Der er mange udfordringer i at være arbejdsgiver. Du skal lede og fordele arbejde, ansætte og afskedige medarbejdere og meget andet. PLA kan hjælpe dig med at udfylde din arbejdsgiverrolle.

Hvem er vi?

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) er en arbejdsgiverorganisation for de praktiserende læger med egne overenskomster med HK/Privat og DSR/dbio. Overenskomsterne gælder for lægesekretærer og konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere. Overenskomsten for lægesekretærer er en områdeoverenskomst, som også omfatter andet klinikpersonale, fx social- og sundhedsassistenter, farmakonomer m.v. En stud.med er også omfattet af lægesekretæroverenskomsten.

PLA blev etableret den 1. januar 2003 og har nu mere end 3100 medlemmer. Medlemmerne er primært læger der driver almen praksis, men PLA kan, efter en konkret vurdering, også optage speciallægepraksis. En praktiserende speciallæge kan således optages, hvis klinikken drives på samme måde som en almen praksis. PLA kan fx ikke optage klinikker der holder åbent i weekenden, da PLA’s overenskomster for personalet alene regulerer arbejde på hverdage.

PLA´s repræsentantskab består af alle medlemmer af PLO’s repræsentantskab og af PLO’s bestyrelse, hvis disse også er medlem af PLA. PLA’s bestyrelse består af to der udpeges af PLO’s bestyrelse og to der vælges af repræsentantskabet.

Hvad tilbyder vi?

Når praksis melder sig ind i PLA, kan det sammenlignes med at tegne en ”forsikringsordning”. PLA´s medlemmer har:

  • Adgang til individuel rådgivning fra PLA´s tre ansatte jurister og advokater i relation til overenskomster og ansættelsesforhold, der vedrører ansat konsultationspersonale og ansatte læger i almen praksis..

  • Hjælp til juridisk bistand, når det gælder forhandling med den ansattes organisation/advokat og om nødvendigt vederlagsfri advokatbistand i retssager.

  • Adgang til PLA´s hjemmeside www.pla.dk, som indeholder vejledning i forbindelse med overenskomster og ansættelsesforhold – lige fra regler om ansættelse, ferie, sygdom, advarsler og opsigelse til dagpengerefusion og medarbejdersamtaler m.v.

  • Mediation i lægepraksis - PLA dækker en del af omkostningerne.

  • Gå-hjem-møder og oplæg om ansættelsesretlige emner. 

Hvordan er vi bygget op?

PLA er en selvstændig arbejdsgiverforening med egen bestyrelse og et repræsentantskab, der fungerer som øverste myndighed.

Bestyrelsen
PLA´s bestyrelse består af fire medlemmer, hvoraf to er udpeget af PLO´s bestyrelse (herunder formanden), og to medlemmer er valgt af repræsentantskabet.

Sekretariatet
Sekretariatet består at tre jurister og advokater, to sekretærer samt en studentermedhjælper.

Medlemsskab af PLA forpligter også

Et medlemskab af PLA medfører omvendt en pligt for arbejdsgiver til at følge PLA´s overenskomster for lægesekretærer, konsultationssygeplejersker og bioanalytikere. Overenskomsterne er særligt målrettet dagligdagen i en mindre virksomhed, som en lægepraksis er. Overenskomsterne er overskuelige og indeholder bl.a. minimums lønninger, aftaler om pensionsordninger for praksispersonalet og aftaler om efteruddannelse m.m.

Hvilke overenskomstmæssige pligter får du ved indmeldelse i PLA

Hvis lægepraksis ikke tidligere har været medlem af PLA, har praksispersonalets vilkår alene været reguleret af individuelle aftaler. Det vil sige aftaler indgået direkte mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder. Stiller disse aftaler medarbejderen bedre end det, der følger af PLA’s overenskomster, vil medarbejderens (bedre) vilkår fortsat være gældende.

Omvendt, hvis medarbejderen har ringere vilkår, end det der følger af PLA’s overenskomster. Her vil du være forpligtet til at give medarbejderen de bedre vilkår, der følger af overenskomsten.

Før du melder dig ind i PLA, bør du derfor læse overenskomsterne for lægesekretærer og konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere grundigt igennem

Nedenfor er fremhævet nogle af de bestemmelser i overenskomsterne, som du bør være særligt opmærksom på:

Lægesekretæroverenskomsten:

Lægesekretæroverenskomsten gælder for konsultationspersonale der er beskæftiget med kliniske eller administrative funktioner. Overenskomsten omfatter således, udover lægesekretærer, farmakonomer, social- og sundhedsassistenter, jordemødre m.v. Uddannede sygeplejersker og bioanalytikere er som de eneste ikke omfattet af denne overenskomst. De er omfattet af en særskilt overenskomst (se nedenfor).

§ 3: Overenskomsten angiver mindstelønninger, som bygger dels på anciennitet fra grunduddannelsen, dels praksiserfaring. Det er i strid med overenskomsten ikke som minimum at betale disse lønninger. Lønningerne og eventuelle personlige tillæg reguleres løbende.

§ 4: Arbejdsgiver skal indbetale pension til PKA. Størrelsen på både arbejdsgiverbidraget og på medarbejderens bidrag kan ikke fraviges. Det er således i strid med overenskomsten, hvis pensionen i stedet udbetales direkte til medarbejderen. Det kan give en særlig udfordring, hvis medarbejderen ikke tidligere har været omfattet af en pensionsordning, og du bør søge rådgivning herom, før du indmelder dig i PLA. For lægesekretærerne gælder der en særlig indfasningsordning.

§ 6: Overenskomsten indeholder regler om mer- og overarbejdsbetaling.

§ 7: Medarbejderen har ret til den ”6. ferieuge”, idet der er ret til 5 feriefridage pr. ferieår. Endvidere har medarbejderen ret til et årligt ferietillæg på 1,95 %.

§ 9: Ved barns sygdom har medarbejderen i begrænset omfang ret til betalt fravær.

§ 10: Der er ret til fuld løn under barsel i 34 uger.

§ 11: Medarbejderen har ret til 4 dages betalt efteruddannelse.

§ 13: Seniorbonus

Konsultationssygeplejerskernes og praksisbioanalytikernes overenskomst:

§ 3: Overenskomsten angiver mindstelønninger. Én mindsteløn for medarbejdere uden praksiserfaring, og én for medarbejdere med to års praksiserfaring. Lønningerne reguleres løbende.

§ 4: Arbejdsgiver skal indbetale pension til PKA. Størrelsen på både arbejdsgiverbidraget og på medarbejderens bidrag kan ikke fraviges. Det er således i strid med overenskomsten, hvis pengene i stedet udbetales til medarbejderen. Det kan give en særlig udfordring, hvis medarbejderen ikke tidligere har været omfattet af en pensionsordning, og du bør søge rådgivning herom, før du indmelder dig i PLA.

§ 5: Overenskomsten indeholder regler om mer- og overarbejdsbetaling.

§ 6: Medarbejderen har ret til den ”6. ferieuge”, idet der er ret til 5 feriefridage pr. ferieår. Endvidere har medarbejderen ret til et årligt ferietillæg på 1,95 %.

§ 8 + bilag 5: Ved barns sygdom har medarbejderen i begrænset omfang ret til betalt fravær. Endvidere har medarbejderne ret til omsorgsdage og betalt fravær i særlige situationer ved nærtståendes sygdom.

§ 9: Der er ret til fuld løn under barsel i 4 +30 uger.

§ 10: Medarbejderen har ret til 4 dages betalt efteruddannelse.

§ 11: Seniorbonus

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign