Der er mange udfordringer i at være arbejdsgiver. Du skal lede og fordele arbejde, ansætte og afskedige medarbejdere og meget andet. PLA kan hjælpe dig med at udfylde din arbejdsgiverrolle.

Hvem er vi?

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) er en arbejdsgiverorganisation for de praktiserende læger med egne overenskomster med HK/Privat og DSR/dbio. Overenskomsterne gælder for lægesekretærer og konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere. Overenskomsten for lægesekretærer er en områdeoverenskomst, som også omfatter andet klinikpersonale, fx social- og sundhedsassistenter, farmakonomer m.v. En stud.med er også omfattet af lægesekretæroverenskomsten.

PLA blev etableret den 1. januar 2003 og har nu mere end 3400 medlemmer. Medlemmerne er primært læger der driver almen praksis, men PLA kan, efter en konkret vurdering, også optage speciallægepraksis. En praktiserende speciallæge kan således optages, hvis klinikken drives på samme måde som en almen praksis. PLA kan fx ikke optage klinikker der holder åbent i weekenden, da PLA’s overenskomster for personalet alene regulerer arbejde på hverdage.

PLA´s repræsentantskab består af alle medlemmer af PLO’s repræsentantskab og af PLO’s bestyrelse, hvis disse også er medlem af PLA. PLA’s bestyrelse består af to der udpeges af PLO’s bestyrelse og to der vælges af repræsentantskabet.

Hvad tilbyder vi?

Når praksis melder sig ind i PLA, kan det sammenlignes med at tegne en ”forsikringsordning”. PLA´s medlemmer har:

  • Adgang til individuel rådgivning fra PLA´s tre ansatte jurister og advokater i relation til overenskomster og ansættelsesforhold, der vedrører ansat konsultationspersonale og ansatte læger i almen praksis.

  • Hjælp til juridisk bistand, når det gælder forhandling med den ansattes organisation/advokat og om nødvendigt vederlagsfri advokatbistand i retssager.

  • Adgang til PLA´s hjemmeside www.pla.dk, som indeholder vejledning i forbindelse med overenskomster og ansættelsesforhold – lige fra regler om ansættelse, ferie, sygdom, advarsler og opsigelse til dagpengerefusion og medarbejdersamtaler m.v.

  • Mediation i lægepraksis - PLA dækker en del af omkostningerne.

  • Gå-hjem-møder og oplæg om ansættelsesretlige emner. 

Hvordan er vi bygget op?

PLA er en selvstændig arbejdsgiverforening med egen bestyrelse og et repræsentantskab, der fungerer som øverste myndighed.

Bestyrelsen
PLA´s bestyrelse består af fire medlemmer, hvoraf to er udpeget af PLO´s bestyrelse (herunder formanden), og to medlemmer er valgt af repræsentantskabet.

Sekretariatet
Sekretariatet består at tre jurister og to sagsbehandlere.

Medlemskab af PLA forpligter også

Et medlemskab af PLA medfører omvendt en pligt for arbejdsgiver til at følge PLA´s overenskomster for lægesekretærer, konsultationssygeplejersker og bioanalytikere samt læger ansat i almen praksis. Overenskomsterne er særligt målrettet dagligdagen i en mindre virksomhed, som en lægepraksis er. Overenskomsterne er overskuelige og indeholder bl.a. minimums lønninger, aftaler om pensionsordninger for personalet og aftaler om efteruddannelse m.m.

Hvilke overenskomstmæssige pligter får du ved indmeldelse i PLA

Hvis lægepraksis ikke tidligere har været medlem af PLA, har praksispersonalets vilkår alene været reguleret af individuelle aftaler. Det vil sige aftaler indgået direkte mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder. Stiller disse aftaler medarbejderen bedre end det, der følger af PLA’s overenskomster, vil medarbejderens (bedre) vilkår fortsat være gældende.

Omvendt, hvis medarbejderen har ringere vilkår, end det der følger af PLA’s overenskomster. Her vil du være forpligtet til at give medarbejderen de bedre vilkår, der følger af overenskomsten.

Før du melder dig ind i PLA, bør du derfor læse overenskomsterne for lægesekretærer,  konsultationssygeplejersker/praksisbioanalytikere, ansatte læger, lægevikarer og praksisamanuenser grundigt igennem

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign