Vedtaget på PLO's repræsentantskabsmøde den 4. maj 2002.
Ændringer vedtaget
på PLA's repræsentantskabsmøde den 6. december 2003.
Ændringer vedtaget på PLA's repræsentantskabsmøde den 9. april 2011.

Seneste ændring vedtaget på PLA's repræsentantskabsmøde den 24. november 2018.

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA).

Stk. 2.
Hjemsted for PLA er København.
 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesser i forhold til deres ansatte, herunder ansatte læger bekæftiget i almen praksis, og de ansattes organisationer i alle spørgsmål i relation til arbejdsmarkedsforhold.
 • at på medlemmernes vegne indgå overenskomster med de ansattes organisationer.
 • at yde de enkelte medlemmer bistand under uoverensstemmelser vedrørende løn- og arbejdsforhold.
 • at arbejde for, at almen praksis af offentligheden opfattes som et attraktivt arbejdssted.
 • andre opgaver med forbindelse til det ovenfor anførte.
   

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver almen praksis, hvor indehaver/ansat læge tillige er medlem af PLO. Kontingent i PLA beregnes som et fast beløb pr. lægekapacitet, det vil sige inklusiv ansatte læger. Det gælder uanset om den almene praksis drives i personlig form eller i selskabsform, og uanset om der i den almene praksis er beskæftiget en eller flere læger. I enhver form for samarbejdspraksis med flere ydernumre, hvor der er beskæftiget fælles personale, er det en betingelse, at alle de pågældende praksis bliver medlem af PLA.

Stk. 2.

Efter en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde kan der optages andre praksis, for eksempel speciallægepraksis, i det omfang at pågældende praksis, i forhold til personale, drives på samme måde som en almen praksis.

Stk. 3.
Udmeldelse kan kun ske med tre måneders varsel til 1. januar eller 1. juli. Udmeldelsen skal ske skriftligt. Udmeldelse kan ikke ske under en arbejdskonflikt.

Stk. 4.
Såfremt et medlem indstiller driften, tages under konkursbehandling eller træder i likvidation, betragtes medlemmet som udmeldt med virkning fra den dato, fra hvilken den ovennævnte begivenhed er indtrådt.

Stk. 5.
Hvis kontingent til PLA eller andre pligtige ydelser ikke af medlemmet er betalt senest to måneder efter det betalingstidspunkt, der er anført i opkrævningen, mister vedkommende medlem retten til bistand fra PLA, indtil restancen er berigtiget, ligesom medlemmet mister retten til at modtage publikationer, orientering eller tilsvarende, som PLA måtte udsende. Er et medlem i restance med mere end et halvt års kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt. Restancen bliver ikke eftergivet i den forbindelse. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 6.
Enhver kontingentindbetaling henføres til den ældste restance. Eventuelle indsigelser mod kontingentberegningens rigtighed har ikke opsættende virkning.

Stk. 7.
Et medlem kan ekskluderes af PLA, såfremt medlemmet har gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af PLA's vedtægter eller af forbud eller påbud givet af PLA med hjemmel i disse vedtægter. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen i enighed. Medlemmet kan indbringe en beslutning om eksklusion til behandling på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet kan vedtage at opretholde eksklusionen med 2/3 af de afgivne stemmer. Indbringelse af en eksklusion for repræsentantskabet har ikke opsættende virkning.

Stk. 8.
Udmeldelse eller eksklusion fra PLA giver i intet tilfælde den udtrædende krav på udbetaling af nogen del af PLA's midler.
 

§ 4. Rettigheder

Overenskomster og aftaler med modstående lønmodtagerorganisationer kan kun indgås af foreningen.

Stk. 2.
Opstår der uoverensstemmelser mellem foreningens medlemmer og deres ansatte vedrørende arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder løn og arbejdsforhold, kan medlemmerne fordre foreningens bistand. Derudover kan medlemmerne også i øvrigt få råd og vejledning vedrørende arbejdsmarkedsspørgsmål og forholdet til de hos medlemmet ansatte medarbejdere, i hvilken forbindelse PLA vil udvikle diverse standarddokumenter, der vil blive stillet til rådighed for medlemmerne.

Stk. 3.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser, men intet medlem kan ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser eller udgifter, som påløber foreningen på grund af forhandlinger om overenskomst eller lignende.
 

§ 5. Pligter

Medlemmerne har pligt til:

 • at overholde indgåede overenskomster og øvrige afgørelser truffet af repræsentantskabet eller andre kompetente organer.
 • omhyggeligt og uden forsinkelse at besvare og indsende henvendelser fra PLA vedrørende statistiske undersøgelser og andre arbejdsmarkedsforhold.
 • at indberette alle arbejdsnedlæggelser, faglige møder og tilsvarende aktioner samt eventuelle krav om overenskomster med videre med modstående organisationer, samt at medvirke til stridighedernes bilæggelse.
 • omhyggeligt og uden forsinkelse at besvare PLA's anmodning om statistisk information til brug for kontingentfastsættelse, herunder om lønsum.
 • at respektere og efterleve PLA's beslutning om håndtering af sager, hvori PLA er part, hvori PLA af medlemmet er blevet anmodet om bistand, eller som PLA har taget op af egen drift, herunder at efterleve et eventuelt forlig indgået af PLA.
 • at respektere, at PLA har kompetence til at afgøre, om en given sag skal føres.
 • at undlade at agere ensidigt, når først en sag er overladt til PLA.
 • at respektere, at PLA som led i en arbejdsretlig konflikt ved indgåelse og/eller fornyelse af kollektive aftaler med lønmodtagerorganisationer har kompetence til på medlemmernes vegne at bringe individuelle ansættelsesforhold hos medlemmerne til ophør ved opsigelse med bindende virkning for medlemmerne, herunder med bindende virkning for medlemmerne at indgå aftaler med lønmodtagerorganisationerne om genansættelse af sådanne opsagte efter en konflikts ophør.

Stk. 2.
I en konfliktsituation er medlemmerne forpligtet til:

 • at give meddelelse, dersom der udbryder strejke på virksomheden eller bliver etableret blokade rettet mod virksomheden.
 • ubetinget at følge de påbud og forbud, som bestyrelsen eller repræsentantskabet måtte vedtage at give, herunder at efterkomme de konfliktvarsler i form af lockout eller boycot, som PLA’s bestyrelse eller repræsentantskab måtte vedtage.
 • at stå ubrydeligt solidarisk og på ingen måde søge at modvirke de foranstaltninger, der af PLA måtte være iværksat under konflikten.
 • at i tilfælde af lockout undlade at beskæftige organiserede lønmodtagere inden for den pågældende kategori, uanset om de pågældende medarbejdere er omfattet af pågældende overenskomster eller ej.
 • at i tilfælde af strejke eller lockout at indsende navnelister over de strejkende eller lockoutede lønmodtagere til PLA, såfremt PLA fremsætter begæring herom.
   

§ 6. Kontingentets fastsættelse

På PLA's ordinære repræsentantskabsmøde fastsættes kontingentet og eventuelt indmeldelsesgebyr for det følgende regnskabsår. Kontingentet kan på det ordinære repræsentantskabsmøde eller på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ændres for det resterende regnskabsår.

Stk. 2.
Kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr til PLA opkræves af PLA's sekretariat kvartalsvis forud i henhold til nærmere beslutning truffet af repræsentantskabet i forbindelse med kontingentfastsættelsen.
 

§ 7. Kontingentfrihed og -nedsættelse

Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling kan bevilges af bestyrelsen. Ansøgning herom stiles til PLA, der videresender henvendelsen til afgørelse i bestyrelsen.
 

§ 8. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2.
Repræsentantskabet består af alle medlemmer af PLO's repræsentantskab og PLO's bestyrelse, jf. PLO's vedtægter § 10 og § 23. Det er dog en betingelse, at den pågældende tillige er medlem af PLA. Antallet af medlemmer i PLA's repræsentantskab vil således i forhold til antallet af medlemmer i PLO's repræsentantskab kunne være reduceret.

Stk. 3.
PLA's repræsentantskab afholder to ordinære møder om året i tilknytning til møder i PLO's repræsentantskab. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller senest en måned efter, at mindst 12 repræsentanter skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom. En repræsentant har pligt til at give møde til repræsentantskabsmøder. Derudover kan bestyrelsen invitere gæster og observatører til repræsentantskabsmødet. Gæster og observatører vil ikke have stemmeret. Bestyrelsen indkalder skriftligt til repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages varsel. Til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, herunder ved stillingtagen til forhandlingsresultater vedrørende kollektive aftaler, kan indkaldelse dog ske med et kortere varsel, dog ikke med et varsel, som er mindre end tre hverdage.

Stk. 4.
Stillingtagen til kollektive aftaler med lønmodtagerorganisationer træffes af repræsentantskabet med almindelig stemmeflerhed. Stillingtagen til mæglingsforslag fremsat af forligsinstitutionen vedtages af repræsentantskabet under hensyntagen til forligsmandslovens afstemningsregler. Medmindre andet er bestemt, træffes repræsentantskabets afgørelser med almindeligt stemmeflerhed.

Stk. 5.
En repræsentantskabsbeslutning skal udsendes til afstemning blandt alle foreningens medlemmer, hvis 33 % af repræsentantskabet stemmer for dette. Afstemning herom afholdes på begæring af et medlem af repræsentantskabet umiddelbart efter, at repræsentantskabet har truffet den pågældende beslutning. I afstemningen blandt medlemmerne har hvert medlem et antal stemmer svarende til antallet af praktiserende læger (i henhold til lægedækningsberegningen) under medlemmets ydernummer hos Den offentlige Sygesikring. Repræsentantskabsbeslutningen bortfalder, hvis 60 % af de afgivne stemmer er for, at beslutningen skal annulleres, og hvis dette flertal tillige udgør mindst 40 % af det samlede mulige antal stemmer i afstemningen.

Stk. 6.
Repræsentantskabet kan i øvrigt altid beslutte at afholde vejledende eller bindende afstemninger blandt foreningens medlemmer om specifikke spørgsmål.
 

§ 9. Repræsentantskabets opgaver

Repræsentantskabet har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder ansvaret for afslutning af kollektive overenskomster.

Stk. 2.
Repræsentantskabet har ansvaret for, at PLA's vedtægter nøje efterkommes og overholdes.

Stk. 3.
Repræsentantskabet skal øve tilsyn med PLA's økonomi og godkende foreningens årsregnskab.

Stk. 4.
Repræsentantskabet behandler spørgsmål af principiel og vidtrækkende betydning, mens sager og spørgsmål af mere almindelig og løbende karakter varetages af foreningens daglige ledelse.

Stk. 5.
Repræsentantskabet har ret til at blive involveret i overenskomstforhandlinger, herunder ved godkendelse af forhandlingsoplæg, forhandlingsstrategi og tilsvarende.

Stk. 6.
Repræsentantskabet kan træffe beslutning om eventuelt vederlag til bestyrelsen og repræsentantskabet.
 

§ 10. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af 4 personer, hvoraf 2, herunder formanden, udpeges af og blandt PLO's bestyrelse og 2 vælges af og blandt PLA's repræsentantskab, der tillige vælger en 1. og en 2. suppleant for de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.
De af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted to gange. Hvis et medlem udtræder af repræsentantskabet, erstattes medlemmet af en suppleant indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis begge suppleanter er udtrådt, konstituerer PLA’s bestyrelse et valgbart medlem af repræsentantskabet indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 4.
Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor valget har fundet sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen varetager alle daglige arbejdsretlige og overenskomstmæssige funktioner og holder repræsentantskabet løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er ved enstemmighed bemyndiget til at afgive kollektive konfliktvarsler, herunder de i § 5, stk. 1, litra h nævnte, overfor de relevante lønmodtagerorganisationer.

Stk. 5.
Det daglige arbejde i PLA varetages af et sekretariat, der også er bestyrelsens administrationsorgan.
 

§ 11. Opsigelse og godkendelse af overenskomster

Opsigelse af overenskomster vedtages af repræsentantskabet.

Stk. 2.
Overenskomstforhandlinger tilrettelægges af bestyrelsen i forening med sekretariatet og med respekt af repræsentantskabets rolle, jf. vedtægternes § 9, stk. 5.

Stk. 3.
Overenskomster skal forelægges for og godkendes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet kan træffe beslutning om godkendelsesmåden, således at dette ikke nødvendigvis behøver at ske ved et repræsentantskabsmøde.
 

§ 12. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Regnskaberne revideres ved repræsentantskabets foranstaltning teknisk af en statsautoriseret revisor samt kritisk af to af repræsentantskabet valgte medlemmer af PLA.

Stk. 3.
Regnskabet forelægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.
 

§ 13. Voldgift og bod

Såfremt et medlem ikke overholder foreningens vedtægter og repræsentantskabets vedtagelser, har foreningen pligt til efter undersøgelse af sagen at overgive denne til behandling ved PLA's voldgiftsret.

Stk. 2.
Såfremt et medlem af PLA overtræder bestemmelserne i nærværende vedtægter eller ved overenskomststridige indrømmelser til de ansatte krænker fælles interesser for foreningen, kan repræsentantskabet og/eller PLA's voldgiftsret, for sådanne handlinger idømme den pågældende bøde. Bøden tilfalder foreningen. Ved bødens fastsættelse tages hensyn til lønsummen i den pågældende praksis og overtrædelsens karakter. Det betragtes som en ulovlig handling, at et medlem af foreningen indlader sig i forhandling med et modstående fagforbund uden foreningens medvirken, eller dersom et medlem til skade for foreningen eller dennes medlemmer giver uvedkommende underretning om foreningens indre forhold eller refererer fortrolige meddelelser.

Stk. 3.
En i medfør af nærværende vedtægters § 3, stk. 7 samt nærværende paragrafs stk. 2 truffet bestemmelse om pålæg af bøde eller om eksklusion kan i intet tilfælde indbringes for de almindelige domstole, men kan af vedkommende medlem inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes til endelig afgørelse for voldgiftsretten, jf. stk. 4. Repræsentantskabet er altid berettiget til uden selv at træffe afgørelser i sager om pålæg af bøde eller eksklusion at indbringe sagen for voldgiftsretten.

Stk. 4.
PLA's voldgiftsret består af 5 medlemmer. Repræsentantskabet udpeger 2 medlemmer og medlemmet udpeger 2 medlemmer. Disse af parterne udpegede medlemmer udpeger i fællesskab en formand for voldgiftsretten, der skal være cand.jur. Kan enighed ikke opnås, vil formanden være at udpege af Højesterets præsident. Voldgiftsretten afgør selv sin kompetence og kan fordre sig forelagt alle efter voldgiftsrettens skøn nødvendige oplysninger. I øvrigt gælder tilsvarende procedureregler som ved de civile domstole og begge parter kan lade sig repræsentere ved rettergangsfuldmægtige. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og inappellable. Voldgiftsretten fastsætter sagens omkostninger og fordelingen heraf.
 

§ 14. Ændring af vedtægterne

Ændring af disse vedtægter kan foretages af repræsentantskabet med 2/3 af de i afstemningen deltagendes stemmer, såfremt ændringsforslaget mindst 2 uger forinden har været udsendt skriftligt eller elektronisk til alle foreningens medlemmer eller har været offentliggjort på PLA’s hjemmeside eller i Ugeskrift for Læger. Ændring af vedtægterne kræver dog samtidig PLOs bestyrelses samtykke.

Stk. 2.
Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at der på repræsentantskabsmødet foretages ændringer i forslagene, så længe sådanne ændringer holder sig inden for vedkommende bestemmelses område.

Stk. 3.
De vedtagne ændringer træder i kraft fra det tidspunkt, hvor ændringerne er godkendt i overensstemmelse med stk. 1, eller fra det senere tidspunkt repræsentantskabet måtte have besluttet.
 

§ 15. Foreningens ophør

Foreningen kan ophøre, såfremt repræsentantskabet vedtager dette med kvalificeret flertal på 3/4 af medlemmerne af repræsentantskabet. Foreningens ophør skal dog derudover vedtages med almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning afholdt blandt samtlige foreningens medlemmer.

Stk. 2.
En beslutning efter stk. 1 om foreningens ophør skal omfatte beslutningen om anvendelse af foreningens formue samt om, hvorledes og af hvilke organer opløsningen skal gennemføres.
 

§ 16. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2003.

Det er en betingelse for vedtægternes ikrafttræden og dermed for foreningens stiftelse, at foreningen senest den nævnte dato har opnået medlemskab af mindst 60 % af de praktiserende læger, der har lønnet klinikpersonale ansat i deres praksis.
 

§ 17. Overgangsbestemmelser

I perioden fra PLA's stiftelse til PLA har indgået overenskomst med modstående lønmodtagerorganisationer, kan medlemmer efter konkret godkendelse fra bestyrelsen få ret til selv at indgå overenskomst, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2.
Kontingent opkræves første gang af PLA's sekretariat, når det står klart, om PLA opnår et tilstrækkeligt antal medlemmer, jf. §§ 6 og 16. Indmeldelsesgebyr kan opkræves af PLA's sekretariat straks ved indmeldelsen. 
 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign