Juridisk bistand og retshjælp
Langt de fleste ansættelsesretlige tvister bliver afsluttet ved forhandlinger og mæglingsmøder, hvor PLA’s jurister og advokater bistår. Men lykkes det ikke at få løst sagen, vil PLA kunne yde retshjælpsdækning, hvis sagen videreføres sagen ved domstolene.

PLA’s retshjælpsordning har til formål at yde advokatbistand i ansættelsesretlige sager, der føres ved de almindelige domstole og Afskedigelsesnævn. Retshjælpsordningen omfatter således et tilbud om retshjælp i ansættelsesretlige sager, som ikke har kunnet løses ved forhandling.

Hvilke sager ydes der retshjælp til?
PLA yder alene retshjælp til ansættelsesretlige sager, der vedrører konsultationspersonalet eller ansatte læger i almen praksis. Tvister vedrørende ansatte læger i speciallægepraksis ydes der hverken rådgivning eller retshjælpsdækning til.

Forudsætninger for tilbud om retshjælp
PLA yder alene retshjælp, såfremt den ansættelsesretlige tvist er opstået på et tidspunkt, hvor praksis er medlem af PLA. Praksis skal desuden have fulgt PLA's rådgivning i sagen fra det tidspunkt, hvor PLA inddrages. Du bør inddrage PLA så tidligt som muligt og helst inden eksempelvis en opsigelse eller en bortvisning, finder sted. Såfremt PLA ud fra sagens konkrete omstændigheder har anbefalet dig at få sagen løst forligsmæssigt - og du ikke har ønsket at følge PLA’s anbefaling - ydes der ikke retshjælp.

PLA afgør, hvorvidt betingelserne for at yde retshjælp er til stede.

Vilkår for tildeling af retshjælp i ansættelsesretlige sager
Kompetencen til at beslutte om en sag skal forliges eller ankes, overgår til PLA ved din accept af tilbuddet om tildeling af retshjælp.

PLA yder advokatbistand til at føre retssagen – det vil sige, at det er uden omkostninger for den enkelte praksis. Dog vil domsbeløbet (f.eks. en særlig fratrædelsesgodtgørelse) til modparten, hvis sagen tabes, skulle afholdes af praksis. Domsbeløb, som modparten måtte blive dømt til at betale til praksis, tilfalder praksis.

Sagsomkostninger, som modparten evt. måtte blive dømt til at betale, tilfalder PLA til dækning af PLA's omkostninger. Sagsomkostninger, som praksis måtte blive dømt til at betale til modparten, hvis sagen tabes, afholdes til gengæld af PLA.

Øvrige udgifter ved at føre sagen, herunder eventuel retsafgift, vidnegodtgørelse, udgift til forbindelsesadvokat, tolk etc. afholdes af PLA

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign