der gives refusion i op til 26 uger (24 uger for moderen).

Med barselsudligningsordningen er det blevet lettere at overskue økonomisk, at ens medarbejder skal på orlov. Hvor det - f.eks. før ordningen blev indført - beløb sig til en samlet løn og pensionsudgift på ca. 126.000 kr., når en fuldtidsansat konsultationssygeplejerske med mere end 2 års praksiserfaring gik på barselsorlov, koster det nu 79.000 kr. Det betyder med andre ord, at barselsudligningsordningen giver os ca. 47.000 kr. ekstra.

Hvis sygeplejersken er ansat på deltid - 25 timer om ugen - koster det netto: 53.000 kr. mod 85.000 kr. før barselsudligningsordningen blev indført.

Er der tale om en erfaren lægesekretær, som er ansat  på 25 timer om ugen i København, kostede det tidligere 55.000 kr. netto at give hende orlov. Efter barselsudligningsordningen er trådt i kraft koster det 24.000 kr.

Ny lov om ansættelsesbeviser

Som tidligere nævnt i dag betød ”vores” Højesteretsdom, at retten kendte 2 bekendtgørelser om godtgørelse for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis for delvis ugyldige. Det har resulteret i, at Beskæftigelsesministeriet netop har fremsat et nyt lovforslag om ændring af lov om ansættelsesbeviser.

Vi ser desværre temmelig ofte, at en fagforening - på vegne af et medlem - kræver arbejdsgiveren for betaling af en godtgørelse for et mangelfuldt ansættelsesbevis. Det er lette penge for fagforeningen at hive hjem til medlemmet og godtgørelsen, som hidtil har ligget på 5.000 kr. ved mindre mangler og 10.000 kr. hvis manglen har givet anledning til tvist om ansættelsesforholdet, er skattefri for lønmodtageren.

Med det nye lovforslag foreslås der som udgangspunkt en godtgørelsesramme på 13 ugers løn. Godtgørelsen kan dog forhøjes med op til halvdelen, hvis en ansættelseskontrakt er mangelfuld eller helt mangler og der foreligger skærpende omstændigheder. Desuden ligger der i lovforslaget, at godtgørelsen højst kan udgøre 1.000 kr., hvis ansættelsesbeviset er mangelfuldt, og manglen ikke har haft konkret betydning for lønmodtageren, og der i øvrigt foreligger undskyldelige omstændigheder.

Denne nedsættelse af godtgørelsesniveauet hilser PLA velkommen.

Afslutning

Som min beretning bærer præg af, glæder jeg mig over, at PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer, f.eks. i FAPS-kredse.

Flere af de eksempler jeg har nævnt i denne beretning illustrerer, at PLA i høj grad har sin eksistensberettigelse, fordi kompleksiteten i det at være en god og lovlydig arbejdsgiver langt fra er så enkelt som det kan lyde. Nogle gange overgår virkeligheden fantasien.

April 2024
22. april 2024
November 2023
6. november 2023
Maj 2023
Januar 2023
23. januar 2023
April 2022
4. april 2022
November 2021
29. november 2021
April 2021
12. april 2021
November 2020
23. november 2020
November 2019
26. november 2019
April 2019
8. april 2019
November 2018
26. november 2018
April 2018
9. april 2018
November 2017
27. november 2017
April 2017
24. april 2017
November 2016
30. november 2016
April 2016
4. april 2016
December 2015
7. december 2015
April 2015
13. april 2015
December 2014
3. december 2014
April 2014
7. april 2014
December 2013
2. december 2013
April 2013
8. april 2013
December 2012
3. december 2012
April 2012
17. april 2012
December 2011
1. december 2011
April 2011
11. april 2011
PLA’s repræsentantskabsmøde 9. april 2011
April 2010
13. april 2010
November 2009
30. november 2009
April 2009
20. april 2009
November 2008
30. november 2008
Marts 2008
30. marts 2008
December 2007
1. december 2007
PLA er fortsat i stabil udvikling. Har i efteråret arbejdet med en ny hjemmeside, udarbejdet en lønstatistik for prasispersonale, været i dialog med Arbejdstilsynet om screeningsbesøg i praksis og nu ruster vi os til de kommende overenskomstforhandlinger.
April 2007
14. april 2007
PLA har haft sin første retssag for et FAPS-medlem. Der er ingen igangværende retssager. Det næste halve til hele år skal der arbejdes på lønstatistik og ny hjemmeside.
November 2006
11. november 2006
PLA er i fortsat stabil udvikling. PLA har en stigende medlemstilslutning, og oplever stor interesse fra medlemmer og potentielle medlemmer. Der er 4 igangværende retssager, og vores Højesteretsdom har medført et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser.
April 2006
22. april 2006
Lidt om den daglige drift og medlemsstatus, udsigt til vedtægtsændringer når eksklusivbestemmelsen for PLO ophører, arbejdet i Klinikpersonalets Uddannelsesfond og fordelene ved en barselsudligningsordning.
November 2005
12. november 2005
Om de overståede overenskomstforhandlinger, suspension af midler til Klinikpersonalets Uddannelsesfond, om brugen af lægestuderende som vikarer i praksis og lidt om den daglige drift og medlemmerne.
April 2005
16. april 2005
PLA's arbejde er for tiden koncentreret om de verserende overenskomstforhandlinger. PLA har som forventet modtaget opsigelser af overenskomsten fra såvel HK/privat som fra DSR/dbio.
November 2004
8. november 2004
Mangler
April 2004
17. april 2004
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi kan konstatere, at PLA’s medlemsskare er stadigt voksende. I dag har PLA mere end 2200 medlemmer. Jo flere vi er, jo større politisk indflydelse har vi i samarbejdet med de relevante lønmodtagerorganisationer.
December 2003
Sådan kunne formanden for PLA indlede sin beretning på repræsentantskabsmødet den 6. december 2003.
Maj 2003
- Kammerater, arbejdsgivere - forener eder! Det var en glad formand for P.L.A., der tog fat på sin svendeprøve som PLA's første formand, der kunne præsentere sine medlemmer for ikke mindre end to færdigforhandlede overenskomster.
November 2002
PLA holdt sit første egentlige repræsentantskabsmøde den 30. november 2002. PLO's kommunikationskoordinator Anne Weimar har sammenfattet et uddrag af formand, Yves Sales' beretning.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign